Polityka klasyfikacji Klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości świadczonych usług w Niezależnym Domu Maklerskim SA

§ 1. Przepisy wstępne
1. Niniejsza Polityka określa zasady klasyfikacji lub zmiany klasyfikacji klienta Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. (dalej: „NDM”), o których mowa w art. 45 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy („Rozporządzenie 2017/565”), art. 3a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm., „Ustawa”) oraz § 3 – § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1112 ze zm., „Rozporządzenie”)
2. Niniejsza Polityka określa również zasady zróżnicowanego udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów w związku ze świadczonymi przez NDM usługami oraz zasady oceny odpowiedniości dla Klientów działalności maklerskiej lub Instrumentów finansowych oferowanych przez NDM.

§ 2. Definicje
1. Użytym w niniejszej Polityce wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:
a) Instrumenty finansowe – instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy;
b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę z NDM lub z którą taka Umowa ma zostać zawarta – w przypadku podejmowania przez NDM działań mających na celu zawarcie tej umowy;
c) Polityka – niniejsza Polityka klasyfikacji Klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości świadczonych usług w Niezależnym Domu Maklerskim S.A.;
d) Trwały nośnik – rozumie się przez to każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane;
e) Umowa – umowa o świadczenie usług maklerskich zawarta pomiędzy NDM a Klientem;
2. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie, a posiadające definicje ustawowe lub zdefiniowane w aktach wykonawczych do ustaw, mają znaczenia nadane im w danej ustawie lub aktach wykonawczych do ustaw.

§ 3. Klasyfikacja
1. NDM przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich, dokonuje klasyfikacji Klientów na podstawie przepisów Ustawy, Rozporządzenia oraz Rozporządzenia 2017/565.
Klienci, na rzecz których NDM świadczy usługi maklerskie, kwalifikowani są do następujących kategorii:
a) Klient detaliczny,
b) Klient profesjonalny,
c) Uprawniony kontrahent.
2. Do kategorii Klienta detalicznego mogą zostać zaklasyfikowani Klienci nie będący klientami profesjonalnymi ani uprawnionymi kontrahentami.
3. Do kategorii Klienta profesjonalnego mogą zostać zaklasyfikowani Klienci będący:
a) bankiem;
b) firmą inwestycyjną;
c) zakładem ubezpieczeń;
d) funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną, towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub zarządzającym ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych;
e) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym;
f) towarowym domem maklerskim;
g) podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek, transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działającym w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków;
h) inną niż wskazana w punkcie 1 – 7 instytucją finansową;
i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazani powyżej, prowadzącym regulowaną działalność na rynku finansowym;
j) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane powyżej;
k) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
i. suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro,
ii. osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40 000 000 euro,
iii. kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 euro,
l) organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,
m) innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w Instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,
n) podmiotem innym niż wskazane w lit. a) – m), który jest traktowany jak Klient profesjonalny na podstawie art. 3a ust. 1 Ustawy.
4. Klient profesjonalny, z którym NDM w ramach świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń, zawiera transakcje lub pośredniczy przy zawieraniu transakcji jest zaliczany do kategorii Uprawniony kontrahent.
5. NDM może zaliczyć do kategorii Uprawnionych kontrahentów, Klienta profesjonalnego, o którym mowa w art. 3 pkt 39b lit k Ustawy, który zwróci się z wnioskiem o traktowanie go jako uprawnionego kontrahenta, wyłącznie pod warunkiem udzielenia przez te podmioty zgody na piśmie.
6. W przypadku powzięcia przez NDM informacji o tym, że klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak klienta profesjonalnego podejmuje działania zmierzające do zmiany statusu klienta na potrzeby świadczenia na jego rzecz usług maklerskich, chyba że klient złoży żądanie o uznaniu go za klienta profesjonalnego i spełnia warunki, o których mowa w niniejszej Polityce. Procedurę określoną w § 5 stosuje się w takim przypadku odpowiednio.
7. Do kategorii Uprawnionego kontrahenta mogą zostać zaliczeni następujący Klienci:
a) klienci profesjonalni, o których mowa w art. 3 pkt 39b) lit. a–j oraz l–m Ustawy, z którymi NDM, w ramach świadczenia Usługi wykonywania zleceń lub Usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu;
b) klienci profesjonalni, o których mowa w art. 3 pkt 39b lit. k Ustawy, którzy na swój wniosek zostali przez NDM uznani, na zasadach określonych w art. 71 Rozporządzenia 2017/565, za uprawnionego kontrahenta, z którymi firma inwestycyjna, w ramach świadczenia Usługi wykonywania zleceń lub Usługi przyjmowania i przekazywania zleceń zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu, oraz
c) klienci z innego państwa członkowskiego, którzy posiadają status uprawnionego kontrahenta zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

§ 4. Obowiązek informacyjny przed zawarciem umowy
Przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich NDM informuje Klienta o przyznanej kategorii, poziomie ochrony danej kategorii Klientów oraz możliwości wystąpienia z wnioskiem o zmianę klasyfikacji.
Przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich z klientem profesjonalnym, NDM informuje go o zasadach traktowania klientów profesjonalnych oraz o możliwości przedstawienia przez Klienta żądania traktowania go jak klienta detalicznego.

§ 5. Zmiana kategorii nadanej Klientowi
1. Nadana Klientowi kategoria może być zmieniona w wyniku:
a) wystąpienia Klienta z wnioskiem o zmianę kategorii,
b) zmiany kategorii przez NDM w wyniku okresowej weryfikacji klasyfikacji Klientów.
2. Każdy Klient może złożyć żądanie zmiany kategorii zgodnie z art. 45 Rozporządzenia 2017/565 oraz art. 3a Ustawy. NDM informuje o tym prawie Klientów na trwałym nośniku informacji oraz o tym, czy zmiana kategorii wiązałaby się z obniżeniem poziomu ochrony.
3. NDM każdorazowo powiadamia nowych i dotychczasowych klientów o zaliczeniu ich do jednej z kategorii, a także o zmianie przyznanej kategorii na inną.
4. NDM informuje Klienta, iż w każdej chwili ma on prawo do złożenia wniosku do NDM o zmianę kategorii wcześniej mu przyznanej.
5. We wniosku o traktowanie klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego, Klient określa zakres usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych, na których potrzeby Klient chciałby być traktowany odpowiednio jak klient detaliczny lub profesjonalny.
6. W przypadku gdy Klient wnioskuje o zmianę kategorii w celu podwyższenia poziomu ochrony, tj. zmianę kategorii z klienta profesjonalnego na klienta detalicznego lub z kategorii Uprawnionego kontrahenta na klienta profesjonalnego albo klienta detalicznego, NDM dokonuje stosownej zmiany niezwłocznie po otrzymaniu stosownego wniosku.
7. W przypadku uwzględnienia żądania klienta profesjonalnego traktowania go jak klienta detalicznego, NDM określa w umowie zawartej z klientem profesjonalnym zakres usługi maklerskiej, papiery wartościowe lub instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi, na których potrzeby klient profesjonalny będzie traktowany jak klient detaliczny.
8. W przypadku uznania klienta profesjonalnego za klienta detalicznego DM stosuje wobec tego klienta profesjonalnego przepisy Rozporządzenia określające zasady traktowania przez firmy inwestycyjne klientów detalicznych.
9. Klient detaliczny może wystąpić z wnioskiem o przyznanie mu kategorii klienta profesjonalnego, w takim przypadku zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o znajomości konsekwencji zmiany kategorii oraz o spełnianiu co najmniej dwóch z następujących kryteriów:
a) Klient zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej dziesięć transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów,
b) wartość portfela Instrumentów finansowych Klienta (łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład) wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro,
Klient, będący osobą fizyczną, pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie Instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez NDM na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.
10. NDM przed uwzględnieniem żądania Klienta, o którym mowa w ust. 9 powyżej jest obowiązany poinformować Klienta o zasadach traktowania klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług maklerskich oraz ustalić jego wiedzę o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług maklerskich, których żądanie dotyczy. Warunkiem uwzględnienia żądania jest złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania klientów profesjonalnych oraz skutków traktowania go jak klienta profesjonalnego.
11. Każdorazowo po rozpatrzeniu wniosku o zmianę przypisanej Klientowi kategorii, NDM powiadamia Klienta o swojej decyzji w formie pisemnej, informując jednocześnie o poziomie ochrony przysługującej Klientowi.
12. W przypadku otrzymania wniosku Klienta detalicznego o przyznanie mu kategorii klienta profesjonalnego, zmiana następuje nie wcześniej niż z chwilą zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług maklerskich określających zakres usług, transakcji lub instrumentów finansowych, na których potrzeby Klient uznawany będzie za uprawnionego kontrahenta.

§ 6. Ochrona Klienta detalicznego
Klient detaliczny objęty jest najwyższym poziomem ochrony w zakresie świadczonych przez NDM usług maklerskich w zakres której wchodzą następujące działania:
a) informowanie o MIFiD;
b) informowanie Klienta o metodach zarządzania konfliktami interesów oraz informowanie przy użyciu trwałego nośnika o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta;
c) dostarczanie wyczerpujących (rzetelnych, niebudzących wątpliwości i niewprowadzających w błąd) informacji o:
i. NDM,
ii. usługach maklerskich świadczonych na rzecz Klientów przez NDM,
iii. kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usług maklerskich,
iv. Instrumentach finansowych oferowanych w ramach świadczonej usługi maklerskiej wraz z ryzykami powiązanymi z tymi Instrumentami;
d) przeprowadzenie oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do usług maklerskich, które mają być świadczone na jego rzecz lub inwestowania w Instrumenty finansowe w ramach świadczonych przez NDM usług maklerskich,
e) przekazanie Polityki wykonywania zleceń, w przypadku gdy ma ona zastosowanie do usług maklerskich świadczonych na rzecz Klienta,
f) przekazanie potwierdzeń zawarcia transakcji po zawarciu transakcji,
g) przekazanie na życzenie Klienta informacji dotyczących stanu wykonania zlecenia,
h) przekazywanie informacji obejmujących zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów w przypadku świadczenia usługi przechowywania i rejestrowania Instrumentów finansowych lub prowadzenia rachunków pieniężnych.

§ 7. Ochrona Klienta profesjonalnego
1. Klient profesjonalny jest objęty niższym poziomem ochrony niż klient detaliczny.
2. Środki ochrony klienta profesjonalnego obejmują:
a) informowanie Klienta o metodach zarządzania konfliktami interesów oraz informowanie przy użyciu trwałego nośnika o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej Usługi maklerskiej na rzecz Klienta;
b) dostarczanie wyczerpujących (rzetelnych, niebudzących wątpliwości i niewprowadzających w błąd) informacji o:
i. NDM,
ii. Usługach maklerskich świadczonych na rzecz Klientów,
iii. kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem Usług maklerskich,
iv. Instrumentach finansowych oferowanych w ramach świadczonej Usługi maklerskiej wraz z ryzykami powiązanymi z tymi Instrumentami finansowymi;
c) przeprowadzenie na prośbę Klienta oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do:
i. usług maklerskich, które mają być świadczone na rzecz Klienta lub
ii. inwestowania w Instrumenty finansowe w ramach świadczonych przez NDM usług maklerskich;
iii. wdrożenie odpowiednich zasad postępowania przy przyjmowaniu i przekazywaniu korzyści finansowych i niepieniężnych przez NDM.
3. Klient profesjonalny, z którym NDM, w ramach świadczenia usługi wykonywania zleceń, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń lub w ramach nabywania lub zbywania Instrumentów finansowych na własny rachunek, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu, jest Uprawnionym kontrahentem, objętym najniższym poziomem ochrony.

§ 8. Informacje przekazywane Uprawnionemu kontrahentowi
NDM informuje Uprawnionego kontrahenta o metodach zarządzania konfliktami interesów oraz przy użyciu trwałego nośnika informuje o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej Usługi maklerskiej na rzecz Klienta.

§ 9. Zmiana danych mająca wpływ na kategorię Klienta
1. Klient zobowiązany jest do przekazywania NDM informacji o zmianie danych, które mają wpływ na zmianę kategorii Klienta.
2. W przypadku powzięci informacji, że Klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak klienta profesjonalnego, NDM podejmuje działania zmierzające do zmiany statusu Klienta na potrzeby świadczenia na jego rzecz usług maklerskich, chyba że Klient złoży wniosek o traktowanie go jak klienta profesjonalnego.

§ 10. Ostrzeżenie o niemożności dokonania oceny
1. NDM informuje klienta detalicznego lub potencjalnego klienta detalicznego, że na skutek nieudzielania odpowiedzi na pytania zamieszczone w badaniu NDM nie będzie w stanie dokonać stosownej oceny odpowiedniości danej usługi maklerskiej dla klienta detalicznego.
2. NDM informuje klienta detalicznego lub potencjalnego klienta detalicznego, za pomocą trwałego nośnika informacji i za pokwitowaniem, że w wyniku przeprowadzonej ankiety stwierdzono, iż dana usługa maklerska jest dla niego nieodpowiednia.

§ 11. Przepisy końcowe
1. Polityka została przyjęta w drodze uchwały Zarządu.
2. Zarząd sprawuje nadzór i kontrolę nad Polityką.
3. Nadzór i kontrola, o których mowa w ust. 2, są wykonywane w ten sposób, że Zarząd NDM, regularnie, nie rzadziej jednak niż raz w roku, dokonuje przeglądu Polityki. Na podstawie wyników przeglądu Zarząd podejmuje decyzję o zmianie Polityki, jeżeli okaże się to konieczne i odpowiednie z uwagi na wyniki przeprowadzonego przeglądu.
4. Wykonanie czynności, o których mowa w pkt 5.3., Zarząd może zlecić Inspektorowi Nadzoru.
5. Zmiana Polityki wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd.
6. Polityka wchodzi w życie z dniem 21.10.2018 r.