MiFID

Markets in Financial Instruments Directive

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) to dyrektywa obowiązująca na terenie państw Unii Europejskiej oraz w Islandii, Norwegii i Lichtensteinie. Jej głównym celem jest ujednolicenie ochrony klientów instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie i innych podmioty prowadzącę działalność maklerską. Nadto dyrektywa ma zapewnić jednakową przejrzystość w funkcjonowaniu tych instytucji oraz zwiększyć ich konkurencyjność.

Zgodnie z wymogami tej dyrektywy Niezależny Dom Maklerski SA zobowiązany jest do działania zawsze w najlepszym interesie klienta, dostosowania ofert do wiedzy i doświadczenia klienta, przekazywania informacji jasnych, jednoznacznych i nie wprowadzających w błąd oraz do informowania o ryzyku związanym z inwestowaniem. Ze względu na transparentność działań NDM oraz z obowiązków nałożonych przez dyrektywę MiFID poniżej publikujemy najważniejsze informacje dotyczące działalności Niezależnego Domu Maklerskiego SA.


Ogólne informacje dotyczące NDM SA

Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 listopada 2014 r. KNF jednogłośnie udzieliła Niezależnemu Domowi Maklerskiemu SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:

  • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
  • oferowania instrumentów finansowych
  • doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z tą strukturą lub strategią
  • doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw
oraz na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 kwietnia 2016 r. KNF jednogłośnie udzieliła Niezależnemu Domowi Maklerskiemu SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:

  • zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
  • doradztwa inwestycyjnego
  • sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych

Przeczytaj całość…

Istota instrumentów finansowych oraz ryzyko związane z inwestowaniem

Niezależny Dom Maklerski S.A. informuje, iż z inwestowaniem w instrumenty finansowe wiąże się ryzyko. Jego poziom jest zależny od rodzaju wybranego przez inwestora instrumentu finansowego, a także m.in. od czynników makro i mikroekonomicznych, w tym prawa, podatków, polityki, stóp procentowych, kursów walut czy cykli koniunkturalnych. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiązać się powinno z analizą zagrożeń utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Przeczytaj całość…

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta NDM SA

Niniejsza Polityka zawiera zasady postępowania NDM S.A. w związku ze świadczeniem usług maklerskich w zakresie:
a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
b) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
– w celu działania w najlepiej pojętym interesie Klienta.

Przeczytaj całość…

Polityka klasyfikacji Klientów w Niezależnym Domu Maklerskim SA

NDM S.A. przed podpisaniem umowy o świadczenie usług maklerskich, dokonuje klasyfikacji Klientów. NDM S.A. wykonuje ją na podstawie Ustawy, Rozporządzenia oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych.

Przeczytaj całość…