18 listopada 2016

Wygrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich okazała się ogromnym zaskoczeniem dla światowych rynków finansowych. To kolejna w tym roku niespodzianka, po brytyjskim referendum, jaką wyborcy zafundowali inwestorom.

W dniu ogłoszenia wyboru prezydenta elekta w Stanach Zjednoczonych, po początkowej wyprzedaży sięgającej około 4%, amerykańskie indeksy wróciły do poziomu odniesienia, ostatecznie kończąc dzień na 1% plusie. Inwestorzy mają wyraźny problem z oceną wyborczego zwycięstwa Donalda Trumpa. Rynki finansowe wnikliwie analizują wypowiedzi prezydenta elektra doszukując się w nich wskazówek dotyczących przyszłej polityki i decyzji mogących mieć wpływ na gospodarkę. Pozytywny wydźwięk mają propozycje dotyczące wsparcia wzrostu gospodarczego USA – w tym obniżek podatków, nowych inwestycji infrastrukturalnych oraz deregulacji finansowej. Szacuje się, iż w ciągu najbliższych 5 lat może być wydane na te cele ponad 500 mld dolarów, czyli znacznie więcej niż zapowiadane przez Hilary Clinton 275 mld wydatków na drogi, mosty i lotniska. Polityka ta będzie mieć charakter proinflacyjny, a jej skutki już teraz widać we wzrostach na całej długości krzywej rentowności obligacji 10 (2,28%) i 30-letnich (3%).

PODWYŻKA STÓP PROCENTOWYCH W USA W GRUDNIU

Obecnie prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Fed w grudniu, wyliczone w oparciu o 30-dniową cenę kontraktów terminowych na fundusze federalne, które zwykle sygnalizują oczekiwania rynków odnośnie możliwych zmian stóp procentowych w USA, wynosi ponad 90%. Z drugiej strony wygrana Trumpa tworzy także cały szereg niewiadomych. Ekspansja fiskalna będzie mieć swe odzwierciedlenie w większym deficycie budżetowym, co z kolei może stymulować środowisko niskich stóp procentowych.

Niepokój wśród inwestorów mogą budzić plany wprowadzenia barier celnych i zatrzymania imigracji, choć plany te mogą zostać zaniechane, gdyż nie stanowią już elementu retoryki wyborczej. Powyborcze zamieszanie na rynkach widoczne jest także w notowaniach niektórych klas aktywów. I tak na przykład, pomimo proinflacyjnych oczekiwań, tanieje złoto, uważane za naturalną ochronę przed inflacją.

APRECJACJA DOLARA AMERYKAŃSKIEGO

Zacieśnienie warunków monetarnych oraz ogólna słabość rynków wschodzących oraz walut krajów rozwiniętych, gdzie prowadzona jest łagodna polityka pieniężna, będzie pozytywnie wpływać na aprecjację dolara. Notowania pary EURUSD osiągnęły wieloletnie minima (1,0526). Wpływ na to miało również ostatnie wystąpienie Mario Draghiego – prezesa Europejskiego Banku Centralnego, zapowiadające, że na grudniowym posiedzeniu banku centralnego może nastąpić przedłużenie operacji luzowania ilościowego QE poza pierwszy kwartał 2017 roku.

PROBLEMY SNB

Duży kłopot po wyborach w USA mają władze monetarne Szwajcarii. W ostatnich dniach kurs EURCHF przełamał poziom 1,08, który dla Narodowego Banku Szwajcarii (SNB) był granicą tolerancji dla względnej siły franka szwajcarskiego. Presję umocnienie CHF będzie wywierać także zbliżające się referendum konstytucyjne we Włoszech i ew. dojście do władzy populistycznych i eurosceptycznych partii politycznych. Znaczne przewartościowanie franka może oznaczać ruch ze strony SNB i presję na obniżkę głównej stopy procentowej o co najmniej 25 punktów bazowych.

WIG20 
wig20
Źródło: opracowanie własne NDM S.A.

S&P 500
S&P 500
Źródło: opracowanie własne NDM S.A.

XAUUSD
XAUUSD
Źródło: opracowanie własne NDM S.A.

EURCHF
EURCHF
Źródło: opracowanie własne NDM S.A.

KALENDARZ EKONOMICZNY

Autor: Krzysztof Michrowski, Dyrektor Biura Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz

Zarówno niniejsze opracowanie, jak i żaden z jego elementów nie stanowi:
a) usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69 ust.2 pkt.5 ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.),
b) rekomendacji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz.1715),
c) rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów,
d) oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
e) publicznego proponowania nabycia instrumentów finansowych ani oferty publicznej instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

Niniejszy Komentarz został opracowany przez Niezależny Dom Maklerski SA (dalej: NDM). Organem sprawującym nadzór nad działalnością NDM jest Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych Odbiorców w momencie jego publikacji na stronie internetowej NDM. Niniejsze opracowanie ma charakter wyłącznie informacyjny i wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia. Zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i obiektywizmu, oraz najlepszą wiedzą i z zachowaniem metodologicznej poprawności przez jego autorów, na podstawie informacji i materiałów pochodzących z publicznie dostępnych źródeł, które NDM uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wyrażone w niniejszym opracowaniu opinie i wnioski są niezależnymi opiniami autorów na dzień sporządzenia opracowania. Klienci NDM mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego publicznym udostępnieniem. Przy przygotowaniu niniejszego opracowania nie uwzględniono indywidualnych potrzeb i sytuacji klientów Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. (dalej: NDM) w zakresie wiedzy, doświadczenia, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych klientów.
Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny, czy zawarte w niniejszym materiale informacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. NDM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub decyzje podjęte przez Odbiorcę w oparciu o treść niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku ww. decyzji inwestycyjnych. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji należy wyłącznie do Odbiorcy i ponosi on wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie opracowania lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych
Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Inwestowanie na rynkach kapitałowych, w szczególności w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem czynników ryzyka związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych czynników ryzyka nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody NDM.