Regulamin świadczenia usług doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią przez Niezależny Dom Maklerski S.A.

I. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, sposób i tryb świadczenia usług doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią przez Niezależny Dom Maklerski S.A.
2. Użytym w niniejszym Regulaminie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:
1) Dom Maklerski – Niezależny Dom Maklerski S.A.;
2) Instrumenty finansowe – instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy;
3) Umowa – umowa o świadczenie usług doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią przez Niezależny Dom Maklerski S.A.;
4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub która zamierza zawrzeć Umowę z Domem Maklerskim;
5) Klient Detaliczny – klient niebędący Klientem Profesjonalnym;
6) Klient Profesjonalny – klient profesjonalny w rozumieniu art. 3 pkt. 39 b) Ustawy;
7) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.);
8) Regulamin – niniejszy regulamin;
9) Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 11112);
10) Rozporządzenie 2017/565 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,
11) Usługa – doradztwo dla przedsiębiorstw z zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią przez Niezależny Dom Maklerski S.A.;
12) Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1768, z późn. zm.);
13) Trwały nośnik informacji – każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane, w relacjach z Klientami Dom Maklerski stosuje w szczególności następujące trwałe nośniki: nośnik papierowy lub odpowiednio zabezpieczony plik przesłany na adres poczty elektronicznej Klienta;
3. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie, a posiadające definicje ustawowe lub zdefiniowane w aktach wykonawczych do ustaw mają znaczenia nadane im w danej ustawie lub aktach wykonawczych do ustaw.
4. Jeżeli, w ramach jednej umowy, Usługa ma być świadczona łącznie z usługą oferowania instrumentów finansowych, przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych lub z usługą wykonywania takich zleceń, Dom Maklerski informuje Klienta przed zawarciem takiej umowy, czy jest możliwe odrębne świadczenie poszczególnych elementów takiej umowy, a jeżeli jest to możliwe – przekazuje Klientowi odrębne zestawienie kosztów i opłat związanych z takim elementem.
5. W przypadku, gdy ryzyko wynikające z zawarcia umowy, o której mowa ust. 4, może różnić się od ryzyka wynikającego ze świadczenia na rzecz Klienta jej poszczególnych elementów, Dom Maklerski informuje o tym Klienta i przedstawia opis ryzyk oraz ich relacji w zależności od tego, czy występują łącznie czy osobno.

§ 2.
1. Dom Maklerski świadczy Usługę zgodnie z przepisami prawa oraz standardami obowiązującymi w zakresie usług będących przedmiotem Umowy.
2. Korespondencja między Domem Maklerskim a Klientem prowadzona jest w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa stanowi inaczej.

II. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

§ 3.
1. Usługa może być świadczona przez Dom Maklerski zarówno na rzecz Klientów Detalicznych jak i Klientów Profesjonalnych.
2. Dom Maklerski dokonuje klasyfikacji i zmiany klasyfikacji Klientów oraz przekazuje Klientom informacje zgodnie z kategoriami przedstawionymi w ust. 1 w trybie i na warunkach przewidzianych w Polityce klasyfikacji Klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości świadczonych usług w Niezależnym Domu Maklerskim S.A.
3. Usługa świadczona jest na podstawie Regulaminu i Umowy zawartej w formie pisemnej, a w przypadku Umowy zawieranej z Klientem Detalicznym na podstawie Umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W celu zawarcia Umowy, Klient przedstawia:
a) dokumenty, z których wynika status prawny podmiotu, zasady jego reprezentacji oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych);
b) informację o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i właściwości Urzędu Skarbowego;
c) informację o numerze REGON (o ile taki numer posiada);
d) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.
5. Podpisy osób reprezentujących Klienta powinny zostać złożone na Umowie w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczone przez notariusza.
6. W celu zawarcia Umowy osoba fizyczna działająca w imieniu Klienta przedstawia:
a) ważny dokument tożsamości;
b) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.
7. W trakcie trwania Umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Dom Maklerski o wszelkich zmianach jego danych wymaganych przy zawarciu i wykonywaniu Umowy. Zmiany takie są skuteczne wobec Domu Maklerskiego od momentu ich doręczenia Domowi Maklerskiemu.
8. Przed zawarciem Umowy z Klientem Profesjonalnym, Dom Maklerski informuje go o:
a) zasadach traktowania przez Dom Maklerski Klientów Profesjonalnych;
b) możliwości traktowania go jak Klienta Detalicznego.
9. Przed zawarciem Umowy z Klientem Detalicznym Dom Maklerski przekazuje mu w formie pisemnej lub przy użyciu innego Trwałego nośnika informacji, informacje Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski:
1) przekazuje Klientowi warunki Umowy oraz szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego oraz Usługi, w tym informacje o kosztach i powiązanych opłatach,
2) informuje Klienta przy użyciu Trwałego nośnika, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem Usługi na rzecz Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta.
10. W sytuacji, o której mowa w ust. 9 pkt. 2, Umowa może być zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 9 pkt. 2 oraz potwierdzi wolę zawarcia Umowy.
11. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu Umowy, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 9 pkt. 2 i ust. 10.
12. Informacje, o których mowa w ust. 8, Dom Maklerski przekazuje na papierze lub na innym Trwałym nośniku informacji, pod warunkiem, że:
1) przekazanie informacji na innym Trwałym nośniku informacji jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być świadczona Usługa; oraz
2) osoba, do której kierowane są informacje, mając wybór między informacjami na papierze lub na innym Trwałym nośniku informacji, wskazała konkretnie tę drugą możliwość.
13. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 8, może nastąpić za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego. W przypadku, kiedy takie informacje nie są kierowane indywidualnie do danego Klienta, takie przekazanie może nastąpić, o ile spełnione są następujące warunki:
1) Klient posiada regularny dostęp do Internetu, przy czym podanie przez Klienta swojego adresu poczty elektronicznej na potrzeby świadczenia Usługi traktuje się jako taki dowód na posiadanie takiego dostępu;
2) przekazanie informacji w ten sposób jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być świadczona Usługa,
3) Klient wyraził jednoznaczną zgodę na przekazywanie informacji w tej formie,
4) Klient uzyskał od Domu Maklerskiego powiadomienie w formie elektronicznej zawierające adres strony internetowej oraz wskazanie miejsca na tej stronie, gdzie można znaleźć informacje,
5) informacje zawarte na stronie internetowej są aktualne,
6) informacje są stale dostępne na stronie internetowej tak długo, jak Klient potrzebuje się z nimi zapoznać.
14. Dokumenty powinny być przedstawione przez Klienta w oryginałach lub kopiach poświadczonych notarialnie. Dom Maklerski może odstąpić od powyższego wymogu jeśli Klient przedstawi dokumenty poświadczone w inny sposób uzgodniony wcześniej z Domem Maklerskim i uznany przez Dom Maklerski za wiarygodny.
15. Dokumenty urzędowe przedkładane przez Klienta mającego siedzibę poza granicami Polski lub wystawiane według przepisów innego prawa niż polskie, powinny być:
a) jeśli są to dokumenty pochodzące z kraju będącego stroną Konwencji Haskiej z 1961r. – poświadczone przez uzyskanie Apostille na dokumencie,
b) jeśli są to dokumenty pochodzące z kraju nie będącego stroną Konwencji Haskiej z 1961r. – poświadczone przez właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny.
16. Dom Maklerski może żądać by dokumenty przedstawiane przez Klienta, sporządzone w języku innym niż polski, były przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
17. Wszelkie podpisy i wzory podpisów Klienta, jego przedstawicieli, pełnomocników i innych osób pod umowami, oświadczeniami i innymi dokumentami składanymi dla Domu Maklerskiego powinny być składane w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczone notarialnie lub w wypadku nierezydentów – zgodnie z ust. 15.
18. Dom Maklerski może zgodzić się na inny sposób uwierzytelnienia dokumentów lub popisów lub wzorów podpisów niż opisane powyżej.
19. Umowa zawarta jest z chwilą podpisania przez strony.

III. TRYB, WARUNKI I FORMA USTANAWIANIA PEŁNOMOCNICTW

§ 4.
1. Klient może ustanawiać pełnomocników do zawarcia lub wykonywania Umowy. Pełnomocnictwo może mieć formę:
a) pełnomocnictwa ogólnego – do wszelkich czynności związanych z wykonywaniem Umowy w takim samym zakresie jak mocodawca;
b) pełnomocnictwa rodzajowego – do czynności określonego rodzaju;
c) pełnomocnictwa szczególnego – do czynności określonych w treści pełnomocnictwa.
2. Klient może również ustanowić pełnomocnika wyłącznie do zawarcia, zmiany i rozwiązania Umowy. Pełnomocnictwo takie nie upoważnia do wykonywania Umowy.
3. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wszelkie pełnomocnictwa udzielone w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy muszą mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym, lub poświadczone w inny sposób ustalony z Domem Maklerskim, o ile nie zostaną udzielone w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego.
4. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.
5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez pełnomocnika, także w przypadku odwołania lub ograniczenia zakresu umocowania, o ile Dom Maklerski nie został o tym prawidłowo powiadomiony.
6. Pełnomocnictwa do zawarcia i wykonywania Umowy wygasają w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, o ile co innego nie wynika z pełnomocnictwa lub zdarzenia prawnego będącego podstawą jego udzielenia.
7. Klient może odwołać lub zmienić zakres pełnomocnictwa w każdym czasie w takiej samej formie jaka jest wymagana do jego ustanowienia, pod rygorem nieważności.
8. Uniemożliwienie działania pełnomocnikowi następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Dom Maklerski odwołania pełnomocnictwa lub zaistnienia zdarzenia powodującego jego wygaśnięcie.

IV. ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA USŁUGI

§ 5.
1. W Umowie Dom Maklerski zobowiązuje się do świadczenia usługi doradztwa w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią. Umowa zawiera szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez Dom Maklerski obejmujący opis świadczonej Usługi oraz podstawowe prawa i obowiązki Domu Maklerskiego i Klienta.
2. Usługa może obejmować zobowiązanie Domu Maklerskiego do:
a) zaproponowania Klientowi wariantów oraz optymalnej struktury kapitałowej przedsiębiorstwa;
b) zaproponowania Klientowi wariantów oraz optymalnej strategii przedsiębiorstwa.
3. W celu realizacji usług, o których mowa w ust. 2 Dom Maklerski może wykonywać następujące czynności:
a) opracowanie strategii pozyskania kapitału udziałowego,
b) opracowanie strategii pozyskania kapitału dłużnego, (np. poprzez emisję obligacji, zaciągnięcie kredytu, zawarcie umowy leasingowej)
c) dokonanie analizy sytuacji spółki i rynku,
d) sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych celów inwestycyjnych,
e) sporządzanie analiz fundamentalnych,
f) wycena przedsiębiorstwa,
g) wycena instrumentów finansowych,
h) uczestniczenie w negocjacjach,
i) doradztwo przy podejmowaniu finansowych decyzji strategicznych,
j) inne działania zgodne z uzyskanymi zezwoleniami i przepisami prawa.
4. Dom Maklerski świadcząc usługi, o których mowa powyżej może w szczególności korzystać z następujących źródeł informacji i materiałów takich jak:
a) przepisy obowiązującego prawa
b) raporty bieżące i okresowe spółek publicznych,
c) sprawozdania finansowe spółek niepublicznych
d) opracowania i raporty branżowe,
e) dane statystyczne prezentowane przez Główny Urząd Statystyczny,
f) analizy sektorowe i branżowe,
g) informacje i dane ogólnodostępne.
5. Rekomendacje, będące efektem świadczonej Usługi, będą przekazywane Klientowi w formie pisemnej. Dom Maklerski może przekazywać w/w rekomendacji w formie ustnej o ile Umowa tak stanowi.
6. Dom Maklerski przekazuje Klientowi, na Trwałym nośniku informacji, regularne sprawozdania związane z wykonywaniem Umowy, uwzględniające charakter świadczonej Usługi oraz koszty związane z Usługą.
V. WYNAGRODZENIE ZA USŁUGĘ

§ 6.
1. Za świadczoną Usługę Dom Maklerski pobiera opłaty i prowizje w wysokościach wynegocjowanych z Klientem i określonych w Umowie, których wysokość jest uzależniona od zakresu i nakładu pracy przeznaczonej na świadczenie Usługi. Opłaty mogą mieć charakter stały lub być uzależnione od sukcesu realizowanego projektu, którego dotyczy świadczona przez Dom Maklerski Usługa.
2. Szczegółowe zasady regulowania wynagrodzenia są określone w Umowie. Wynagrodzenie jest uiszczane na podstawie faktury wystawionej przez Dom Maklerski poprzez wpłatę na rachunek bankowy Domu Maklerskiego wskazany w Umowie i jest płatne w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania faktury przez Klienta, chyba że w Umowie ustalono inny termin.
3. Jeżeli Klient nie będzie płacił terminowo należności wobec Domu Maklerskiego wynikających z Umowy, Dom Maklerski ma prawo do odsetek za opóźnienie, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty. Wysokość odsetek określa Umowa. Nie wyłącza to uprawnienia Domu Maklerskiego do dochodzenia roszczeń od Klienta na zasadach ogólnych.
4. Dom Maklerski może wymagać ustanowienia zabezpieczenia swoich interesów w przypadku niewywiązywania się Klienta z przyjętych zobowiązań w zależności od oceny ryzyka niewypłacalności Klienta w postaci zaliczki, weksla lub gwarancji bankowej.. Umowa może przewidywać ustanowienie przez Klienta innych zabezpieczeń.
5. W ramach świadczenia Usługi Dom Maklerski nie przyjmuje i nie przekazuje jakichkolwiek świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, ani jakichkolwiek świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 83d Ustawy o Obrocie.
6. Dom Maklerski nie przyjmuje i nie przekazuje opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych jeżeli w wyniku ich przyjęcia lub przekazania świadczenie Usługi byłoby stronnicze lub w inny sposób zostałoby zakłócone.

VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI DOMU MAKLERSKIEGO ZA SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI UMOWY
§ 7.
1. Dom Maklerski zobowiązuje się do wykonywania Usługi w zakresie określonym w Umowie i Regulaminie z dołożeniem należytej staranności wymaganej dla tego typu Usługi oraz uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta.
2. Dom Maklerski odpowiada za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, chyba że szkody powstały na skutek okoliczności niezależnych od Domu Maklerskiego, a w szczególności okoliczności mających charakter siły wyższej oraz spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób, za których działania Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.
3. Dom Maklerski odpowiada za szkodę wynikłą z niezachowania tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych w związku ze świadczoną Usługą.
4. Dom Maklerski nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta powstałe wskutek niewykonania przez niego obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu.
5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych.

VII. ZASADY POWIERZENIA PRZEZ DOM MAKLERSKI PODMIOTOWI TRZECIEMU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z USŁUGĄ

§ 8.
Dom Maklerski nie powierza wykonywania czynności związanych z Usługą podmiotowi trzeciemu.

VIII. SPOSOBY I TERMINY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI I SKARG SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTA
§ 9.
1. Reklamacja lub skarga może być złożona w każdej jednostce Domu Maklerskiego obsługującej Klientów.
2. Reklamacja lub skarga może być złożona:
a) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Domu Maklerskiego obsługującej Klientów, albo przesyłką pocztową lub kurierem;
b) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce, o której mowa w ust. 1;
c) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
3. Po złożeniu przez Klienta reklamacji lub skargi, zgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 2, Dom Maklerski rozpatruje reklamację lub skargę i udziela Klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego Trwałego nośnika informacji.
4. Odpowiedź, o której mowa w ust. 3, Dom Maklerski może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.
5. Odpowiedzi, o której mowa w ust. 3, Dom Maklerski udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi. Termin na załatwienie skargi rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu otrzymania skargi przez Dom Maklerski. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji lub skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust.5, Dom Maklerski w informacji przekazywanej Klientowi, który złożył reklamację lub skargę:
a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji lub skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi.
7. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 5, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 6, reklamację lub skargę uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
8. W przypadku nieuwzględnienia skargi Klienta, treść odpowiedzi, o której mowa w ust. 3, powinna zawierać również pouczenie o możliwości:
1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi;
2) w przypadku osób fizycznych – wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
3) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego dla siedziby pozwanego do rozpoznania sprawy.

IX. SPOSÓB, TRYB, TERMINY ORAZ ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH KLIENTOWI

§ 10.
1. Dom Maklerski informuje Klienta o odstępstwach od określonego w Umowie harmonogramu prac, ze wskazaniem przyczyn odstępstw oraz o nowych terminach wykonania prac.
2. Dom Maklerski przekazuje również Klientowi informacje dotyczące świadczonej Usługi na żądanie Klienta, w zakresie wskazanym w powyższym żądaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku, gdy zakres żądania Klienta jest niezgodny z prawem lub postanowieniami Umowy bądź niemożliwy albo szczególnie trudny do zrealizowania, Dom Maklerski ma prawo odmówić przekazania informacji.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 przesyłane są Klientowi w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa stanowi inaczej.
5. Informacje, o których mowa w ust. 1 przekazywane są niezwłocznie od momentu uzyskania wiedzy o możliwości niedochowania terminu.
6. Informacje, o których mowa w ust. 2 przekazywane są niezwłocznie po ich sporządzeniu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Klienta.
7. Odmowa przekazania informacji, o których mowa w ust. 3 przekazywana jest niezwłocznie po stwierdzeniu, że żądanie jest niezgodne z prawem lub postanowieniami Umowy bądź niemożliwe albo szczególnie trudne do zrealizowania, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Klienta.

X. TRYB I WARUNKI ODSTĄPIENIA WYPOWIEDZENIA ORAZ ROZWIĄZANIA UMOWY

§ 11.
1. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 2 tygodni od dnia jej zawarcia. Prawo to wykonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie.
2. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w Umowie. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Bieg wypowiedzenia Umowy liczy się od dnia otrzymania przez stronę pisma zawierającego oświadczenie wypowiadające warunki Umowy.
4. W drodze porozumienia stron, Umowa może być rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia w każdym czasie.
5. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia warunków Regulaminu bądź Umowy przez drugą stronę.
6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Dom Maklerski, wypowiedzenie zostanie przesłane Klientowi niezwłocznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12.
1. Dom Maklerski przechowuje i archiwizuje, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym sporządzono lub otrzymano, dokumenty związane ze świadczeniem Usługi doradztwa, a w szczególności:
1) zawarte z Klientami Umowy,
2) inne niż wskazane w pkt 1 umowy związane ze świadczonymi przez Dom Maklerski usługami maklerskimi,
3) dokumenty udzielonych pełnomocnictw,
4) dokumenty zawierające oświadczenia woli lub wiedzy Klienta,
5) kopie sporządzanych przez Dom Maklerski dokumentów zawierających wymagane przepisami Rozporządzenia informacje dla Klienta, o których mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu;
6) dokumenty związane z dokonywaniem rozliczeń wynikających ze świadczeniem Usługi doradztwa;
7) informacje udzielane Klientom, w tym związane z kosztami i powiązanymi opłatami, Usługą i Domem Maklerskim;
8) ocena odpowiedniości i adekwatności Instrumentów finansowych.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również związanych ze świadczoną Usługą doradztwa informacji przekazywanych lub otrzymywanych przez Dom Maklerski za pośrednictwem telefonu, telefaksu, modemu lub innych urządzeń technicznych oraz dokumentów sporządzonych lub odebranych przez Dom Maklerski za pomocą elektronicznych nośników informacji.
3. Dokumenty określone w ust. 1 – 2 powinny być przechowywane na takim nośniku informacji, na jakim zostały sporządzone lub otrzymane przez Dom Maklerski, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Dokumenty sporządzone lub otrzymane przez Dom Maklerski za pomocą elektronicznych nośników informacji powinny być przechowywane na nośnikach elektronicznych o charakterze trwałym, umożliwiających odczytanie treści informacji zawartych w tych dokumentach przez cały okres ich przechowywania, przy czym w odniesieniu do dokumentów przekazywanych przez Dom Maklerski Klientowi (w dowolnej formie) powinny być one tożsame z dokumentami przechowywanymi na nośnikach elektronicznych.
5. Niezależnie od wymogów przewidzianych w ust. 3 – 4, dokumenty określone w ust. 1 – 2 powinny być zapisywane na nośniku, który pozwala na ich przechowywane w takiej formie i w taki sposób, który umożliwia wgląd do nich przez właściwy organ nadzoru oraz pozwala na spełnienie następujących warunków:
1) właściwy organ ma możliwość uzyskania w każdej chwili dostępu do zapisów i odtworzenia każdego istotnego etapu każdej czynności realizowanej w ramach Usługi;
2) istnieje możliwość łatwego sprawdzenia wszelkich poprawek lub innych zmian, a także odtworzenia zawartości zapisów przed wprowadzeniem do nich poprawek czy zmian;
3) zapisy nie są przedmiotem innych manipulacji i zmian;
4) istnieje możliwość przetwarzania zapisów przy użyciu środków informatycznych lub innych wydajnych metod w przypadku, gdy łatwe przeprowadzenie analizy danych nie jest możliwe ze względu na ich wielkość i charakter; oraz
5) rozwiązania stosowane przez Dom Maklerski są zgodne z wymogami prowadzenia rejestrów, o których mowa w art. 72 – 73 Rozporządzenia 2017/565, w zakresie, w jakim te przepisy mają zastosowanie do świadczenia Usług, niezależnie od wykorzystanej technologii.
6. Celem realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 73 Rozporządzenia 2017/565, Dom Maklerski przechowuje Umowy, określające prawa i obowiązki Domu Maklerskiego i Klienta, oraz warunki, na jakich Dom Maklerski świadczy Usługę na rzecz Klienta, tak długo, jak długo trwa stosunek handlowy z Klientem.

§ 13.
1. Dom Maklerski ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
2. Zawiadomienia o zmianach Regulaminu, obejmujące również zmienioną treść Regulaminu, będą przesyłane na adres wskazany w Umowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile Klient wyraził zgodę na taką formę otrzymywania informacji, nie później niż na 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian. Klient może wypowiedzieć Umowę przed upływem terminu wejścia zmian w życie, w przeciwnym przypadku uznaje się, że Klient zgadza się na zmiany Regulaminu, które to zmiany wiążą Klienta z upływem powyższego 14 – dniowego terminu.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta w okresie, o którym mowa w ust. 2, do czasu upływu terminu wypowiedzenia w odniesieniu do Klienta, stosuje się niezmienione postanowienia Regulaminu.
§ 14.
1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz Rozporządzenia.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2018 r.