Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Niezależnego Domu Maklerskiego S.A.

Zawarte w niniejszym dokumencie wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:
1. Decyzja Inwestycyjna – decyzja inwestycyjna dotycząca lokowania aktywów wchodzących w skład zarządzanych portfeli, podejmowana przez Doradcę Inwestycyjnego odpowiedzialnego za zarządzanie danym portfelem;
2. Doradca inwestycyjny – doradca inwestycyjny w rozumieniu art. 125 Ustawy;
3. GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
4. Inne Miejsce Obrotu – inne rynki niż rynki regulowane lub alternatywne systemy obrotu, na których będą składane i realizowane zlecenia przekazywane przez Firmę Inwestycyjną;
5. NDM S.A., Dom Maklerski – Niezależny Dom Maklerski S.A.;
6. Instrumenty finansowe – instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy ;
7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub która zamierza zawrzeć z NDM S.A. umowę o świadczenie usług maklerskich, w tym dotyczącą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
8. Polityka – niniejsza polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta NDM S.A.;
9. Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1112);
10. Rozporządzenie 2017/565 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz.Urz.UE.L 2017 Nr 87, str. 1);
11. Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768);
12. Wytyczne – Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 maja 2016 r. dotyczące świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejsza Polityka zawiera zasady postępowania NDM S.A. w związku ze świadczeniem usług maklerskich w zakresie:
a) ogólnych zasad zawierania umów o świadczenie usług maklerskich
b) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
c) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
– w celu działania w najlepiej pojętym interesie Klienta.
§ 2
Klient przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich zapoznaje się z niniejszą Polityką i jest zobowiązany jest wyrazić na nią zgodę. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim może być zawarta wyłącznie jeśli Klient wyrazi zgodę na Politykę.
1. NDM S.A. zapewnia, że Klient lub potencjalny Klient przed zwarciem umowy o świadczenie usług maklerskich zapoznaje się z wszelkimi dotyczącymi danej usługi regulaminami i zasadami jej świadczenia, wysokością lub zasadami naliczania opłat oraz informacją o ryzyku inwestycyjnym. Informacje te są rzetelne i niewprowadzające w błąd.
2. NDM S.A. zawiera w umowie o świadczenie usług maklerskich rzetelną, precyzyjną i kompletną informację na temat opłat, prowizji i innych kosztów ponoszonych przez klientów lub świadczeń pieniężnych otrzymywanych przez NDM S.A. od klientów lub podmiotów trzecich w związku z umową z klientem i jej wykonywaniem. Dom Maklerski ujawnia Klientom oraz potencjalnym Klientom informacje o świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych przyjętych od osób trzecich lub przekazanych na rzecz osób trzecich, w związku ze świadczeniem usługi maklerskiej. Informacja, o której mowa powyżej jest przekazywana w sposób kompleksowy, dokładny i zrozumiały oraz zgodnie z Polityka przyjmowania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (zachęty) w Niezależnym Domu Maklerskim S.A.
3. NDM S.A. precyzyjnie i w sposób niewprowadzający w błąd ustala prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług maklerskich oraz określa tryb i warunki ich świadczenia.
4. NDM S.A. przeprowadza rzetelne badanie odpowiedniości usług maklerskich i instrumentów finansowych dla danego Klienta oraz niezwłocznie informuje Klienta na piśmie o jego wyniku, a pracownicy NDM S.A. lub Agenta Firmy Inwestycyjnej dokładają należytej staranności, aby potencjalni Klienci wyrażali zgodę na przeprowadzenie takiego badania. NDM S.A. informuje Klienta lub potencjalnego Klienta na trwałym nośniku o skutkach, jakie niesie za sobą odmowa odpowiedzi na pytania w ramach przeprowadzanego badania, w szczególności, że taka postawa uniemożliwia dokonanie oceny odpowiedniości.
5. NDM S.A. realizując wymóg działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta, konstruuje swoje oferty produktowe dla Klientów w taki sposób, aby inwestowanie w oferowane instrumenty finansowe było powiązane z rzeczywistymi warunkami rynkowymi.
6. Firma inwestycyjna w umowie o świadczenie usług maklerskich oraz w regulaminie świadczenia usług maklerskich stosuje terminologię zgodną z przepisami prawa, a w szczególności w zakresie wskazania rodzaju usług oraz Instrumentów finansowych, które są przedmiotem umowy. W definiowaniu rodzajów Instrumentów finansowych, które są przedmiotem danej usługi maklerskiej firma inwestycyjna może dodatkowo posługiwać się terminologią powszechnie stosowaną w obrocie na rynku kapitałowym, w szczególności przewidzianą w generalnych warunkach umowy, określaną przez organizacje zrzeszające uczestników tego rynku.
7. Przy podejmowaniu decyzji o zawarciu transakcji na produkty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, w tym produkty na zamówienie, NDM S.A. sprawdza godziwość ceny zaproponowanej Klientowi w drodze zgromadzenia danych rynkowych wykorzystanych do oszacowania ceny takiego produktu oraz, o ile jest to możliwe, w drodze porównania ich z podobnymi lub porównywalnymi produktami.
§ 3
NDM S.A. działa zgodnie z wysokimi standardami realizując obowiązki wynikające z Ustawy, Rozporządzenia, Rozporządzenia 2017/565 oraz Wytycznych.
§ 4
Podczas przyjmowania i przekazywania zleceń oraz wykonywania Decyzji Inwestycyjnych NDM S.A. działa zgodnie z Regulaminem zarządzania konfliktami interesów w NDM S.A.
§ 5
Zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta mają zastosowanie wobec usług maklerskich świadczonych tylko na rzecz Klientów detalicznych i Klientów profesjonalnych,
nie mają zastosowania wobec Uprawnionych Kontrahentów. Klient jest klasyfikowany jako detaliczny, profesjonalny albo jako uprawniony kontrahent zgodnie z Polityką klasyfikacji klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości świadczonych usług w NDM S.A.
§ 6
Niniejsza Polityka nie ma zastosowania w przypadku, gdy Klient określił niezbędne szczegółowe warunki, na jakich dane zlecenie ma być wykonane lub przekazane, w zakresie wyznaczonym tymi szczególnymi warunkami. Przedmiotowe szczegółowe warunki obejmują:
a) cenę Instrumentu Finansowego,
b) koszty związane z wykonaniem zlecenia,
c) czas zawarcia transakcji,
d) prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia,
e) wielkości i charakter zlecenia,
f) jakiekolwiek inne aspekty, mające wpływ na wykonanie zlecenia przez podmiot wykonujący zlecenie.
§ 7
Polityka nie ma zastosowania do transakcji wymiany walut, pożyczek, nabywania papierów wartościowych na rynku pierwotnym – w ramach oferty publicznej.
CELE POLITYKI
§ 8
Cel Polityki, którym jest działanie w jak najlepiej pojętym interesie Klienta, jest realizowany poprzez:
a) uzyskanie możliwie najlepszych wyników dla Klienta,
b) zapewnienie ochrony inwestycyjnej Klientom w zakresie transakcji dokonywanych na Instrumentach finansowych,
c) zapewnienie wysokich standardów świadczenia usług maklerskich, które wpływają na zadowolenie oraz wzrost zaufania Klientów.
OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA
§ 9
W celu realizacji zleceń na warunkach możliwie najbardziej korzystnych dla Klienta, NDM S.A. świadcząc usługi maklerskie na rzecz Klienta działa:
a) uczciwie – dążąc do wykonania wszystkich zobowiązań wobec Klienta,
b) sprawiedliwe – zapewniając jednolite traktowanie Klientów należących do jednej kategorii w zakresie świadczonych usług maklerskich, tj. kategorii Klienta detalicznego, Klienta profesjonalnego i Uprawnionego kontrahenta,
c) profesjonalnie – zapewniając przygotowanie merytoryczne swoich pracowników.

REALIZACJA POSTANOWIEŃ POLITYKI W ZAKRESIE USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA I ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
§ 10
NDM S.A. podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu przyjęcia i przekazania zleceń w możliwie najbardziej korzystny dla Klienta sposób, zapewniając najwyższe standardy w tym zakresie.
§ 11
Warunki przyjmowania i przekazywania zleceń zależą od rodzaju Instrumentu Finansowego, którego zlecenie dotyczy.
§ 12
1. W celu zapewnienia możliwie najlepszych wyników dla Klienta, NDM S.A. bierze w szczególności pod uwagę następujące kryteria:
 cenę i cechy Instrumentu Finansowego – waga wysoka
 koszty związane z wykonaniem zlecenia – waga średnia
 szybkość wykonania zlecenia – waga średnia
 prawdopodobieństwo wykonania transakcji oraz jej rozliczenia –waga wysoka
 wielkość i charakter zlecenia – waga średnia
 charakterystykę zlecenia Klienta, w tym fakt, czy zlecenie dotyczy transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych waga niska
 systemy wykonywania zleceń, do których można przekazywać dane zlecenia do wykonania waga średnia
Systemy wykonywania zleceń obejmują rynek regulowany, MTF, OTF, podmiot systematycznie internalizujący transakcje bądź animatora rynku czy inny podmiot zapewniający płynność instrumentów finansowych lub podmiot, który w państwie trzecim spełnia rolę podobną do tych, które spełniają wyżej wymienione podmioty
 inne aspekty, dotyczące wykonania zlecenia – waga niska
2. Postanowienie ust. 1 ma zastosowanie również do usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z odpowiednim uwzględnieniem § 34 – § 37 Polityki.
§ 13
NDM S.A. przy realizacji usługi przypisuje względne wagi do poszczególnych ww. czynników, w celu osiągnięcia możliwie jak najlepszego, dla Klienta, wyniku transakcji. W szczególnych przypadkach po uwzględnieniu kategorii Klienta, specyfiki zlecenia, cechy instrumentu finansowego oraz rodzaju i specyfiki możliwych miejsc wykonania zlecenia NDM S.A. może przyznać innym czynnikom wyższe wagi, tak by zasady polityki działania w najlepszym interesie Klienta zostały spełnione.
§ 14
1. NDM realizując usługę przyjmowania i przekazywania zleceń do realizacji będzie współpracował z podmiotami uprawnionymi do realizacji transakcji na następujących rynkach:
a) giełdowy rynek regulowany, prowadzony przez GPW
b) alternatywny system obrotu, prowadzony przez GPW
c) pozagiełdowy rynek regulowany BondSpot S.A.
d) zagraniczne rynki regulowane
e) poza rynkiem regulowanym lub alternatywnym systemem obrotu, jeżeli zlecenie Klienta zawiera zgodę na zawarcie takiej transakcji lub zawiera wyraźne wskazanie takiego miejsca wykonania zlecenia.
2. Katalog podmiotów, do których NDM S.A. przenosi lub którym przekazuje zlecenia do wykonania, w odniesieniu do każdej kategorii Instrumentów finansowych, stanowi Załącznik nr 1 do Polityki. Przedmiotowy wykaz dotyczy również usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Na uzasadniony wniosek Klienta lub potencjalnego Klienta NDM S.A. przekazuje informacje o podmiotach, którym przekazano lub do których przeniesiono zlecenia do wykonania.
3. NDM S.A. wraz z informacjami o niniejszej Polityce, przekazuje Klientom informacje na temat podmiotów wybranych do wykonania zlecenia. Przedmiotowe informacje zawiera lista podmiotów wybranych przez NDM S.A. do wykonania zlecenia, stanowiąca Załącznik nr 2 do Polityki. Wyżej wymieniona lista dotyczy również usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
4. Zwłaszcza w przypadku gdy NDM S.A. wybierze inne podmioty do świadczenia usług wykonywania zleceń, niż wskazane w wykazie stanowiącym Załącznik nr 2 do Polityki, sporządza i podaje do publicznej wiadomości, raz na rok, dla każdej kategorii Instrumentów finansowych, wykaz pięciu najlepszych firm inwestycyjnych pod względem wolumenu obrotu, którym przekazała lub do których przeniosła zlecenia Klienta do wykonania w poprzednim roku, a także informacje dotyczące uzyskanej jakości wykonania. Informacje te są zgodne ze szczegółowymi warunkami technicznymi opracowanymi na podstawie regulacji wewnętrznej obowiązującej w NDM S.A.
§ 15
Jeśli zaistnieją okoliczności, które uniemożliwiają przyjęcie lub przekazanie zlecenia złożonego przez Klienta zlecenia, NDM S.A. niezwłocznie informuje o tym Klienta w sposób przyjęty dla kontaktów z Klientem.
§ 16
NDM S.A. nie ma wpływu na koszty związane z wykonaniem zlecenia lub rozliczeniem transakcji oraz jakiekolwiek inne aspekty, mające wpływ na wykonanie Zlecenia przez podmiot wykonujący Zlecenie.
§ 17
Jednocześnie, NDM S.A. ostrzega, iż szczegółowe określenie przez Klienta warunków na jakich ma nastąpić przekazanie zlecenia do wykonania, może uniemożliwić podjęcie działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w zakresie wyznaczonym tymi szczegółowymi warunkami.
§ 18
W celu ochrony interesu Klienta, w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, konieczne może być odejście od zasad przyjmowania i przekazywania zleceń wskazanych w niniejszej Polityce lub w wytycznych podanych przez Klienta. Klient zostanie wtedy poinformowany o takim odstąpieniu.
§ 19
NDM S.A. przyjmuje i przekazuje zlecenia dotyczące instrumentów finansowych rynku niepublicznego zgodnie z informacjami oraz instrukcjami, które zostały mu udostępnione.
REALIZACJA POSTANOWIEŃ POLITYKI W ZAKRESIE USŁUGI ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
§ 20
NDM S.A. zarządza portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów Finansowych, działając w imieniu Klienta i na jego rachunek zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta.
§ 21
W NDM S.A. istnieje Komitet Inwestycyjny, który ustala ogólne kierunki inwestowania jako obowiązujące w wyznaczonym okresie prowadzenia działalności inwestycyjnej.

§ 22
Decyzje Inwestycyjne dotyczące lokowania aktywów wchodzących w skład zarządzanych Portfeli podejmowane są przez Doradcę Inwestycyjnego odpowiedzialnego za zarządzanie danym Portfelem. Podejmując Decyzje Inwestycyjne Doradca Inwestycyjny zobowiązany jest uwzględnić m.in.:
a) ogólne kierunki inwestowania i limity określone przez Komitet Inwestycyjny,
b) obowiązujące przepisy prawa i regulacje wewnętrzne NDM S.A.
§ 23
Wykonanie Decyzji Inwestycyjnych odbywa się zgodnie z wszelkimi niezbędnymi warunkami i trybem realizacji ogólnych kierunków inwestycji ustalonych przez Komitet Inwestycyjny oraz szczegółowymi dyspozycjami wydanymi w formie pisemnej przez podejmującego Decyzje Inwestycyjne Doradcę Inwestycyjnego.
§ 24
Decyzje Inwestycyjne Doradcy Inwestycyjnego zarządzającego portfelem podejmowane są w oparciu o Strategię Inwestycyjną, będącą częścią umowy o świadczenie usług zarządzania portfelem, zaakceptowaną przez Klienta oraz w ramach instrumentów finansowych, w które może zgodnie z nią inwestować.
§ 25
NDM S.A. może łączyć zlecenia Klientów w przypadku gdy łączenie takie zwiększa szansę na:
a) uzyskanie korzystnych warunków ich realizacji,
b) szybsze rozliczenie transakcji.
oraz gdy w ocenie NDM S.A. istnieje małe prawdopodobieństwo, aby łączenie zleceń działało na niekorzyść Klienta, w szczególności poprzez niezrealizowanie całego wolumenu określonego w zleceniu lub pogorszenie warunków cenowych realizacji Zlecenia.
§ 26
NDM S.A. dokonuje łączenia zleceń z zastrzeżeniem, że:
a) w sytuacji, w której zlecenie zostanie wykonane w ramach jednego limitu ceny, rozliczenie nastąpi proporcjonalnie dla każdego portfela,
b) w sytuacji, w której zlecenie zostanie wykonane w ramach różnych limitów ceny, rozliczenie nastąpi proporcjonalnie dla każdego portfela w ramach poszczególnych limitów cen.

§ 27
W celu zapewnienia uzyskania możliwie najkorzystniejszych wyników dla Klienta, NDM S.A. podejmując działania w zakresie świadczenia usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych uwzględnia odpowiednio następujące czynniki:
a) dostępne ceny Instrumentu Finansowego,
b) koszty związane z wykonaniem zlecenia, tzn. prowizje maklerskie pobierane przez danego pośrednika za realizację zleceń, koszty rozliczenia, inne opłaty np. związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, rachunku pieniężnego czy rejestru,
c) czas zawarcia transakcji,
d) prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia,
e) wielkość i charakter zlecenia,
f) jakiekolwiek inne aspekty, mające wpływ na wykonanie zlecenia przez podmiot wykonujący zlecenie, np.: sprawność operacyjną i niezawodność pośrednika, dotychczasową historię i warunki współpracy.
§ 28
Nadrzędnym kryterium w polityce wyboru podmiotu wykonującego zlecenia przekazywane przez NDM S.A. jest wybór podmiotu, który posiada rozwiązania techniczne umożliwiające równe traktowanie Klientów zarówno przy wykonywaniu zleceń. Kolejnym kryterium wyboru podmiotu wykonującego zlecenie jest konkurencyjność cenowa świadczonych przez niego usług.
§ 29
NDM S.A. nie rzadziej niż raz na trzy lata przeprowadza weryfikację jakości i konkurencyjności wykonania usług przez wybranych podmioty wykonujące zlecenia przekazywane przez NDM S.A. Weryfikacja ta uwzględnia koszty związane ze świadczonymi usługami, obejmujące wszystkie koszty ponoszone przez Klienta, w tym bezpośrednio ponoszone w związku z wykonaniem zlecenia, opłaty i prowizje pobierane przez podmiot wykonujący zlecenia, opłaty z tytułu rozrachunku i rozliczenia transakcji oraz inne opłaty związane z wykonaniem zlecenia.
§ 30
NDM S.A. świadcząc usługi w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, realizuje zlecenia za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi wykonywania zleceń, które względem NDM S.A. stanowią miejsca wykonywania zleceń. Mając na uwadze powyższe zlecenia NDM S.A. są wykonywane na następujących rynkach:
a) giełdowy rynek regulowany, prowadzony przez GPW
b) alternatywny system obrotu, prowadzony przez GPW
c) pozagiełdowy rynek regulowany BondSpot S.A.
d) zagraniczne rynki regulowane
poza rynkiem regulowanym lub alternatywnym systemem obrotu, jeżeli NDM S.A. otrzymał wyraźną zgodę Klienta na takie miejsce wykonania zlecenia w umowie o świadczenie usług zarządzania portfelem bądź indywidualnie dla poszczególnych zleceń.
§ 31
NDM S.A. może realizować zlecenia Klientów również w Innych Miejscach Obrotu. Dotyczy to obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, których wartość wyrażona jest w PLN, bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa, których wartość wyrażona jest w PLN.
§ 32
NDM S.A. w zależności od rodzaju instrumentów finansowych, które nabywane i zbywane są do Portfeli Klientów dokonuje Składania i Realizacji Zleceń Klienta za pośrednictwem różnych podmiotów wykonujących zlecenia:
a) w zakresie nabywania i zbywania tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania („Fundusze Inwestycyjne”) miejscem wykonania zlecenia będzie:
a. bezpośrednio towarzystwo funduszy inwestycyjnych, jeśli NDM S.A. będzie posiadał z danym towarzystwem podpisaną umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa,
b. Private Wealth Consulting Sp. z o.o., jeśli NDM S.A. nie posiada z towarzystwem podpisanej umowy o dystrybucję jednostek uczestnictwa.
b) w zakresie akcji spółek oraz certyfikatów funduszy inwestycyjnych notowanych na rynku regulowanym w Polsce podmiotem wykonującym zlecenia na rynku wtórnym prowadzonym przez GPW jest wybrany zgodnie z zapisami § 28 podmiot, z zastrzeżeniem, że jeśli zlecenie może być zrealizowane tylko przez inny niż wybrany podmiot wykonujący zlecenia, NDM S.A. złoży zlecenie do wykonania przez ten podmiot.
c) w zakresie obligacji i bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa i denominowanych w PLN, lista Pośredników, za pomocą których Firma Inwestycyjna będzie Realizować Zlecenia w Innych Miejscach Obrotu jest następująca:
1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
2. Bank Handlowy w Warszawie SA,
3. ING Bank Śląski SA,
4. Bank BPH SA,
5. Santander Bank Polska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego,
6. mBank SA,
7. Bank Millennium SA,
8. Bank Polska Kasa Opieki SA,
9. Raiffeisen Bank Polska SA,
10. Societe Generale SA Oddział w Polsce,
11. Deutsche Bank Polska SA,
12. Bank BGŻ BNP Paribas SA
13. Getin Noble Bank SA
14. Alior Bank SA.
§ 33
W procesie wyboru podmiotu wykonującego zlecenie w Innym Miejscu Obrotu, o którym mowa w § 30 biorą udział wyłącznie podmioty, które posiadają techniczną możliwość zawarcia i rozliczenia transakcji.
§ 34
Czynniki wyboru podmiotu wykonującego zlecenia na rynku wtórnym, prowadzonym przez GPW są następujące:
a) wysokość kosztów związanych z wykonywaniem zleceń – waga wysoka
b) warunki techniczne realizacji zleceń – waga średnia
c) inne aspekty mające wpływ na wykonanie zlecenia – waga niska.
§ 35
Czynniki wyboru podmiotu wykonującego zlecenia w przypadku nabywania i zbywania tytułów uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych nieprowadzących bezpośredniej dystrybucji tytułów uczestnictwa:
a) wysokość kosztów związanych z wykonywaniem zleceń – waga wysoka
b) szybkość realizacji transakcji – waga średnia
c) bezpieczeństwo i niezawodność realizacji zleceń – waga średnia
d) inne aspekty mające wpływ na wykonanie zlecenia – waga niska.
§ 36
Czynniki wyboru podmiotu wykonującego zlecenia w Innym Miejscu Obrotu wraz z przypisanymi wagami są następujące:
a) cena Instrumentu finansowego – waga wysoka
b) wysokość kosztów związanych z wykonywaniem zlecenia – waga średnia
c) szybkość zawarcia transakcji – waga średnia
d) prawdopodobieństwo zawarcia i rozliczenia transakcji – waga średnia
e) wielkość możliwego do zrealizowania zlecenia – waga średnia
f) inne aspekty mające wpływ na wykonanie zlecenia – waga niska.
§ 37
Składając zlecenia podmiotowi wykonującemu zlecenia, w celu ich realizacji NDM S.A. może przekazać instrukcje ściśle określające sposób ich wykonania lub określić tylko wybrane z nich (np. nazwę instrumentu, rodzaj zleconej transakcji, ilość instrumentów lub wartość zlecenia).
§ 38
NDM S.A. nie gwarantuje uzyskania możliwie najlepszej ceny we wszelkich okolicznościach oraz w każdym przypadku, w szczególności, gdy dochodzi do wystąpienia czynników niezależnych od NDM S.A., na które NDM S.A. nie miał wpływu.
§ 39
Obowiązku podejmowania wszelkich uzasadnionych działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta nie należy traktować, jako zobowiązania NDM S.A. do uwzględnienia w niniejszej Polityce wszystkich możliwych dostępnych miejsc wykonania zleceń.

ZGODA KLIENTA NA STOSOWANIE POLITYKI
§ 40
Przed podpisaniem umowy na świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń zbycia lub nabycia instrumentów finansowych lub umowy o świadczenie usług zarządzania portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, Klient na piśmie wyraża zgodę na stosowanie Polityki.
TRYB PRZEKAZYWANIA KLIENTOM INFORMACJI O POLITYCE
§ 41
Informacja o Polityce jest dostępna dla potencjalnych Klientów NDM S.A., w szczególności poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej NDM S.A.

§ 42
NDM S.A. informuje Klienta o każdej istotnej zmianie Polityki, która trwale wpływa na zdolność NDM S.A. do działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, w tym na parametry najlepszego wykonywania, takie jak koszty, cena, szybkość, prawdopodobieństwo wykonania oraz rozliczenia, wielkość, charakter lub wszelkiego rodzaju inne aspekty dotyczące wykonywania zlecenia. Zmiany Polityki przekazywane są za pomocą ustalonego z Klientem środka komunikacji oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej.
§ 43
NDM S.A. w celu zapewnienia skuteczności Polityki dokonuje:
a) regularnego monitorowania skuteczność Polityki, a zwłaszcza jakości wykonywania zleceń, jaką charakteryzują się podmioty określone w tej Polityce, a w razie potrzeby dokonuje niezbędnych zmian,
b) nie rzadziej niż raz w roku przeglądu Polityki,
c) w razie potrzeby aktualizacji zapisów Polityki będącej wynikiem dokonanego przeglądu, o którym mowa w punkcie b), zwłaszcza w sytuacji, kiedy nastąpi istotna zmiana, która wpływa na zdolność NDM S.A. do dalszego uzyskiwania możliwie najlepszych wyników dla Klientów.
§ 44
Polityka wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Lista załączników:
Załącznik nr 1: lista podmiotów, którym NDM S.A. przekazuje lub do których przenosi zlecenia do wykonania
Załącznik nr 2: lista podmiotów, wybranych przez NDM S.A. do wykonania zlecenia

Załącznil nr 1 i 2 do Polityki działania w najlepiej pojętym interesie klienta