1. Nazwa domu maklerskiego.
Niezależny Dom Maklerski Spółka Akcyjna w Warszawie (dalej: NDM S.A.).

2. Dane kontaktowe domu maklerskiego.
Centrala: ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa
Oddział: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel./fax. 22 241 97 60, 22 247 27 11
Strona internetowa: www.ndm.com.pl

3. Język, w którym Klient może kontaktować się z domem maklerskim i w którym sporządzane są dokumenty i przekazywane informacje.
Język polski

4. Sposoby komunikowania się i przekazywania zleceń.
Sposoby komunikowania się Klienta z NDM S.A.:
• osobiście – w Centrali lub Oddziale (aktualne dane adresowe wraz z godzinami pracy dostępne są na stronie www.ndm.com.pl),
• telefonicznie pod numerem tel/fax. 22 241 97 60, 22 247 27 11,
• pocztą elektroniczną na adres: ndm@ndm.com.pl,
• za pośrednictwem strony internetowej: www.ndm.com.pl;

Sposoby przekazywania zleceń:
• osobiście -w Centrali lub Oddziale.

5. NDM S.A. prowadzi działalność maklerską w zakresie:
• przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
• oferowania instrumentów finansowych,
• doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z tą strukturą lub strategią,
• doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
-na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 listopada 2014 roku,

oraz na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w zakresie:

• zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
• doradztwa inwestycyjnego,
• sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

6. Zgodnie z udzielonym zezwoleniem na działalność maklerską NDM S.A. nie prowadzi rachunków papierów wartościowych i nie przechowuje papierów wartościowych na rzecz klientów.
NDM S.A. jest uczestnikiem obowiązkowego systemu rekompensat utworzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Więcej informacji na stronie: www.kdpw.pl.

7. Szczegółowe zasady świadczenia usług maklerskich określone są w:
• Regulaminie oferowania instrumentów finansowych przez NDM S.A,
• Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez NDM S.A.,
• Regulaminie świadczenia usług doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią przez NDM S.A.
• Regulaminie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez NDM S.A.,
• Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez NDM S.A.
– dostępnych na stronie www.ndm.com.pl, a także w umowach.

8. Działalność za pośrednictwem Agenta Firmy Inwestycyjnej.
Niezależny Dom Maklerski S.A. świadczy swoje usługi za pośrednictwem agentów firmy inwestycyjnej (w rozumieniu nadanym temu pojęciu przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi), którymi są:
– spółka Private Wealth Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, zarejestrowana w Polsce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146628 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5262670135, REGON: 015294777, www.pw-consulting.pl.
– spółka Inwest Partner Finanse Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, Oxford Tower, zarejestrowana w Polsce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638360 przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9671378546, REGON: 364909501, www.inwest-partner.pl.

Private Wealth Consulting sp. z o.o. jest uprawniona do wykonywania w imieniu i na rachunek Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. następujących czynności:
• Udzielanie informacji o produktach i usługach Domu Maklerskiego,
• Zawieranie umów o świadczenie usług maklerskich, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Domu Maklerskiego na zawarcie danej umowy o świadczenie usługi maklerskiej,
• Przyjmowanie i przekazywanie do Domu Maklerskiego zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
• Przyjmowanie i przekazywanie do Domu Maklerskiego zapisów na instrumenty finansowe nowych emisji, na które zapisy są przyjmowane przez Dom Maklerski,
• Przyjmowanie oświadczeń woli i wiedzy dla Domu Maklerskiego, i przekazywanie ich do Domu Maklerskiego,
• Przyjmowanie oświadczeń dotyczących udzielenia, zmiany, odwołania pełnomocnictw związanych z usługami maklerskimi świadczonymi przez Dom Maklerski, i przekazywanie ich do Domu Maklerskiego,
• Polecanie klientom lub potencjalnym klientom Agenta Firmy Inwestycyjnej Domu Maklerskiego jako podmiotu świadczącego usługi maklerskie,
• Wysyłanie klientom Agenta Firmy Inwestycyjnej, informacji handlowych drogą mailową o produktach i usługach Domu Maklerskiego, na adresy mailowe klientów, udostępnione Agentowi Firmy Inwestycyjnej w celu otrzymania informacji handlowej, po uprzednim ustaleniu i zaaprobowaniu przez Dom Maklerski treści informacji handlowej,
• Przekazywanie Klientom dokumentu rekomendacji (rekomendację przygotowywać będą wyłącznie upoważnieni do wydawania rekomendacji pracownicy Domu Maklerskiego posiadający niezbędne uprawnienia, tj. doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego),
• Wskazywanie Klientowi miejsca, w którym będą publikowane analizy inwestycyjne, analizy finansowe oraz inne rekomendacje o charakterze ogólnym dotyczące transakcji w zakresie instrumentów finansowych przygotowywane przez Dom Maklerski.

Inwest Partner Finanse Sp. z o.o. jest uprawniona do wykonywania w imieniu i na rachunek Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. następujących czynności:
• Udzielanie informacji o produktach i usługach Domu Maklerskiego,
• Zawieranie umów o świadczenie usług maklerskich, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Domu Maklerskiego na zawarcie danej umowy o świadczenie usługi maklerskiej,
• Przyjmowanie i przekazywanie do Domu Maklerskiego zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
• Przyjmowanie i przekazywanie do Domu Maklerskiego zapisów na instrumenty finansowe nowych emisji, na które zapisy są przyjmowane przez Dom Maklerski,
• Przyjmowanie oświadczeń woli i wiedzy dla Domu Maklerskiego, i przekazywanie ich do Domu Maklerskiego,
• Przyjmowanie oświadczeń dotyczących udzielenia, zmiany, odwołania pełnomocnictw związanych z usługami maklerskimi świadczonymi przez Dom Maklerski, i przekazywanie ich do Domu Maklerskiego,
• Polecanie klientom lub potencjalnym klientom Spółki Domu Maklerskiego jako podmiotu świadczącego usługi maklerskie,
• Przekazywanie Klientom dokumentu rekomendacji (rekomendację przygotowywać będą wyłącznie upoważnieni do wydawania rekomendacji pracownicy Domu Maklerskiego posiadający niezbędne uprawnienia)
• Wskazywanie Klientom miejsca, w którym te analizy i rekomendacje o charakterze ogólnym przygotowywane przez Dom Maklerski będą publikowane.
• Wysyłanie klientom Spółki, informacji handlowych drogą mailową o produktach i usługach Domu Maklerskiego, na adresy mailowe klientów, udostępnione Agentowi Firmy Inwestycyjnej w celu otrzymania informacji handlowej, po uprzednim ustaleniu i zaaprobowaniu przez Dom Maklerski treści informacji handlowej.

W związku z wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej, Private Wealth Consulting Sp. z o.o., ani Inwest Partner Finanse Sp. z o.o. nie przyjmują jakichkolwiek wpłat od inwestorów lub klientów (także potencjalnych), na rzecz których Niezależny Dom Maklerski S.A. świadczy usługi, jak również dokonywanych przez Niezależny Dom Maklerski S.A. na rzecz tych osób.

9. Zasady wnoszenia i rozpatrywania skarg Klientów składanych w związku ze świadczonymi przez NDM S.A. usługami określone są w:
• Regulaminie oferowania instrumentów finansowych przez NDM S.A.,
• Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez NDM S.A.,
• Regulaminie świadczenia usług doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią przez NDM S.A.,
• Regulaminie świadczenia doradztwa i innych usług dla przedsiębiorstw w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
• Regulaminie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez NDM S.A.,
• Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez NDM S.A.

dostępnych na stronie www.ndm.com.pl.

10. Konflikt interesów.
NDM S.A. świadcząc usługi maklerskie wprowadził regulacje wewnętrzne zapewniające, iż w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta.
Zasady te zostały określone w Regulaminie zarządzania konfliktami interesów, dostępnym na stronie:
www.ndm.com.pl.

11. Raporty ze świadczonych usług.
NDM S.A. przekazuje informacje o wykonywanych dla Klienta usług z w sposób i w trybie określonym w:
• Regulaminie oferowania instrumentów finansowych przez NDM S.A.,
• Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez NDM S.A.,
• Regulaminie świadczenia usług doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią przez NDM S.A.,
• Regulaminie świadczenia doradztwa i innych usług dla przedsiębiorstw w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
• Regulaminie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez NDM S.A.,
• Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez NDM S.A,

dostępnych na stronie www.ndm.com.pl.

12. Koszty i opłaty związane ze świadczonymi usługami.
NDM S.A. z tytułu świadczonych usług pobiera opłaty i prowizje szczegółowo określone w Tabeli opłat i prowizji. Powyższe prowizje i opłaty zawierają także koszty płatne na rzecz podmiotów zewnętrznych, o ile wnoszone są za pośrednictwem NDM S.A.
Niezależnie od pobieranych w ten sposób opłat i prowizji Klient może zostać obciążony innymi kosztami, w tym podatkami, związanymi z transakcjami zawartymi w związku z określonym instrumentem finansowym lub świadczoną usługą maklerską, a które nie są płatne przez NDM S.A., ani za jego pośrednictwem.
Dochody uzyskane z odpłatnego zbycia instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających podlegają opodatkowaniu zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i nie są płatne za pośrednictwem NDM S.A.

13. Pozostałe informacje.
Nr GIIN: 3PCLA7.99999.SL.616