Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Niezależny Dom Maklerski S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb zawierania oraz realizacji umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych w Niezależnym Domu Maklerskim S.A.
2. Użytym w niniejszym Regulaminie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:
1) Dom Maklerski – Niezależny Dom Maklerski S.A.;
2) Instrumenty finansowe – instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy;
3) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub która zamierza zawrzeć Umowę z Domem Maklerskim; będąca stroną umowy zawartej z Domem Maklerskim lub umowy zawartej za pośrednictwem Domu Maklerskiego;
4) Klient Detaliczny – klient detaliczny w rozumieniu art. 3 pkt. 39 c) Ustawy;
5) Klient Profesjonalny – klient profesjonalny w rozumieniu art. 3 pkt. 39 b) Ustawy;
6) Nieskomplikowane instrumenty finansowe – instrumenty finansowe, o których mowa w § 28 Rozporządzenia oraz art. 57 Rozporządzenia 2017/565;
7) Regulamin – niniejszy regulamin;
8) Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych;
9) Rozporządzenie 2017/565 – oznacza rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,
10) Umowa – umowa o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
11) Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768, z późn. zm.);
12) Trwały nośnik informacji – każdy nośnik informacji umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;;
13) Przelew weryfikacyjny – przelew na kwotę 0,01 zł ( lub 1,00 zł) z rachunku Klienta potwierdzający tożsamość Klienta w procesie podpisywania umów ppz ;
3. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie, a posiadające definicje ustawowe lub zdefiniowane w aktach wykonawczych do ustaw, mają znaczenia nadane im w danej ustawie lub aktach wykonawczych do ustaw.

§ 2.
1. Dom Maklerski świadczy usługi zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2017/565 oraz regulacjami obowiązującymi na danym rynku lub w odniesieniu do danych Instrumentów finansowych.
2. Korespondencja między Domem Maklerskim a Klientem prowadzona jest w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa stanowi inaczej.
3. Jeżeli, w ramach jednej umowy, usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych ma być świadczona łącznie z inną usługą lub produktem finansowym, Dom Maklerski informuje Klienta przed zawarciem takiej umowy, czy jest możliwe odrębne świadczenie poszczególnych elementów takiej umowy, a jeżeli jest to możliwe – przekazuje Klientowi odrębne zestawienie kosztów i opłat związanych z takim elementem.
4. W przypadku, gdy ryzyko wynikające z zawarcia umowy, o której mowa ust. 3, może różnić się od ryzyka wynikającego ze świadczenia na rzecz Klienta jej poszczególnych elementów, Dom Maklerski informuje o tym Klienta i przedstawia opis ryzyk oraz ich relacji w zależności od tego, czy występują łącznie czy osobno.

II. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

§ 3.
1. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych świadczona jest na podstawie Regulaminu i Umowy zawartej w formie pisemnej , elektronicznej lub korespondencyjnie. Umowa powinna obejmować opis świadczonej usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych oraz podstawowe prawa i obowiązki Domu Maklerskiego i Klienta. W celu zawarcia Umowy, Klient nie będący osobą fizyczną przedstawia:
a) dokumenty, z których wynika status prawny podmiotu i zasady jego reprezentacji (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych);
b) informację o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i właściwości Urzędu Skarbowego;
c) informację o numerze REGON (o ile taki numer posiada);
d) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.
2. Podpisy osób reprezentujących Klienta powinny zostać złożone na Umowie w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczone przez notariusza, w przypadku zawarcia umowy korespondencyjnie lub elektronicznie przesłanki powyższe nie są wymagane.
3. W celu zawarcia Umowy Klient będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna działająca i imieniu Klienta przedstawia:
a) ważny dokument tożsamości;
b) informację o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i właściwości Urzędu Skarbowego;
c) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.
4. W trakcie trwania Umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Dom Maklerski o wszelkich zmianach jego danych wymaganych przy zawarciu i wykonywaniu Umowy. Zmiany takie są skuteczne wobec Domu Maklerskiego od momentu ich doręczenia Domowi Maklerskiemu.
5. Przed zawarciem Umowy z Klientem Profesjonalnym, Dom Maklerski informuje go o:
a) zasadach traktowania przez Dom Maklerski Klientów Profesjonalnych;
b) możliwości traktowania go jak Klienta Detalicznego.
6. Dom Maklerski na pisemne żądanie podmiotu innego niż określony w art. 3 pkt 39 b lit. a-m Ustawy i w zakresie określonym w takim żądaniu może uznać go za Klienta Profesjonalnego, pod warunkiem, że spełnia on conajmniej dwa z wymogów określonych w § 5 ust. 1 Rozporządzenia. Dom Maklerski przed zawarciem Umowy informuje Klienta o zasadach traktowania przez Dom Maklerski Klientów Profesjonalnych. Warunkiem uwzględnienia przez Dom Maklerski powyższego żądania jest złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez Dom Maklerski Klientów Profesjonalnych i o skutkach traktowania go jako Klienta Profesjonalnego.
7. Szczegółowe zasady klasyfikacji Klientów zostały określone w obowiązującej w Domu Maklerskim „Polityce klasyfikacji Klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości świadczonych usług w Niezależnym Domu Maklerskim S.A.”.
8. Przed zawarciem Umowy z Klientem Dom Maklerski przekazuje mu na Trwałym nośniku informacji warunki Umowy, informacje dotyczące Domu Maklerskiego oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, wraz z informacjami o kosztach i powiązanych opłatach.
9. Dom Maklerski przedstawia Klientowi ogólny opis Instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te Instrumenty finansowe.
10. Dom Maklerski przedstawia Klientowi klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
11. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski zwraca się do Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie Instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego niezbędnych do oceny, czy Instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy są odpowiednie dla Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację, z zastrzeżeniem ust. 13.
12. Dom Maklerski może odstąpić od żądania od Klienta przedstawienia informacji, o których mowa w ust. 11 jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) przedmiotem zleceń będą wyłącznie Nieskomplikowane instrumenty finansowe,
2) Umowa jest zawierana z inicjatywy Klienta,
3) Klient został ostrzeżony przez Dom Maklerski, że zawarcie Umowy nie jest związane z obowiązkiem przekazania informacji, o którym mowa w ust. 10, i że nie będzie korzystał z ochrony, jaką zapewnia Klientowi wypełnienie przez Dom Maklerski obowiązku, o którym mowa w ust. 11,
4) Dom Maklerski wypełnia wymogi związane z przeciwdziałaniem powstawaniu konfliktów interesów.
13. W przypadku Klienta Profesjonalnego Dom Maklerski może nie zwracać się o przedstawienie informacji wymienionych w ust. 11.
14. Dom Maklerski przed zawarciem Umowy z Klientem przekazuje mu na Trwałym nośniku informacji lub za pośrednictwem strony internetowej informacje dotyczące stosowanej polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w zakresie ustalonym przepisami Rozporządzenia oraz Rozporządzenia 2017/565. Dom Maklerski jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Klienta na stosowanie wobec niego polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta.
15. Dom Maklerski informuje Klienta o istotnych zmianach polityki działania w najlepszym interesie Klienta w takim terminie, aby Klient mógł wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie Umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian. Dom Maklerski jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Klienta na istotne zmiany polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta.
16. Dom Maklerski jest obowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Klienta na otrzymywanie wszystkich informacji od Domu Maklerskiego drogą mailową wskazując adres mailowy na który te informacje mają być przesyłane, a także zgodę na politykę działania w najlepszym interesie Klienta oraz na jej istotne zmiany.
17. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski informuje Klienta przy użyciu Trwałego nośnika informacji o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych na rzecz Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta.
18. W sytuacji, o której mowa w ust. 17, Umowa może być zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji o której mowa w ust. 17oraz potwierdzi wolę zawarcia Umowy.
19. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu Umowy stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 17 i ust. 18.
20. Dokumenty powinny być przedstawione przez Klienta w oryginałach lub kopiach poświadczonych notarialnie, Dom Maklerski może odstąpić od powyższego wymogu jeśli Klient przedstawi dokumenty poświadczone w inny sposób uzgodniony wcześniej z Domem Maklerskim i uznany przez Dom Maklerski za wiarygodny.
21. Dokumenty urzędowe przedkładane przez Klienta mającego siedzibę poza granicami Polski lub wystawiane według przepisów innego prawa niż polskie, powinny być:
a) jeśli są to dokumenty pochodzące z kraju będącego stroną Konwencji Haskiej z 1961r. – poświadczone przez uzyskanie Apostille na dokumencie,
b) jeśli są to dokumenty pochodzące z kraju nie będącego stroną Konwencji Haskiej z 1961r. – poświadczone przez właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny.
22. Dom Maklerski może żądać by dokumenty przedstawiane przez Klienta, sporządzone w języku innym niż polski, były przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
23. Wszelkie podpisy i wzory podpisów Klienta, jego przedstawicieli, pełnomocników i innych osób pod umowami, oświadczeniami i innymi dokumentami składanymi dla Domu Maklerskiego powinny być składane w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczone notarialnie lub w wypadku nierezydentów – zgodnie z ust. 21, w przypadku zawarcia umowy korespondencyjnie lub elektronicznie przesłanki powyższe nie są wymagane.
24. W przypadku zawarcia umowy korespondencyjnie w celu weryfikacji danych Klient dokonuje przelewu weryfikacyjnego w wysokości 0,01 zł na podany przez Dom Maklerski rachunek w treści przelewu wpisując numer umowy. Dane nadawcy przelewu muszą być zgodne z danymi podanymi podczas wypełniania dokumentów. Dom Maklerki weryfikuje przelew pod względem danych Klienta (imię, nazwisko, adres), a także numeru umowy.
25. Dom Maklerski może zgodzić się na inny sposób uwierzytelnienia dokumentów lub popisów lub wzorów podpisów niż opisane powyżej.
26. Umowa zawarta jest z chwilą podpisania przez strony.
§ 3a
1. Dom Maklerski przekazuje Klientowi informacje na papierze lub na innym Trwałym nośniku informacji, pod warunkiem, że:
1) przekazanie informacji na innym Trwałym nośniku informacji jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być świadczona usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych; oraz
2) adresat informacji, mając wybór między informacjami na papierze lub na innym Trwałym nośniku informacji, wskazał konkretnie tę drugą możliwość.
2. Przekazanie informacji Klientowi przez Dom Maklerski może nastąpić za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego. W przypadku, kiedy takie informacje nie są kierowane indywidualnie do danego Klienta, przekazanie może nastąpić, o ile spełnione są następujące warunki:
1) Klient posiada regularny dostęp do Internetu, przy czym podanie przez Klienta swojego adresu poczty elektronicznej na potrzeby świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych traktuje się jako dowód na posiadanie takiego dostępu;
2) przekazanie informacji w ten sposób jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być świadczona usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych,
3) Klient wyraził jednoznaczną zgodę na przekazywanie informacji w tej formie,
4) Klient uzyskał od Domu Maklerskiego powiadomienie w formie elektronicznej zawierające adres strony internetowej oraz wskazanie miejsca na tej stronie, gdzie można znaleźć informacje,
5) informacje zawarte na stronie internetowej są aktualne,
6) informacje są stale dostępne na stronie internetowej tak długo, jak Klient potrzebuje się z nimi zapoznać.

III. TRYB, WARUNKI I FORMA USTANAWIANIA PEŁNOMOCNICTW

§ 4.
1. Klient może ustanawiać pełnomocników do zawarcia lub wykonywania Umowy. Pełnomocnictwo może mieć formę:
a) pełnomocnictwa ogólnego – do wszelkich czynności związanych z wykonywaniem Umowy, w takim samym zakresie jak mocodawca;
b) pełnomocnictwa rodzajowego – do czynności określonego rodzaju;
c) pełnomocnictwa szczególnego – do czynności określonych w treści pełnomocnictwa.
2. Klient może również ustanowić pełnomocnika do zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo to może obejmować jedynie umocowanie do zawarcia, zmiany i rozwiązania Umowy, nie uprawniając do jej wykonywania.
3. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wszelkie pełnomocnictwa udzielone w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy muszą mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym, lub poświadczone w inny sposób ustalony z Domem Maklerskim, o ile nie zostaną udzielone w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego.
4. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.
5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez pełnomocnika, także w przypadku odwołania lub ograniczenia zakresu umocowania, o ile Dom Maklerski nie został o tym prawidłowo powiadomiony.
6. Pełnomocnictwa do zawarcia i wykonywania Umowy wygasają w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, o ile co innego nie wynika z pełnomocnictwa lub zdarzenia prawnego będącego podstawą jego udzielenia.
7. Klient może odwołać lub zmienić zakres pełnomocnictwa w każdym czasie w takiej samej formie jaka jest wymagana do jego ustanowienia, pod rygorem nieważności.
8. Uniemożliwienie działania pełnomocnikowi następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Dom Maklerski odwołania pełnomocnictwa lub zaistnienia zdarzenia powodującego jego wygaśnięcie.
IV. ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
§ 5.
1. Dom Maklerski w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych:
a) przyjmuje od Klienta zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych i przekazuje do wykonania do innego podmiotu, w tym do emitenta Instrumentu finansowego, wystawcy Instrumentu finansowego lub sporządzającego taki Instrument, w celu ich wykonania, z którym Klient zawarł umowę o wykonywanie zleceń;
b) na podstawie zlecenia Klienta wyszukuje podmiot lub podmioty wyrażające wolę zawarcia transakcji z Klientem, w celu zawarcia transakcji nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych pomiędzy Klientem a wymienionym wyżej podmiotem lub podmiotami.
2. Przy przekazywaniu zleceń do wykonania wybierając podmiot wykonujący zlecenie Klienta Dom Maklerski obowiązany jest kierować się polityką działania w najlepszym interesie Klienta.
§ 6.
1. Zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych mogą być składane:
a) w formie pisemnej w obecności pracownika Domu Maklerskiego,
b) w formie pisemnej w siedzibie lub oddziale Domu Maklerskiego,
c) w formie pisemnej w siedzibie agenta Domu Maklerskiego (AFI),
d) w formie dokumentu przesłanego telefaksem,
e) w formie zeskanowanego dokumentu przesłanego mailem po uzgodnieniu takiej możliwości z Domem Maklerskim, jeśli taki sposób jest przewidziany w umowie lub możliwy zgodnie z zasadami przyjętymi przez instytucje finansowe, do których kierowane jest zlecenie do realizacji,
f) w formie dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym po uprzednim poinformowaniu klienta przez Dom Maklerski o możliwości składania zleceń w tej formie oraz po wyrażeniu przez klienta chęci skorzystania z takiej możliwości, jeśli taki sposób jest możliwy zgodnie z zasadami przyjętymi przez instytucje finansowe, do których kierowane jest zlecenie do realizacji.
2. Dom Maklerski przyjmuje zlecenia zawierające w szczególności:
a) dane, ustalone z klientem, umożliwiające jednoznaczną identyfikację klienta,
b) datę i czas wystawienia,
c) rodzaj i liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia;
d) przedmiot zlecenia,
e) określenie ceny,
f) oznaczenie terminu ważności zlecenia,
g) podpis klienta lub jego pełnomocnika.
3. Jeżeli w jednym dokumencie zamieszczono więcej niż jedno zlecenie, powinien on zawierać wyraźne określenie liczby zleceń. W takim przypadku wystarczające jest złożenie jednego podpisu Klienta lub jego pełnomocnika.
4. Dom Maklerski potwierdza Klientowi przyjęcie zlecenia w formie takiej w jakiej zlecenie zostało złożone.
5. W przypadku świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez Dom Maklerski nie oznacza przyjęcia go i realizacji przez podmiot, do którego jest przekazywane.
6. Dom Maklerski ma prawo odmowy przyjęcia lub przekazania zlecenia, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie braku zgodności z prawem.
§ 7.
1. W przypadku świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych w sposób o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) Dom Maklerski, po przyjęciu zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych przekazuje to zlecenie niezwłocznie do podmiotu wykonującego zlecenie.
2. Złożenie zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych nie jest równoznaczne z ich realizacją. Dom Maklerski jest odpowiedzialny wyłącznie za prawidłowe przyjęcie i przekazanie złożonego zlecenia do podmiotu wykonującego zlecenie.
3. Zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych lub dyspozycje przekazane do podmiotu wykonującego zlecenie realizowane są zgodnie z postanowieniami regulaminów wykonywania zleceń podmiotów wykonujących zlecenia.
4. Dom Maklerski przekazuje zlecenia Klientów do podmiotów je wykonujących niezwłocznie po ich przyjęciu, w kolejności ich przyjmowania, chyba że co innego wynika z warunków wykonania zlecenia określonych przez Klienta.
5. Dom Maklerski informuje Klienta o wszelkich istotnych okolicznościach uniemożliwiających właściwe przekazanie złożonego zlecenia lub uzasadniających odmowę działania.
§ 8.
1. W przypadku świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. b) Dom Maklerski po przyjęciu zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych niezwłocznie przystępuje do wyszukania podmiotu lub podmiotów zainteresowanych zawarciem transakcji z Klientem na warunkach określonych w zleceniu Klienta.
2. O wyszukaniu podmiotu lub podmiotów, o których mowa w ust. 1 Dom Maklerski informuje Klienta telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób wskazany w Umowie.
3. Umowa zbycia lub nabycia Instrumentów finansowych jest zawierana w formie pisemnej lub korespondencyjnie pomiędzy Klientem a podmiotem albo podmiotami zainteresowanymi zawarciem transakcji z Klientem. Dom Maklerski może zobowiązać się do wykonywania czynności pośrednictwa polegających na wykonywaniu czynności faktycznych związanych z przeniesieniem własności Instrumentów finansowych. Dom Maklerski nie może w ramach wykonywania czynności pośrednictwa wykonywać czynności prawnych w imieniu Klienta jak również podmiotu lub podmiotów zainteresowanych zawarciem transakcji z Klientem.
4. Dom Maklerski informuje Klienta o wszelkich istotnych okolicznościach uniemożliwiających właściwe wyszukanie podmiotu lub podmiotów wyrażających wolę zawarcia transakcji z Klientem, lub uzasadniających odmowę działania.

V. WYNAGRODZENIE

§ 9.
1. Za świadczone usługi w ramach Umowy Dom Maklerski otrzymuje wynagrodzenie w wysokości określonej w taryfie opłat i prowizji. Wysokość opłat i prowizji jest określana w formie uchwały Zarządu Domu Maklerskiego z uwzględnieniem wartości transakcji, rodzaju instrumentów finansowych oraz nakładu pracy niezbędnego do wykonania usługi.
2. Szczegółowe zasady regulowania wynagrodzenia są określone w Umowie. Wynagrodzenie jest uiszczane na podstawie faktury wystawionej przez Dom Maklerski poprzez wpłatę na rachunek bankowy Domu Maklerskiego wskazany w Umowie i jest płatne w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania faktury przez Klienta, chyba że w Umowie ustalono inny termin.
3. Jeżeli Klient nie będzie płacił terminowo należności wobec Domu Maklerskiego wynikających z Umowy, Dom Maklerski ma prawo do odsetek za opóźnienie, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty. Nie wyłącza to uprawnienia Domu Maklerskiego do dochodzenia roszczeń od Klienta na zasadach ogólnych.
4. Dom Maklerski może wymagać ustanowienia zabezpieczenia swoich interesów w przypadku niewywiązywania się Klienta z przyjętych zobowiązań w zależności od oceny ryzyka niewypłacalności Klienta w postaci zaliczki, weksla lub gwarancji bankowej. Umowa może przewidywać ustanowienie przez Klienta innych zabezpieczeń.
5. Dom Maklerski nie przyjmuje i nie przekazuje opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych jeżeli w wyniku ich przyjęcia lub przekazania świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych byłoby stronnicze lub w inny sposób zostałoby zakłócone.
6. Dom Maklerski na bieżąco spełnia wymogi określone w ust. 5 dopóki przyjmuje i przekazuje opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne.

VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI DOMU MAKLERSKIEGO ZA SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI UMOWY

§ 10.
1. Dom Maklerski zobowiązuje się do wykonywania usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych w zakresie określonym w Umowie i Regulaminie z dołożeniem należytej staranności wymaganej dla tego typu usługi oraz z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, działając zgodnie z Polityką działania w najlepiej pojętym interesie Klienta NDM SA.
2. Dom Maklerski odpowiada za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że szkody powstały na skutek okoliczności niezależnych od Domu Maklerskiego, a w szczególności okoliczności mających charakter siły wyższej oraz spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób, za których działania Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.
3. Dom Maklerski odpowiada za szkodę wynikłą z niezachowania tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych w związku z ze świadczona usługą.
4. Dom Maklerski nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta powstałe wskutek niewykonania przez niego obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu.
5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych.

VII. ZASADY POWIERZENIA PRZEZ DOM MAKLERSKI PODMIOTOWI TRZECIEMU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZYJMOWANIEM LUB PRZEKAZYWANIEM ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

§ 11.
Dom Maklerski nie powierza podmiotowi trzeciemu czynności związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych, realizowanych w ramach Umowy.

VIII. SPOSÓB I TRYB ORAZ TERMINY PRZEKAZYWANIA KLIENTOWI INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZONEJ NA JEGO RZECZ USŁUGI.

§ 12.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 Dom Maklerski przekazuje Klientowi, na rzecz którego wykonywało usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych w sposób o którym mowa w art. 74b ust. 1 pkt. 1 sprawozdanie dotyczące przyjęcia i przekazania zlecenia obejmujące:
a) oznaczenie firmy inwestycyjnej przyjmującej i przekazującej zlecenie klienta;
b) nazwę, firmę, imię i nazwisko lub inne oznaczenie klienta;
c) datę i czas przyjęcia zlecenia;
d) datę i czas przekazania zlecenia do innego podmiotu w celu wykonania zlecenia;
e) oznaczenie podmiotu, do którego przekazano zlecenie klienta w celu wykonania zlecenia;
f) rodzaj zlecenia, o ile rodzaj ten został określony przez klienta;
g) identyfikator kupna/sprzedaży albo charakter zlecenia w przypadku zleceń innych niż kupno/sprzedaż;
h) oznaczenie instrumentu finansowego;
i) liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia, o ile liczba ta została określona przez klienta;
j) cenę, po jakiej przekazane zlecenie miało być wykonane przez podmiot, lub sposób określenia tej ceny;
k) łączną planowaną wartość transakcji, która miała być zawarta w wykonaniu zlecenia przez podmiot, o ile rodzaj zlecenia pozwala na jej określenie;
l) całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji oraz zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów przyjęcia i przekazania zlecenia.
2. W przypadku gdy usługa jest świadczona w związku z wykonywaniem usługi, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy, w ramach oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej, obowiązek określony w ust. 1 uznaje się za spełniony, gdy klient otrzymał formularz zapisu i warunki emisji, pod warunkiem że formularz zapisu lub warunki emisji zawierają informacje, o których mowa w ust. 1
3. W przypadku gdy przedmiotem zlecenia są jednostki uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego, gdy Klienta otrzymał potwierdzenie, o którym mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z późn. zm. pod warunkiem że to potwierdzenie zawiera informacje, o których mowa w ust. 1.
4. Firma inwestycyjna przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie po przekazaniu zlecenia klienta do innego podmiotu w celu jego wykonania, jednak nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym zlecenie zostało przekazane.
5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, może być przekazywane w formie wystandaryzowanej, pod warunkiem że forma ta jest przejrzysta i zrozumiała dla klienta. Sposób przekazania sprawozdania określa umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń.
6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, będzie przekazywane w sposób określony w umowie o przyjmowanie i przekazywanie zleceń.
§ 13.
1. Dom Maklerski przekazuje Klientowi roczne zestawienie informacji o wszystkich kosztach i opłatach związanych zarówno z instrumentem finansowym (instrumentami finansowymi), jak i usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1 sporządzane jest za każdy rok kalendarzowy i będzie przekazywane w sposób określony w umowie o przyjmowanie i przekazywanie zleceń.

IX. SPOSOBY I TERMINY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI I SKARG SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTA

§ 14.
1. Reklamacja lub skarga może być złożona w każdej jednostce Domu Maklerskiego obsługującej Klientów.
2. Reklamacja lub skarga może być złożona:
a) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Domu Maklerskiego obsługującej Klientów, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481);
b) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu (według załącznika 1) podczas wizyty Klienta w jednostce, o której mowa w ust. 1;
c) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
3. Reklamacja lub skarga złożona w formie, o której mowa w ust. 2 pkt c) powinna być skierowana na adres poczty elektronicznej: info@ndm.com.pl.
4. Po złożeniu przez Klienta reklamacji lub skargi, zgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 2, Dom Maklerski rozpatruje reklamację lub skargę i udziela Klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego Trwałego nośnika informacji.
5. Odpowiedź, o której mowa w ust. 4, Dom Maklerski może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.
6. Odpowiedzi, o której mowa w ust. 4, Dom Maklerski udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji lub skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 6, Dom Maklerski w informacji przekazywanej Klientowi, który złożył reklamację lub skargę:
a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji lub skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi.
8. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 6, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 7, reklamację lub skargę uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
9. Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania reklamacji i skarg przez Dom Maklerski zamieszczone są w Procedurze rozpatrywania reklamacji i skarg złożonych przez Klientów NDM S.A. w Domu Maklerskim zamieszczonej na stronie internetowej Domu Maklerskiego.
10. Klient ma prawo wnoszenia reklamacji i skarg na działalność Domu Maklerskiego do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Rzecznika Finansowego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15.
1. Dom Maklerski ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
2. Zawiadomienia o zmianach Regulaminu, obejmujące również zmienioną treść Regulaminu, będą przesyłane na adres wskazany w Umowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile Klient wyraził zgodę na taką formę otrzymywania informacji, nie później niż na 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian. Klient może wypowiedzieć Umowę przed upływem terminu wejścia zmian w życie, w przeciwnym wypadku uznaje się, że Klient zgadza się na zmiany Regulaminu, które to zmiany wiążą Klienta z upływem powyższego 14 – dniowego terminu.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta w okresie, o którym mowa w ust. 2, do czasu upływu terminu wypowiedzenia w odniesieniu do Klienta, stosuje się niezmienione postanowienia Regulaminu.
§ 16.
1. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 2 tygodni od dnia jej zawarcia. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Do zasad odstąpienia od Umowy mają zastosowanie przepisy art. 395-396 oraz 491 – 494 Kodeksu Cywilnego.
2. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w Umowie. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Bieg wypowiedzenia Umowy liczy się od dnia otrzymania przez stronę pisma zawierającego oświadczenie wypowiadające warunki Umowy.
4. W drodze porozumienia stron, Umowa może być rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia w każdym czasie.
5. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia warunków Regulaminu bądź Umowy przez drugą stronę.
6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Dom Maklerski, wypowiedzenie zostanie przesłane Klientowi niezwłocznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
§ 17.
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz Rozporządzenia.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2020 roku.

Załącznik Nr 1 Tabela opłat i prowizji Niezależnego Domu Maklerskiego SA