12 października 2016

Wrzesień był miesiącem należącym do banków centralnych. Rynek krajowy skupiał uwagę na decyzji agencji Moody’s w sprawie ratingu Polski. Wall Street ucieszyła się wynikiem debaty prezydenckiej Clinton-Trump.

Agencja Moody’s po raz kolejny okazała się łaskawa dla Polski pozostawiając rating wiarygodności kredytowej na poziomie A2. Obecna ocena jest wyższa niż w przypadku Włoch, Portugalii czy Hiszpanii. Od czasu majowego przeglądu ratingu spadł koszt ubezpieczenia polskich obligacji przy pomocy instrumentu CDS (z 85 pkt do 75 pkt), co może świadczyć o wzroście zaufania inwestorów do Polski.

BEZ ZMIAN W POLITYCE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

Na wrześniowym posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Rada Prezesów zdecydowała pozostawić zarówno stopy procentowe, jak i pozostałe parametry polityki pieniężnej – wielkość miesięcznego skupu aktywów na poziomie 80 mld EUR, długość trwania programu QE do marca 2017 r. – na niezmienionym poziomie. EBC zrewidował nieznacznie prognozy makroekonomiczne: PKB w 2016 r. do 1,7 z 1,6 proc. oraz 1,6 wobec 1,7 proc. w 2017 i 2018 r. Zmianie nie uległy projekcje inflacji. Decyzja EBC była zaskoczeniem dla rynku, który spodziewał się zmian w programie QE. Bank pozostawił jednak otwartą furtkę do zmiany prowadzonej polityki na grudniowym posiedzeniu.

INŻYNIERIA FINANSOWA WEDŁUG BANKU JAPONII (BOJ)

Istotnym wydarzeniem ostatnich tygodni była decyzja Banku Japonii o dalszym luzowaniu polityki monetarnej w sposób nie mający do tej pory precedensu. Przypomnijmy, że od lutego bieżącego roku główna, depozytowa stopa procentowa Japonii wynosi -0,1%, a mimo to rynek daleki jest od osiągnięcia celu inflacyjnego na poziomie 2%. Ostatni odczyt inflacji konsumenckiej w miesiącu sierpniu wyniósł bowiem -0,4%. Długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen prowadzi do zmniejszenia opłacalności produkcji i odsuwania w czasie konsumpcji i zamówień w przemyśle. Zdaje się o tym doskonale wiedzieć BoJ, który sięga po kolejne narzędzia inżynierii finansowej przeznaczone do walki z deflacją. Kontrola krzywej rentowności, to nowy sposób modyfikacji programu luzowania ilościowego, polegająca na kontroli rentowności obligacji skarbowych. BOJ będzie starał się utrzymywać długi koniec krzywej rentowności blisko poziomu zera, jednocześnie skupując aktywa o krótkim terminie do wykupu. Działania ta mają na celu osłabienie jena i zachęcenie rodzimych funduszy do zakupu zagranicznych obligacji. By osiągnąć cel inflacyjny Bank Japonii jest również gotów zwiększyć program skupu obligacji skarbowych, który wynosi obecnie 80 bilionów jenów rocznie, funduszy ETF wynoszący 6 bilionów jenów rocznie, funduszy nieruchomościowych – 90 milionów jenów, czy wreszcie obligacji korporacyjnych w wys. 3,2 biliona jenów rocznie.

FED GOTOWY DO PODWYŻKI STÓP PROCENTOWYCH

Na wrześniowym posiedzeniu Komitetu Federalnego ds. Otwartego Rynku (FOMC) zdecydowano o pozostawieniu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych na niezmienionym poziomie. FED dał za to jasny sygnał, że ewentualnych podwyżek należy oczekiwać jeszcze w tym roku. Może to mieć miejsce w listopadzie, gdyby dane napływające z amerykańskiej gospodarki byłyby wyraźniej lepsze od rynkowych oczekiwań. Najbardziej prawdopodobną wersją wydarzeń jest zapowiedz podwyżki na najbliższym posiedzeniu FOMC i wprowadzenie planu w życie dopiero w grudniu. Rynek wycenia taki scenariusz na ponad 60%.

NIEPEWNOŚĆ W ZWIĄZKU Z WYBORAMI W USA

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 8 listopada 2016 roku, w wyniku których wyłoniony zostanie 45. Prezydent Stanów Zjednoczonych. O wyborze prezydenta decyduje kolegium elektorów, które liczy 538 członków. Rynki zdają się faworyzować kandydatkę demokratów Hillary Clinton, która zdaniem obserwatorów jednoznacznie wygrała pierwszą debatę tej kampanii ze swoim konkurentem z partii republikańskiej Donaldem Trumpem. Do czasu publikacji oficjalnych wyników wyborów rynki narażone będą na dużą zmienność po publikacjach kolejnych sondaży. Nie wykluczone, że to rozchwianie gospodarki może, wbrew oczekiwaniom, zniechęcić FED do działania.

WIG20 
WIG20
Źródło: opracowanie własne NDM S.A.

DAX
DAX
Źródło: opracowanie własne NDM S.A.

Nikkei 225
Nikkei 225
Źródło: opracowanie własne NDM S.A.

S&P 500
S&P 500
Źródło: opracowanie własne NDM S.A.

KALENDARZ EKONOMICZNY
KALENDARZ EKONOMICZNY
Źródło: opracowanie własne NDM S.A. na podstawie serwisu Bloomberg.com

Autor: Krzysztof Michrowski, Dyrektor Biura Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz

Zarówno niniejsze opracowanie, jak i żaden z jego elementów nie stanowi:
a) usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69 ust.2 pkt.5 ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.),
b) rekomendacji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz.1715),
c) rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów,
d) oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
e) publicznego proponowania nabycia instrumentów finansowych ani oferty publicznej instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

Niniejszy Komentarz został opracowany przez Niezależny Dom Maklerski SA (dalej: NDM). Organem sprawującym nadzór nad działalnością NDM jest Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych Odbiorców w momencie jego publikacji na stronie internetowej NDM. Niniejsze opracowanie ma charakter wyłącznie informacyjny i wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia. Zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i obiektywizmu, oraz najlepszą wiedzą i z zachowaniem metodologicznej poprawności przez jego autorów, na podstawie informacji i materiałów pochodzących z publicznie dostępnych źródeł, które NDM uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wyrażone w niniejszym opracowaniu opinie i wnioski są niezależnymi opiniami autorów na dzień sporządzenia opracowania. Klienci NDM mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego publicznym udostępnieniem. Przy przygotowaniu niniejszego opracowania nie uwzględniono indywidualnych potrzeb i sytuacji klientów Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. (dalej: NDM) w zakresie wiedzy, doświadczenia, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych klientów.
Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny, czy zawarte w niniejszym materiale informacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. NDM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub decyzje podjęte przez Odbiorcę w oparciu o treść niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku ww. decyzji inwestycyjnych. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji należy wyłącznie do Odbiorcy i ponosi on wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie opracowania lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych
Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Inwestowanie na rynkach kapitałowych, w szczególności w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem czynników ryzyka związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych czynników ryzyka nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody NDM.