Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Niezależny Dom Maklerski S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb zawierania oraz realizacji umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie doradztwa inwestycyjnego przez Niezależny Dom Maklerski S.A.
2. Użytym w niniejszym Regulaminie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:
1) Aktywa – Instrumenty finansowe lub środki pieniężne objęte Umową, na rachunkach i rejestrach prowadzonych na rzecz Klienta przez instytucje do tego upoważnione, wskazane przez Klienta w Umowie oraz rejestrach i rachunkach otwartych na rzecz Klienta w ramach wykonywania Rekomendacji inwestycyjnych;
2) Bank – bank, wskazany przez Klienta w Umowie, w którym prowadzone są rachunki Klienta, na których zapisane są aktywa objęte usługą doradztwa inwestycyjnego świadczoną przez Niezależny Dom Maklerski S.A.;
3) Bliskie powiązania – posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym lub udziału w kapitale zakładowym innego podmiotu lub prawa do wykonywania co najmniej 20% głosów w organach innego podmiotu lub sprawowanie kontroli, współkontroli lub znaczącego wpływu nad innym podmiotem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34), 35), 36) lub 37) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2342 z późn. zm.);
4) Doradca inwestycyjny – doradca inwestycyjny w rozumieniu art. 125 Ustawy;
5) Makler – makler w rozumieniu art. 125 Ustawy;
6) Doradztwo Inwestycyjne – usługa maklerska zdefiniowana w art. 69 ust. 2 pkt 5 Ustawy;
7) Dom Maklerski – Niezależny Dom Maklerski S.A.;
8) Instrumenty Finansowe – instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy;
9) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub która zamierza zawrzeć Umowę z Domem Maklerskim;
10) Klient Detaliczny – klient detaliczny w rozumieniu art. 3 pkt. 39 c) Ustawy;
11) Klient Profesjonalny – klient profesjonalny w rozumieniu art. 3 pkt. 39 b) Ustawy;
12) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.);
13) Minimalna Wartość Portfela – określona w Umowie minimalna wartość Aktywów wymagana dla zawarcia Umowy;
14) Pełnomocnictwo – rozumie się przez to oświadczenie Klienta, zawierające upoważnienie dla Domu Maklerskiego do czynności związanych ze sprawdzeniem stanu Aktywów Klienta objętych Umową;
15) Portfel Inwestycyjny – aktywa objęte Umową, na rachunkach i rejestrach prowadzonych na rzecz Klienta przez instytucje do tego upoważnione, wskazane przez Klienta w Umowie oraz rejestrach i rachunkach otwartych na rzecz Klienta w ramach wykonywania Rekomendacji inwestycyjnej, które mają być podstawą przygotowania rekomendacji inwestycyjnej w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, obejmujące Instrumenty Finansowe.
16) PLN – złoty polski
17) Pracownik agenta firmy inwestycyjnej – pracownik podmiotu, który na podstawie Ustawy oraz zwartej z Domem Maklerskim umowy świadczy w stosunku do Domu Maklerskiego usługi agenta firmy inwestycyjnej;
18) Rachunek bankowy – rachunek bankowy Klienta wskazany w Umowie, co do którego Klient zgodził się na wystawianie przez Dom Maklerski polecenia zapłaty za świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego;
19) Rachunek Inwestycyjny – rachunek papierów wartościowych i związany z nim rachunek pieniężny służący do jego obsługi lub inny rejestr lub rachunek, na którym zapisywane są Instrumenty Finansowe, będące własnością Klienta i objęte Umową lub otwarty na rzecz Klienta w ramach wykonywania Rekomendacji inwestycyjnej;
20) Raport analityczny – opracowanie dokumentujące Rekomendacje Inwestycyjne udzielane w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego;
21) Regulamin – niniejszy regulamin;
22) Rekomendacja inwestycyjna – pisemna, ustna lub sporządzona w innej formie (w szczególności elektronicznej, spełniającej wymogi Trwałego nośnika informacji) rekomendacja przekazywana Klientowi z inicjatywy Domu Maklerskiego albo na wniosek Klienta w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego, dotycząca dokonania jednej z następujących czynności:
a) kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania, przechowywania, udzielenia gwarancji lub wykupu określonych Instrumentów finansowych bądź dokonania innej czynności wywołującej równoważne skutki albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych Instrumentów,
b) wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego Instrumentu finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany wykonania lub wykupu Instrumentu finansowego.
Nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej rekomendacja wydawana dla ogółu społeczeństwa.
23) Rozporządzenie w sprawie trybu i warunków – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 878, z późn. zm.);
24) Rozporządzenie 2017/565 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;
25) Strategia inwestycyjna – strategia indywidualna stanowiąca integralną część Umowy, określająca cel inwestycyjny, nastawienie do ryzyka inwestycyjnego, horyzont czasowy inwestycji, maksymalne dopuszczalne zaangażowanie w klasy aktywów, zakres instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem Rekomendacji inwestycyjnych,
26) Tabela Opłat i Prowizji – tabela zawierająca informacje o wysokości opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski od Klienta z tytułu świadczonej usługi doradztwa inwestycyjnego;
27) Umowa – pisemna umowa o świadczenie usług maklerskich w zakresie doradztwa inwestycyjnego;
28) Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.);
29) Trwały nośnik informacji – każdy nośnik informacji umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; w relacjach z Klientami Dom Maklerski stosuje w szczególności następujące trwałe nośniki: nośnik papierowy lub odpowiednio zabezpieczony plik przesłany na adres poczty elektronicznej Klienta;
30) Waluta bazowa – waluta, w której następuje wycena oraz kalkulacja stóp zwrotu. Waluta bazowa jest określona w Umowie;

3. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie, a posiadające definicje ustawowe lub zdefiniowane w aktach wykonawczych do ustaw, mają znaczenia nadane im w danej ustawie lub aktach wykonawczych do ustaw.
4. Jeżeli, w ramach jednej umowy, usługa doradztwa inwestycyjnego ma być świadczona łącznie z inną usługą lub produktem finansowym, Dom Maklerski informuje Klienta przed zawarciem takiej umowy, czy jest możliwe odrębne świadczenie poszczególnych elementów takiej umowy, a jeżeli jest to możliwe – przekazuje Klientowi odrębne zestawienie kosztów i opłat związanych z takim elementem.
5. W przypadku, gdy ryzyko wynikające z zawarcia umowy, o której mowa ust. 4, może różnić się od ryzyka wynikającego ze świadczenia na rzecz Klienta jej poszczególnych elementów, Dom Maklerski informuje o tym Klienta i przedstawia opis ryzyk oraz ich relacji w zależności od tego, czy występują łącznie czy osobno.

§ 2.

1. Dom Maklerski świadczy usługi zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2017/565 oraz regulacjami obowiązującymi na danym rynku lub w odniesieniu do danych Instrumentów finansowych.
2. Na podstawie Regulaminu Dom Maklerski świadczy usługi zarówno dla Klientów Detalicznych jak i dla Klientów Profesjonalnych.
3. Usługa doradztwa inwestycyjnego świadczona jest na żądanie Klienta na podstawie zawartej z Domem Maklerskim Umowy.
4. Korespondencja między Domem Maklerskim a Klientem prowadzona jest w formie pisemnej. Jest ona przekazywana Klientowi drogą pocztową, elektroniczną lub poprzez osobisty odbiór przez Klienta. Sposób przekazywania korespondencji Klientowi określa Umowa.

II. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

§ 3.

1. Usługa doradztwa inwestycyjnego świadczona jest na podstawie Umowy, Regulaminu i udzielonego przez Klienta dla NDM Pełnomocnictwa. Umowa jest zawarta w formie pisemnej, a w przypadku umowy zawieranej z Klientem Detalicznym Umowa jest zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa powinna określać co najmniej podstawowe prawa i obowiązki Domu Maklerskiego i Klienta oraz opis świadczonej usługi doradztwa inwestycyjnego.
2. W celu zawarcia Umowy, Klient niebędący osobą fizyczną przedstawia:
a) aktualne dokumenty, z których wynika nazwa (firma), forma organizacyjna, status prawny podmiotu, jego siedziba i adres oraz zasady jego reprezentacji (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych);
b) informację o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i właściwości Urzędu Skarbowego;
c) informację o numerze REGON (o ile taki numer posiada);
d) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów,
e) aktualny dokument potwierdzający umocowanie osoby zawierającej Umowę do reprezentowania osoby prawnej;
f) ważne dokumenty tożsamości osób reprezentujących podmiot, a także ustalenie danych określonych w ust. 4 pkt a, b, c, d, f, dotyczących osoby reprezentującej.
3. Podpisy osób reprezentujących Klienta powinny zostać złożone na Umowie w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczone przez notariusza.
4. W celu zawarcia Umowy Klient będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna działająca w imieniu Klienta przedstawia:
a) dokument tożsamości,
b) imię, nazwisko, obywatelstwo oraz adres,
c) numer PESEL – w przypadku przedstawienia dowodu osobistego lub kodu kraju
– w przypadku przedstawienia paszportu osoby zawierającej umowę. W przypadku obywatela Unii Europejskiej dopuszczalne jest przedstawienie dowodu osobistego kraju Unii Europejskiej. W przypadku, gdy osoba zawierająca umowę działa w imieniu i na rzecz innej osoby, wymagane jest również ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska oraz adresu osoby na, rzecz której zawierana jest umowa,
d) daty urodzenia – w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, lub numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu;
e) informację o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i właściwości Urzędu Skarbowego;
f) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów;
g) osoba działająca w imieniu Klienta będącego osobą fizyczną przedstawia dodatkowo dokument potwierdzający jej umocowanie.
5. W trakcie trwania Umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Dom Maklerski o wszelkich zmianach jego danych wymaganych przy zawarciu i wykonywaniu Umowy. Zmiany takie są skuteczne wobec Domu Maklerskiego od momentu ich doręczenia Domowi Maklerskiemu. Zmiany takie są skuteczne wobec Domu Maklerskiego od momentu ich doręczenia Domowi Maklerskiemu. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niepoinformowania przez Klienta o zmianie danych, o których mowa w zdaniach poprzednich.

§ 4.

1. Przed zawarciem Umowy z Klientem Profesjonalnym, Dom Maklerski informuje go o:
a) zasadach traktowania przez Dom Maklerski Klientów Profesjonalnych;
b) możliwości traktowania go jak Klienta Detalicznego.
2. Dom Maklerski na pisemne żądanie podmiotu innego niż określony w art. 3 pkt 39 b lit. a-m Ustawy i w zakresie określonym w takim żądaniu może uznać go za Klienta Profesjonalnego, pod warunkiem, że spełnia on co najmniej dwa z wymogów określonych w § 5 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie trybu i warunków. Dom Maklerski przed zawarciem Umowy informuje Klienta o zasadach traktowania przez Dom Maklerski Klientów Profesjonalnych. Warunkiem uwzględnienia przez Dom Maklerski powyższego żądania jest złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez Dom Maklerski Klientów Profesjonalnych i o skutkach traktowania go jako Klienta Profesjonalnego.
3. Wszelkie zmiany klasyfikacji Klienta przeprowadzane są zgodnie z Polityką klasyfikacji klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości świadczonych usług w Niezależnym Domu Maklerskim S.A.
4. Przed zawarciem Umowy z Klientem Dom Maklerski przekazuje mu w formie pisemnej lub przy użyciu innego Trwałego nośnika informacji, informacje dotyczące Domu Maklerskiego, warunki Umowy oraz świadczonej usługi, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy i Regulaminu, wraz z informacjami o kosztach i powiązanych opłatach.
5. Dom Maklerski przedstawia Klientowi ogólny opis Instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te Instrumenty finansowe.
6. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski informuje Klienta, w formie pisemnej lub przy użyciu innego Trwałego nośnika informacji o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta.
7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, Umowa może być zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji o której mowa w ust. 6 oraz potwierdzi wolę zawarcia Umowy.
8. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu Umowy stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 6 i ust. 7.

§ 4a

1. Dom Maklerski przekazuje Klientowi informacje na papierze lub na innym Trwałym nośniku informacji, pod warunkiem, że:
1) przekazanie informacji na innym Trwałym nośniku informacji jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być świadczona usługa doradztwa inwestycyjnego; oraz
2) adresat informacji, mając wybór między informacjami na papierze lub na innym Trwałym nośniku informacji, wskazał konkretnie tę drugą możliwość.
2. Przekazanie informacji Klientowi przez Dom Maklerski może nastąpić za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego. W przypadku, kiedy takie informacje nie są kierowane indywidualnie do danego Klienta, przekazanie może nastąpić, o ile spełnione są następujące warunki:
1) Klient posiada regularny dostęp do Internetu, przy czym podanie przez Klienta swojego adresu poczty elektronicznej na potrzeby świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego traktuje się jako dowód na posiadanie takiego dostępu;
2) przekazanie informacji w ten sposób jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być świadczona usługa doradztwa inwestycyjnego,
3) Klient wyraził jednoznaczną zgodę na przekazywanie informacji w tej formie,
4) Klient uzyskał od Domu Maklerskiego powiadomienie w formie elektronicznej zawierające adres strony internetowej oraz wskazanie miejsca na tej stronie, gdzie można znaleźć informacje,
5) informacje zawarte na stronie internetowej są aktualne,
6) informacje są stale dostępne na stronie internetowej tak długo, jak Klient potrzebuje się z nimi zapoznać.

§ 5.

1. Dom Maklerski nie może świadczyć na rzecz Klienta usługi doradztwa inwestycyjnego, jeśli nie uzyska informacji dotyczących:
a) wiedzy i doświadczenia Klienta lub potencjalnego Klienta w dziedzinie inwestycji odpowiedniej do określonego rodzaju Instrumentu finansowego lub usługi maklerskiej;
b) sytuacji finansowej Klienta lub potencjalnego Klienta;
c) celów inwestycyjnych Klienta lub potencjalnego Klienta.
2. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego Dom Maklerski zwraca się do Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie Instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych, niezbędnych do dokonania oceny, czy Instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy są odpowiednie dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację.
3. Dom Maklerski zwraca się do Klienta o przedstawienie informacji niezbędnych dla ustalenia, czy przy należytym uwzględnieniu charakteru i zakresu świadczonej usługi określona transakcja rekomendowana lub zawierana w toku świadczenia usługi:
a) realizuje cele inwestycyjne danego Klienta,
b) nie jest związana z ryzykiem, którego poziom przekraczałby możliwości inwestycyjne Klienta,
c) ma charakter pozwalający na jej zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka z nią związanego przez Klienta, biorąc pod uwagę posiadane przez niego doświadczenie i wiedzę.
4. Informacje dotyczące sytuacji finansowej Klienta lub potencjalnego Klienta muszą, stosownie do potrzeb, zawierać wskazanie źródła i wysokości stałych dochodów, posiadanych aktywów, w tym aktywów płynnych, inwestycji, nieruchomości oraz stałych zobowiązań finansowych.
5. Informacje dotyczące celów inwestycyjnych Klienta lub potencjalnego Klienta muszą, stosownie do potrzeb, zawierać informacje na temat długości okresu, w którym Klient chciałby prowadzić inwestycje, jego preferencji co do poziomu ryzyka, profilu ryzyka oraz celu inwestycji.
6. W przypadku Klienta Profesjonalnego Dom Maklerski może nie zwracać się o przedstawienie informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie Instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego.
7. Dom Maklerski, w przypadku Klienta Profesjonalnego, o którym mowa w art. 3 pkt 39b lit. a–m Ustawy, może uznać, że jest on w stanie ponieść związane z tą usługą ryzyko inwestycyjne, zgodne z jego celami inwestycyjnymi.
8. Informacje, o których mowa w ust. 1 – 5 przekazywane są przez Klienta Domowi Maklerskiemu w formie wypełnionej ankiety odpowiedniości świadczonej usługi.
9. W przypadku, gdy proponowana przez Dom Maklerski usługa doradztwa inwestycyjnego nie jest odpowiednia do indywidualnej sytuacji Klienta lub gdy Klient odmówi korzystania z usługi w zakresie proponowanym przez Dom Maklerski, Dom Maklerski:
1) odmawia świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego wskazując, iż świadcząc tę usługę nawet z zachowaniem należytej staranności nie jest w stanie działać w najlepiej pojętym interesie Klienta, lub;
2) podejmuje się świadczenia usługi na rzecz Klienta w zakresie proponowanym przez Klienta wykonując najpierw wymienione poniżej działania:
a) pisemnie zawiadamia Klienta, iż usługa, do której Klient zamierza przystąpić jest w ocenie Domu Maklerskiego nieodpowiednia wyjaśniając jednocześnie na czym ta nieodpowiedniość polega;
b) odbiera od Klienta pisemne oświadczenie, iż odebrał ostrzeżenie, o którym mowa w ust. 9 pkt 2) lit. a;
c) odbiera od Klienta pisemne oświadczenie, iż Umowa zostaje zawarta na jego wyraźne żądanie;
d) pisemnie informuje Klienta, że nie jest w stanie w pełni działać w najlepiej pojętym interesie Klienta z uwagi na brak odpowiedniości wybranej przez Klienta usługi, jednakże pomimo tego dołoży należytej staranności przy jej świadczeniu.
10. Dom Maklerski odmawia zawarcia Umowy, w przypadku wymagań Klienta niezgodnych z prawem, zasadami etyki zawodowej obowiązującej Doradców Inwestycyjnych lub Maklerów, lub też niemożliwych albo szczególnie trudnych do zrealizowania.

§ 6.

1. Dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy powinny być przedstawione przez Klienta w oryginałach lub kopiach poświadczonych notarialnie.
2. Dokumenty urzędowe przedkładane przez Klienta mającego siedzibę poza granicami Polski lub wystawiane według przepisów innego prawa niż polskie, powinny być:
a) jeśli są to dokumenty pochodzące z kraju będącego stroną Konwencji Haskiej z 1961r. – poświadczone przez uzyskanie apostille na dokumencie,
b) jeśli są to dokumenty pochodzące z kraju nie będącego stroną Konwencji Haskiej z 1961r. – poświadczone przez właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny.
3. Dom Maklerski może żądać by dokumenty przedstawiane przez Klienta, sporządzone
w języku innym niż polski, były przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
4. Wszelkie podpisy i wzory podpisów Klienta, jego przedstawicieli, pełnomocników i innych osób pod umowami, oświadczeniami i innymi dokumentami składanymi dla Domu Maklerskiego powinny być składane w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczone notarialnie lub w wypadku nierezydentów – zgodnie z ust. 2.
5. Dom Maklerski może zgodzić się na inny sposób uwierzytelnienia dokumentów lub podpisów lub wzorów podpisów niż opisane powyżej.
6. Umowa zawarta jest z chwilą podpisania przez strony.

III. TRYB, WARUNKI I FORMA USTANAWIANIA PEŁNOMOCNICTW

1. Klient może udzielić Domowi Maklerskiemu Pełnomocnictwa w formie pisemnej do otrzymywania przez Dom Maklerski informacji o Instrumentach Finansowych zapisanych na Rachunkach Inwestycyjnych lub w rejestrach, wysokości środków pieniężnych na rachunkach Klienta (rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych, rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, rachunkach płatnych na każde żądanie oraz środkach pieniężnych na Rachunku Inwestycyjnych prowadzonym na rzecz Klienta), które stanowią Portfel Inwestycyjny (wskazane przez klienta w Umowie). Przedmiotowe Pełnomocnictwo może obejmować także Instrumenty Finansowe i środki pieniężne na rachunkach, które nie wchodzą w skład Portfela Inwestycyjnego na dzień podpisania umowy.
W sytuacji gdy przedmiotowe Pełnomocnictwo obejmuje elementy, które nie stanową Portfela Inwestycyjnego, Klient może w formie pisemnej wskazać zakres do otrzymywania przez Dom Maklerski informacji o Instrumentach Finansowych zapisanych na Rachunkach Inwestycyjnych lub w rejestrach, wysokości środków pieniężnych na rachunkach Klientów, które nie stanowią Portfela inwestycyjnego.
2. Dom Maklerski, w wypadku odwołania lub wygaśnięcia Pełnomocnictwa dla Domu Maklerskiego bez jednoczesnego udzielenia nowego Pełnomocnictwa, może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. W przypadku Klienta będącego osobą prawną Pełnomocnictwo wygasa, z chwilą ogłoszenia upadłości lub z chwilą otwarcia postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub naprawczego. W takim wypadku Dom Maklerski może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7.

1. Klient może ustanawiać pełnomocników do zawarcia lub wykonywania Umowy.
2. Pełnomocnictwo może mieć formę:
a) pełnomocnictwa ogólnego – do wszelkich czynności związanych z wykonywaniem Umowy, w takim samym zakresie jak mocodawca;
b) pełnomocnictwa rodzajowego – do czynności określonego rodzaju;
c) pełnomocnictwa szczególnego – do czynności określonych w treści pełnomocnictwa.
3. Klient może również ustanowić pełnomocnika do zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo to może obejmować jedynie umocowanie do zawarcia, zmiany i rozwiązania Umowy, nie uprawniając do jej wykonywania.
4. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wszelkie pełnomocnictwa udzielone w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy muszą mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym, o ile nie zostaną udzielone w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego.
5. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.
6. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez pełnomocnika, także w przypadku odwołania lub ograniczenia zakresu umocowania, o ile Dom Maklerski nie został o tym prawidłowo powiadomiony.
7. Pełnomocnictwa do zawarcia i wykonywania Umowy wygasają w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, o ile co innego nie wynika z pełnomocnictwa lub zdarzenia prawnego będącego podstawą jego udzielenia.
8. Klient może odwołać lub zmienić zakres pełnomocnictwa w każdym czasie w takiej samej formie jaka jest wymagana do jego ustanowienia, pod rygorem nieważności.
9. Uniemożliwienie działania pełnomocnikowi następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Dom Maklerski odwołania pełnomocnictwa lub zaistnienia zdarzenia powodującego jego wygaśnięcie.
10. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno być poświadczone zgodnie z § 6 ust. 2.

IV. ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

§ 8.

1. W ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego Dom Maklerski zobowiązuje się do przygotowywania i przekazywania Klientowi Raportu analitycznego oraz pisemnej Rekomendacji inwestycyjnej.
2. Przedmiotem Rekomendacji inwestycyjnej mogą być następujące Instrumenty finansowe:
1) papiery wartościowe;
2) niebędące papierami wartościowymi:
a) tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania;
b) instrumenty rynku pieniężnego;
c) opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
d) instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
e) kontrakty na różnicę.
3. Rekomendacje inwestycyjne mogą być opracowywane wyłącznie przez doradców inwestycyjnych lub maklerów papierów wartościowych dysponujących uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego, zatrudnionych w Biurze Doradztwa Inwestycyjnego i upoważnionych do ich opracowywania.
4. Lista doradców inwestycyjnych oraz maklerów papierów wartościowych będących pracownikami Domu Maklerskiego i dysponujących uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego, podawana jest do wiadomości Klientów w siedzibie Domu Maklerskiego.
5. Rekomendacje inwestycyjne są przygotowywane w formie pisemnej i dostarczane są Klientowi pocztą, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub są przekazywane Klientowi przez upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego lub upoważnionego Pracownika agenta firmy inwestycyjnej. Klient potwierdza otrzymanie rekomendacji pisemnej przekazanej mu przez pracownika Domu Maklerskiego lub upoważnionego Pracownika agenta firmy inwestycyjnej przez podpisanie jednego egzemplarza Rekomendacji inwestycyjnej.
6. Rekomendacje mogą być przekazywane w formie ustnej, jeśli Umowa przewiduje taką możliwość. Ustna rekomendacja przygotowywana jest i przekazywana przez upoważnionego do jej wydania pracownika Biura Doradztwa Inwestycyjnego. Pracownik przekazujący rekomendację sporządza notatkę zawierającą treść Rekomendacji inwestycyjnej. Klient potwierdza przyjęcie ustnej Rekomendacji poprzez złożenie podpisu na notatce zawierającej jej treść.
7. Sposób i formę dostarczania Klientowi Rekomendacji inwestycyjnych określa Umowa. Częstotliwość i terminy przekazywania Rekomendacji określa Umowa. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do wydania Rekomendacji ad hoc z własnej inicjatywy, bez pobierania dodatkowych opłat. Jeśli Umowa z Klientem to przewiduje Dom Maklerski może sporządzać dodatkowe Rekomendacje inwestycyjne na prośbę klienta, za wynagrodzeniem ustalonym z Klientem w Umowie.
8. Przekazanie Klientowi Rekomendacji inwestycyjnej stanowi zakończenie czynności doradztwa inwestycyjnego.
9. W celu sporządzenia kolejnego okresowego Raportu analitycznego Dom Maklerski może zwrócić się do Klienta z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej wykonania danej Rekomendacji inwestycyjnej. Częstotliwość sporządzania i przekazywania Raportów analitycznych określa Umowa z Klientem.
10. Klient przekazuje Domowi Maklerskiemu informację, o której mowa w ust. 9 zd. 1, w formie pisemnej w sposób określony w Umowie.
11. Informacje, o których mowa w ust. 9 mogą być przekazane przez Klienta również w formie ustnej. Upoważniony pracownik Biura Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz lub upoważniony pracownik agenta firmy inwestycyjnej przyjmujący informacje sporządza notatkę zawierającą treść informacji przekazanych przez Klienta. Klient zatwierdza treść notatki sporządzonej przez upoważnionego pracownika poprzez złożenie na niej własnoręcznego podpisu.
12. W przypadku braku przekazania przez Klienta informacji, o których mowa w ust. 9 lub przekazania informacji o niewykonaniu zaleceń danej Rekomendacji inwestycyjnej Dom Maklerski przy sporządzaniu Raportu analitycznego oraz Rekomendacji inwestycyjnej bierze pod uwagę Aktywa na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w §13.

§ 9.

Klient samodzielnie podejmuje decyzję inwestycyjną co do realizacji – bądź nie – Rekomendacji inwestycyjnej.

§ 10.

1. Rekomendacje inwestycyjne sporządzane są w oparciu o:
a) ocenę indywidualnej sytuacji Klienta,
b) informacje podane do publicznej wiadomości,
c) analizy przygotowane przez Dom Maklerski,
d) analizy i rekomendacje przygotowane przez inne podmioty, o ile zostały podane do publicznej wiadomości,
e) strony emitentów instrumentów finansowych,
f) specjalistyczne opracowania dostępne publicznie.
2. Sporządzając Rekomendacje inwestycyjne Dom Maklerski bierze pod uwagę następujące czynniki:
a) wyniki dokonanych przez Dom Maklerski ocen, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 , pozwalające na stwierdzenie, czy dana Rekomendacja inwestycyjna jest odpowiednia dla Klienta,
b) ustaloną Strategię inwestycyjną,
c) ocenę czynników ryzyka mających wpływ na ostateczną stopę zwrotu z rekomendowanych Instrumentów finansowych,
d) możliwość nabycia danego Instrumentu finansowego przez Klienta.
3. Rekomendacja sporządzona przez Dom Maklerski zawiera w szczególności następujące elementy:
a) datę i godzinę jej sporządzenia oraz termin jej ważności, a także informację, czy doradztwo inwestycyjne jest świadczone w sposób zależny albo niezależny; jeżeli usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona w sposób niezależny, Dom Maklerski opisuje dodatkowo w jaki sposób świadczona usługa spełnia warunki świadczenia doradztwa inwestycyjnego w sposób niezależny;
b) nazwę Domu Maklerskiego i informacje o osobach, które sporządziły rekomendację (nazwiska i stanowiska);
c) zalecenie podjęcia określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych;
d) opis Instrumentów Finansowych, obejmujący:
(i) rodzaj lub zakres Instrumentów Finansowych, wraz z objaśnieniem rodzaju lub zakresu,
(ii) określenie emitenta lub innego dostawcy Instrumentów Finansowych,
(iii) liczbę Instrumentów Finansowych lub udział procentowy w Portfelu Inwestycyjnym lub wartość instrumentów będących przedmiotem rekomendacji inwestycyjnej,
w podziale na każdy rodzaj Instrumentu Finansowego, zgodnie z zakresem usługi doradztwa inwestycyjnego;
e) informację czy emitent Instrumentu Finansowego lub inni niż emitent dostawcy Instrumentu Finansowego są powiązani z Domem Maklerskim;
f) informacja czy jest to okresowa (ze wskazaniem częstotliwości) rekomendacja opracowana zgodnie z warunkami Umowy, rekomendacja opracowana i przekazana z własnej inicjatywy Domu Maklerskiego, czy też inna rekomendacja na żądanie Klienta; uzasadnienie merytoryczne, które stanowi podstawę stworzenia Rekomendacji Inwestycyjnej,
g) wskazanie Strategii inwestycyjnej, w ramach której przekazywana jest rekomendacja inwestycyjna,
h) wskazanie poszczególnych źródeł, na których została oparta Rekomendacja inwestycyjna wraz z informacjami o ich wiarygodności,
i) metody wyceny lub założeń oceny instrumentów finansowych zastosowanych przy sporządzaniu Rekomendacji inwestycyjnej oraz wskazanie miejsca, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat zastosowanych metod wyceny lub założeń oceny;
j) fakty przemawiające za wydaniem Rekomendacji inwestycyjnej – wyodrębnione w stosunku do samodzielnych interpretacji, ocen, opinii i innego rodzaju sądów wartościujących, wraz z opisem czynników uwzględnionych w procesie wyboru, zastosowanych przez Dom Maklerski w celu zarekomendowania Instrumentów Finansowych, takich jak ryzyko, koszty i złożoność Instrumentów Finansowych,
k) wskazanie, czy i w jakim zakresie Dom Maklerski wykorzystał materiały lub opracowania sporządzone przez podmioty powiązane z Domem Maklerskim lub akcjonariuszami Domu Maklerskiego,
l) wskazanie wszelkich innych okoliczności mogących wpływać na obiektywizm rekomendacji, w tym czy rekomendowany Instrument finansowy jest oferowany przez Dom Maklerski w wykonaniu umowy o oferowanie instrumentów finansowych;
m) informacja o częstotliwości aktualizacji rekomendacji;
n) informacje o konfliktach interesów;
o) zastrzeżenia prawne i zastrzeżenia dotyczące ryzyka.
4. W przypadku rekomendacji ustnej informacje, o których mowa w ust. 3 pkt. g) i h) nie muszą być ujawniane, a wystarczy, że osoba sporządzające taką Rekomendację inwestycyjną wskaże gdzie Klient może łatwo znaleźć bezpośrednio dostępne i nieodpłatne informacje w tym zakresie.
5. W celu działania w najlepiej pojętym interesie Klienta katalog elementów, które zawiera Rekomendacja inwestycyjna może być poszerzony. W szczególności Rekomendacja inwestycyjna może obejmować podanie przyczyn, motywów, wszelkich przesłanek, jak również okoliczności, dla których dany, konkretny Instrument finansowy stanowi przedmiot Rekomendacji inwestycyjnej dla danego Klienta.
6. W przypadku, gdy rodzaj lub zakres Instrumentów Finansowych, o którym mowa w ust. 3 lit. d) pkt (i), ocenionych przez Dom Maklerski świadczący doradztwo inwestycyjne w sposób niezależny, obejmuje własne Instrumenty Finansowe Domu Maklerskiego lub Instrumenty Finansowe emitenta lub innego dostawcy, mających bliskie powiązania lub jakiekolwiek inne bliskie stosunki prawne lub handlowe z Domem Maklerskim, a także Instrumenty Finansowe innych niepowiązanych emitentów lub dostawców, Dom Maklerski rozróżnia, w odniesieniu do każdego rodzaju lub zakresu Instrumentów Finansowych, Instrumenty finansowe wystawione lub dostarczone przez emitentów niepowiązanych w żaden sposób z Domem Maklerskim.
7. Klient jest zobowiązany do:
a) wykorzystywania Rekomendacji Inwestycyjnych, raportów analitycznych i danych w nich zawartych wyłącznie dla potrzeb własnych,
b) Nieudostępniania Rekomendacji Inwestycyjnych osobom trzecim raportów analitycznych i informacji w nich zawartych,
c) nieupubliczniania Rekomendacji Inwestycyjnych, raportów analitycznych i informacji w nich zawartych.

§ 10a.

1. Informując Klienta o tym, czy doradztwo inwestycyjne kwalifikuje się jako niezależne lub zależne Dom Maklerski w jasny i zwięzły sposób objaśnia dlaczego przyjął określoną kwalifikację, a także objaśnia rodzaj i charakter mających zastosowanie ograniczeń, w tym – w przypadku doradztwa inwestycyjnego świadczonego w sposób niezależny – zakaz otrzymywania oraz pobierania zachęt, w tym zakaz pobierania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych od pomiotu trzeciego w związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego.
2. W przypadku doradztwa oferowanego lub świadczonego na rzecz tego samego Klienta zarówno w sposób niezależny, jak i zależny, Dom Maklerski objaśnia zakres obu usług, aby umożliwić danemu Klientowi zrozumienie różnic między nimi, i nie określa się jako niezależny doradca inwestycyjny w odniesieniu do całokształtu działalności dla danego Klienta.
3. Dom Maklerski nie eksponuje nadmiernie w komunikacji z Klientami swoich niezależnych usług doradztwa inwestycyjnego kosztem zależnych usług doradztwa inwestycyjnego.

§ 10b.

1. Dom Maklerski, w przypadku świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w sposób niezależny określa i wprowadza proces wyboru pozwalający na ocenę i porównanie wystarczającego zakresu Instrumentów Finansowych dostępnych na rynku. Proces wyboru spełnia następujące warunki:
a) liczba i zróżnicowanie rozważanych Instrumentów Finansowych są proporcjonalne do zakresu usług doradztwa inwestycyjnego;
b) liczba i zróżnicowanie rozważanych Instrumentów Finansowych w sposób wystarczający odzwierciedlają Instrumenty Finansowe dostępne na rynku;
c) liczba Instrumentów Finansowych wyemitowanych przez Dom Maklerski lub przez podmioty blisko powiązane z Domem Maklerskim jest proporcjonalna do łącznej liczby rozważanych Instrumentów finansowych; oraz
d) kryteria wyboru różnych Instrumentów Finansowych obejmują wszystkie istotne aspekty, takie jak ryzyko, koszty i złożoność oraz charakterystyka Klientów oraz zapewniają, aby wybór Instrumentów, które mogą zostać zarekomendowane, nie był stronniczy.
2. W przypadku, gdy porównanie nie jest możliwe ze względu na model biznesowy lub konkretny zakres świadczonych usług, Dom Maklerski nie określa się jako niezależny przy świadczeniu usług doradztwa inwestycyjnego.
3. Dom Maklerski, świadcząc usługi doradztwa inwestycyjnego w sposób niezależny i skupiając się na konkretnych kategoriach lub konkretnych rodzajach (zakresie) Instrumentów finansowych, zachowuje zgodność z następującymi wymogami:
a) prezentuje informacje dotyczące Domu Maklerskiego w sposób, który ma w zamierzeniu przyciągnąć jedynie tych Klientów, preferujących określone kategorie lub rodzaje (zakresy) Instrumentów Finansowych;
b) Dom Maklerski zobowiązuje Klientów do wskazania, że są oni zainteresowani wyłącznie inwestowaniem w określoną kategorię lub rodzaj (zakres) Instrumentów Finansowych;
c) przed świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego Dom Maklerski zapewnia, aby usługa ta była odpowiednia dla każdego nowego Klienta na podstawie tego, że jej model biznesowy jest zgodny z potrzebami i celami danego nowego Klienta, a zakres Instrumentów Finansowych jest odpowiedni dla danego Klienta. W przeciwnym razie Dom Maklerski nie świadczy takiej usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz danego Klienta.
4. Dom Maklerski, świadcząc usługę doradztwa inwestycyjnego zarówno w sposób niezależny, jak i zależny, stosuje się do następujących obowiązków:
a) przed rozpoczęciem świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego powiadamia swoich Klientów na Trwałym nośniku informacji, czy usługa będzie świadczona w sposób zależny, czy niezależny;
b) prezentuje informacje dotyczące Domu Maklerskiego wskazując, że działa jako niezależna firma inwestycyjna w odniesieniu do usług, w przypadku których świadczy doradztwo inwestycyjne w sposób niezależny;
c) dysponuje wymogami organizacyjnymi i mechanizmami kontroli pozwalającymi na zapewnienie, aby oba rodzaje usług doradczych i doradców były od siebie jasno oddzielone, aby Klienci nie mieli wątpliwości co do rodzaju doradztwa, z którego korzystają, oraz aby świadczony im był odpowiedni rodzaj doradztwa;
d) informuje Klientów o częstotliwości dokonywania okresowej oceny odpowiedniości Instrumentów Finansowych jeżeli zobowiązał się do dokonywania takiej oceny.
5. Dom Maklerski nie zezwala jakiejkolwiek osobie fizycznej na świadczenie zarówno niezależnego, jak i zależnego doradztwa inwestycyjnego.

§ 11.

1. Klient, w ramach dyspozycji nieobjętych rekomendacją, może pomniejszyć wartość Aktywów Portfela Inwestycyjnego.
2. Klient może w każdym momencie wskazać Aktywa, które mają być przedmiotem przygotowania rekomendacji inwestycyjnej w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, a nie były do tej pory tą usługą objęte.

V. WYNAGRODZENIE

§ 12.

1. Za świadczone usługi doradztwa inwestycyjnego w ramach Umowy Dom Maklerski otrzymuje wynagrodzenie w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji. Tabela opłat i prowizji stanowi załącznik do Umowy.
2. Na wynagrodzenie Domu Maklerskiego za świadczone usługi w ramach Umowy składają następujące rodzaje opłat:
a) Opłata Wstępna
b) Opłata Stała
c) Prowizja od Wzrostu Wartości Aktywów powyżej stopy referencyjnej
3. Opłatę wstępną stanowi iloczyn stawki Opłaty Wstępnej i Aktywów w dniu przekazania pierwszej Rekomendacji i po każdorazowym wskazaniu przez Klienta Aktywów, które są przedmiotem przygotowania rekomendacji inwestycyjnej w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego a nie były do tej pory tą usługą objęte.
4. Podstawę do obliczenia Opłaty Stałej stanowi wartość Portfela Inwestycyjnego na pierwszy dzień danego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 13 skorygowana o zawarty w wartości poszczególnych składników Portfela Inwestycyjnego naliczony i niezapłacony podatek, który stałby się wymagalny w przypadku zbycia poszczególnych składników Portfela Inwestycyjnego.
5. Opłatę Stałą stanowi iloczyn stawki Opłaty Stałej i wartości uzyskanej podstawy
do obliczenia Opłaty Stałej.
6. Opłatę Stałą oblicza się proporcjonalnie do długości okresu rozliczeniowego przyjmując rzeczywistą liczbę dni w danym okresie rozliczeniowym oraz rzeczywistą liczbę dni w danym roku kalendarzowym.
7. Opłata Stała należna jest po zamknięciu okresu rozliczeniowego, o którym mowa
w §13, w wysokości naliczonej według stawek ustalonych z Klientem w Umowie.
8. Minimalna wartość Opłaty Stałej nie może być niższa niż iloczyn stawki Opłaty Stałej i Minimalnej Wartości Portfela.
9. Wzrost wartości Aktywów powyżej stopy referencyjnej oblicza się odejmując od wartości końcowej Aktywów określonej w ust. 12, pomniejszonej o wszystkie naliczone w danym Okresie Rozliczeniowym, o którym mowa w § 13, opłaty związane ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego, wartość początkową Aktywów określoną w ust. 11 powiększoną o iloczyn wartości początkowej Aktywów oraz stopy referencyjnej skorygowanej o podatek, który byłby naliczony gdyby wartość początkowa Aktywów zmieniła się o wielkość stopy referencyjnej. Jeśli w danym Okresie Rozliczeniowym następowały zmiany wartości Aktywów spowodowane realizacją dyspozycji Klienta, o których mowa w § 11 ust. 1 i ust. 2, przyrost wartości Portfela Inwestycyjnego oblicza się dla każdego przepływu oddzielnie.
10. Prowizję od Wzrostu Wartości Aktywów powyżej stopy referencyjnej stanowi iloczyn stawki Prowizji określonej w Umowie i Wzrostu Wartości Aktywów powyżej stopy referencyjnej w danym okresie rozliczeniowym skalkulowanego zgodnie z ust. 9 powyżej.
11. Za wartość początkową Aktywów przyjmuje się:
1) w pierwszym Okresie Rozliczeniowym, o którym mowa w § 12, wartość wskazanych przez Klienta Aktywów, które są przedmiotem przygotowania rekomendacji inwestycyjnej w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, na dzień przekazania Rekomendacji, skorygowaną o zawarty w ich wartości, naliczony i niezapłacony podatek, który stałby się wymagalny w przypadku zbycia poszczególnych składników Aktywów;
2) w każdym następnym Okresie Rozliczeniowym – Wartość końcową Aktywów poprzedniego Okresu Rozliczeniowego.
12. Wartość końcową Aktywów stanowi wartość Aktywów wskazanych przez Klienta, które są przedmiotem przygotowywania rekomendacji inwestycyjnej w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego objętych Umową, w ostatnim dniu Okresu Rozliczeniowego, o którym mowa w § 13, skorygowaną o zawarty w ich wartości naliczony i niezapłacony podatek, który stałby się wymagalny w przypadku zbycia poszczególnych składników Aktywów.
13. Prowizja od Wzrostu Wartości Portfela pobierana jest jedynie od Aktywów, których wzrost spowodowany jest realizacją dyspozycji Klienta w oparciu o wydaną przez Dom Maklerski Rekomendację inwestycyjną.
14. Prowizja od Wzrostu Wartości Portfela pobierana jest po zamknięciu okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 13, w wysokości naliczonej według stawek ustalonych z Klientem w Umowie.
15. Wysokość opłat i prowizji jest określana w formie uchwały zarządu Domu Maklerskiego z uwzględnieniem zakresu świadczonej usługi, częstotliwości udzielanych Rekomendacji inwestycyjnych i ich charakteru oraz nakładu pracy niezbędnego do wykonania usługi.
16. Dom Maklerski może jednostronnie obniżać wysokość określonych w Tabeli opłat i prowizji, opłat lub prowizji albo zawieszać ich pobieranie, o czym powiadamia Klienta w trybie określonym w § 4 ust. 4. Obniżenie lub zawieszenie opłat i prowizji jest dokonywane za zgodą zarządu Domu Maklerskiego i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
17. Szczegółowe zasady regulowania wynagrodzenia są określone w Umowie.
18. Wynagrodzenie jest uiszczane na podstawie faktury wystawionej przez Dom Maklerski poprzez obciążenie Rachunku bankowego Klienta na podstawie polecenia zapłaty na kwotę wynikającą z wystawionych faktur i jest płatne w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania faktury przez Klienta, chyba że w Umowie ustalono inny sposób lub terminy.

19. Jeżeli Klient nie będzie płacił terminowo należności wobec Domu Maklerskiego wynikających z Umowy, Dom Maklerski ma prawo do naliczenia odsetek za opóźnienie, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty. Wysokość odsetek określa Umowa. Nie wyłącza to uprawnienia Domu Maklerskiego do dochodzenia roszczeń od Klienta na zasadach ogólnych.
20. Dom Maklerski może wymagać ustanowienia zabezpieczenia swoich interesów w przypadku niewywiązywania się Klienta z przyjętych zobowiązań w zależności od oceny ryzyka niewypłacalności Klienta w postaci zaliczki, weksla lub gwarancji bankowej. Umowa może przewidywać ustanowienie przez Klienta innych zabezpieczeń.

§ 12a.

1. Świadcząc usługę doradztwa inwestycyjnego w sposób niezależny Dom Maklerski nie otrzymuje oraz nie pobiera zachęt, w tym nie pobiera świadczeń pieniężnych i niepieniężnych od pomiotu trzeciego w związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego.
2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się do drobnych świadczeń niepieniężnych przyjmowanych przez Dom Maklerski, jeżeli:
1) świadczenia te mogą poprawić jakość świadczonej usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz Klientów;
2) łączna wielkość i charakter tych świadczeń nie wpływałyby negatywnie na przestrzeganie przez Dom Maklerski obowiązku działania zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów;
3) informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana, o sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana Klientowi lub potencjalnemu Klientowi w sposób rzetelny, dokładny i zrozumiały przed rozpoczęciem świadczenia danej usługi maklerskiej doradztwa inwestycyjnego w sposób niezależny, przy czym świadczenia te mogą być opisane w sposób ogólny. Powyższa informacja powinna być aktualna w toku korzystania przez Klienta z usługi doradztwa inwestycyjnego.

§ 12b.

Sposób wynagradzania oraz ocena pracy nie może zachęcać do udzielania Rekomendacji inwestycyjnych mających za przedmiot dany Instrument Finansowy w przypadku, gdy inny Instrument Finansowy byłby bardziej adekwatny i lepiej realizował cele inwestycyjne Klienta.

§ 13

1. Dla ustalania Opłaty Stałej przyjmuje się, określony w Umowie, jednomiesięczny lub trzymiesięczny okres rozliczeniowy pokrywający się z miesiącami lub kwartałami kalendarzowymi z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5.
2. Dla ustalania Prowizji od Wzrostu Wartości Aktywów przyjmuje się, określony w Umowie okres rozliczeniowy pokrywający się z miesiącami lub kwartałami kalendarzowymi z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5.
3. Okres rozliczeniowy upływa każdorazowo na koniec ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca lub kwartału, chyba że umowa stanowi inaczej.
4. W razie wygaśnięcia, zmiany lub rozwiązania umowy okres rozliczeniowy może ulec odpowiedniemu do terminu rozwiązania Umowy, skróceniu.
5. Za początek pierwszego okresu rozliczeniowego uznaje się dzień wydania pierwszej Rekomendacji inwestycyjnej przez Dom Maklerski.

§ 14.

1. Wartość składników Aktywów określana jest w PLN w następujący sposób:
1) wartość akcji notowanych na Giełdzie i praw poboru, które są lub były notowane na Giełdzie lub wprowadzone do Alternatywnego systemu obrotu, liczona jest według ich kursu zamknięcia w Dniu Wyceny lub, wobec braku kursu w tym dniu, według ostatnich notowań przed Dniem Wyceny;
2) wartość praw poboru uzyskanych z posiadanych akcji do momentu ich notowania na Giełdzie lub w Alternatywnym systemie obrotu wyliczana jest jako iloraz różnicy między wartością akcji ustalonej zgodnie z pkt. 1 a ceną emisyjną i liczby praw poboru koniecznych do zakupienia akcji nowej emisji, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość akcji ustalona zgodnie z pkt.1 jest mniejsza od ceny emisyjnej to wartość prawa poboru wynosi 0;
3) wartość akcji oraz praw do akcji do chwili rozpoczęcia ich notowań na Giełdzie lub w Alternatywnym systemie obrotu jest liczona według ich ostatniej ceny sprzedaży przed Dniem Wyceny, z zastrzeżeniem pkt. 4;
4) wartość każdej akcji nabytej przy wykorzystaniu praw poboru do momentu notowania jej na Giełdzie lub w Alternatywnym systemie obrotu jest powiększana o wartość niezbędnych do jej nabycia praw poboru;
5) wartość nie wykorzystanych praw poboru jest równa zero;
6) wartość obligacji notowanych na Giełdzie lub w Alternatywnym systemie obrotu liczona jest według ostatniego kursu rozliczeniowego w Dniu Wyceny powiększonego o należne w tym dniu odsetki lub, jeżeli brak jest takiego kursu, według ostatniego kursu powiększonego o należne w tym dniu odsetki lub jeżeli takiego kursu brak według możliwej do uzyskania ceny sprzedaży;
7) depozyty bankowe wyceniane są według wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki naliczone do Dnia Wyceny;
8) wartość jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych liczona jest zgodnie z ostatnim publikowanym komunikatem, lub też o ile komunikat nie został opublikowany według danych udostępnionych przez podmiot zarządzający danym funduszem inwestycyjnym;
9) instrumenty pochodne wyceniane są według następujących zasad:
a) kontrakty terminowe futures wyceniane są według wartości depozytu zabezpieczającego związanego z danym typem kontraktu;
b) pozostałe typy instrumentów pochodnych wyceniane są na podstawie ich kursów zamknięcia w Dniu Wyceny;
10) pozostałe składniki Aktywów wyceniane są:
a) według oszacowanej przez Dom Maklerski, zgodnie z zasadami ostrożnej wyceny, ceny sprzedaży możliwej do uzyskania w Dniu Wyceny. Jeśli przysługują im odsetki, to cenę sprzedaży powiększa się o kwotę odsetek należnych na ten dzień;
b) w przypadku braku możliwości oszacowania ceny zgodnie z pkt. 10a) – według ostatniej ceny określonej zgodnie z zasadami pkt. 6) lub pkt. 10a) dla Instrumentów finansowych najbardziej zbliżonych względem oprocentowania i terminu wykupu lub, w przypadku Instrumentów finansowych kupowanych z dyskontem, według formuły liniowej między ceną nabycia a wartością nominalną;
11) wszelkie jeszcze nie wypłacone świadczenia, co do których nastąpiło ustalenie prawa ich nabycia, a w szczególności dywidendy i kwoty wypłacanych odsetek powiększają wartość Aktywów w dniu odłączenia tych praw od notowania Instrumentu finansowego na rynku;
12) wszelkie nie spłacone jeszcze należności z tytułu sprzedaży/odkupienia instrumentów finansowych powiększają wartość Aktywów w dniu sprzedaży/odkupienia instrumentu
13) wszelkie nie zapłacone zobowiązania, co do których nastąpiło ich ustalenie, a w szczególności zobowiązania z tytułu nabycia Instrumentów finansowych, pomniejszają wartość Aktywów w dniu ustalenia zobowiązania.
14) wycena Instrumentów finansowych, denominowanych w walutach obcych, dokonywana jest w walucie notowań, a następnie przeliczana na złote polskie, według średniego kursu danej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ważnego na Dzień Wyceny.
2. Wartość składników Aktywów notowanych na rynkach zagranicznych określana jest w następujący sposób:
1) Instrumenty finansowe notowane na rynkach regulowanych wyceniane są zgodnie z kursami zamknięcia głównego rynku, na którym są one notowane;
2) kryterium wyboru rynku głównego dla danego Instrumentu finansowego polega na dobraniu dla każdego Instrumentu finansowego tego rynku notowań, wraz ze wskazaniem systemu notowań, które najlepiej spełniają następujące warunki:
a) emitent wprowadził do obrotu największą liczbę danych Instrumentów finansowych;
b) wolumen obrotów, w okresach trzymiesięcznych uzasadnia wskazanie, że dany rynek i system notowań w sposób stały i rzetelny określa wartość notowanych Instrumentów finansowych;
3) w odniesieniu do Instrumentów finansowych notowanych na rynku amerykańskim, Dom Maklerski do wyboru rynku głównego, w pierwszej kolejności będzie przyjmował: New York Stock Exchange (NYSE) i rynek NASDAQ;
4) Instrumenty finansowe notowane za granicą – w przypadku których do godziny 15.00 czasu warszawskiego nie ma możliwości uzyskania kursu zamknięcia sesji na rynku wskazanym jako główny na dany dzień – wyceniane będą według ostatniego kursu zamknięcia, tzn. w przypadku Instrumentów finansowych, notowanych na rynkach USA – według kursu zamknięcia na dzień poprzedni przed Dniem Wyceny;
5) wycena Instrumentów finansowych, określana według notowań na zagranicznych rynkach, dokonywana jest w walucie notowań, a następnie przeliczana na walutę bazową, według średniego kursu danej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ważnego na Dzień Wyceny.
3. W przypadku, jeżeli określone Instrumenty finansowe notowane są na wielu rynkach i w przypadku kwotowań tych instrumentów Dom Maklerski nie ma możliwości uzyskiwania ich cen w sposób ciągły od organizatora, do wyceny i określania wartości rynkowej pobierane są kursy uzyskane z serwisów informacyjnych uznanych instytucji o powszechnie akceptowanej renomie, które specjalizują się w działalności polegającej na dokonywaniu wyceny Instrumentów finansowych, oraz zawodowego dostarczania takich informacji.
4. W przypadku zawierania transakcji kupna lub sprzedaży Instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1 – 3, transakcje w wycenie Aktywów uwzględniane są z datą zawarcia tych transakcji tzn. w przypadku transakcji kupna w wycenie Aktywów uwzględnia się zakupione instrumenty w dniu, w którym została zawarta transakcja kupna, natomiast w przypadku transakcji sprzedaży w wycenie Aktywów uwzględnia się sprzedane instrumenty w dniu, w którym została zawarta transakcja sprzedaży.
5. Dom Maklerski może ustalić z Klientem inne sposoby wyceny składników Aktywów oraz inną niż PLN walutę, w której dokonuje wyceny Aktywów (waluta bazowa).

VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI DOMU MAKLERSKIEGO ZA SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI UMOWY

§ 14.

1. Dom Maklerski zobowiązuje się do wykonywania usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie określonym w Umowie i Regulaminie z dołożeniem należytej staranności wymaganej dla tego typu usług oraz z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta.
2. Dom Maklerski odpowiada za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że szkody powstały na skutek okoliczności niezależnych od Domu Maklerskiego, a w szczególności okoliczności mających charakter siły wyższej oraz spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób za których działania Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.
3. Dom Maklerski odpowiada za szkodę wynikłą z niezachowania tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych w związku ze świadczonymi usługami.
4. Dom Maklerski nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta powstałe wskutek niewykonania przez niego obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu.
5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych.
6. Dom Maklerski nie odpowiada za ewentualne straty lub utracone korzyści poniesione przez Klienta w wyniku realizacji decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie Rekomendacji Inwestycyjnych, o ile przy ich przygotowaniu, udzielaniu lub przekazywaniu Dom Maklerski oraz podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, dołożyły należytej staranności.

VII. ZASADY POWIERZENIA PRZEZ DOM MAKLERSKI PODMIOTOWI TRZECIEMU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DORADZTWEM INWESTYCYJNYM

§ 15.

Dom Maklerski nie powierza podmiotowi trzeciemu żadnych czynności związanych z doradztwem inwestycyjnym.

VIII. SPOSÓB I TRYB ORAZ TERMINY PRZEKAZYWANIA KLIENTOWI INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZONEJ NA JEGO RZECZ USŁUGI

§ 16.

1. Dom Maklerski przekazuje Klientowi na Trwałym nośniku informacji, regularne sprawozdania związane z wykonywaniem Umowy, uwzględniające rodzaj i złożoność danych Instrumentów finansowych, charakter świadczonej usługi oraz koszty związane z transakcjami i usługami wykonywanymi na rachunek Klienta.
2. W przypadku, gdy Dom Maklerski, świadcząc usługę doradztwa inwestycyjnego na rzecz Klienta detalicznego, udzielił mu Rekomendacji inwestycyjnej i zobowiązał się w ramach Umowy do przeprowadzania okresowej oceny jej odpowiedniości, jest obowiązany przekazywać Klientowi regularnie, na Trwałym nośniku informacji, ocenę tej Rekomendacji wskazując, czy jest ona nadal odpowiednia dla tego Klienta.
3. Dom Maklerski przekazuje Klientowi na jego żądanie zestawienie udzielonych Rekomendacji inwestycyjnych w ramach świadczonej usługi doradztwa inwestycyjnego.
4. Zestawienie przekazywane jest Klientowi w terminie 14 dni od otrzymania żądania.
5. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1 zawiera datę przekazania Rekomendacji inwestycyjnej, nazwę Instrumentu finansowego, którego dotyczyła oraz kierunek Rekomendacji inwestycyjnej.
6. Dom Maklerski przekazuje Klientowi informacje, o których mowa w ust. 3 w sposób wskazany w § 2 ust. 3.

IX. SPOSOBY I TERMINY ZAŁATWIANIA SKARG SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTA

§ 17.

1. Skarga może być złożona w każdej jednostce Domu Maklerskiego obsługującej Klientów.
2. Skarga może być złożona:
a) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Domu Maklerskiego obsługującej Klientów, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481);
b) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce, o której mowa w ust. 1;
c) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
3. Skarga złożona w formie, o której mowa w ust. 2 pkt c) powinna być skierowana na adres poczty elektronicznej: info@ndm.com.pl.
4. Po złożeniu przez Klienta skargi, zgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 2, Dom Maklerski rozpatruje skargę i udziela Klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego Trwałego nośnika informacji.
5. Odpowiedź, o której mowa w ust. 4, Dom Maklerski może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.
6. Odpowiedzi, o której mowa w ust. 4, Dom Maklerski udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 6, Dom Maklerski w informacji przekazywanej Klientowi, który złożył skargę:
a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
c) określa przewidywany termin rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi.
8. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 6, a w określonych przypadkach, terminu określonego w ust. 7, skargę uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
9. Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania skarg przez Dom Maklerski zamieszczone są w Procedurze rozpatrywania reklamacji i skarg złożonych przez Klientów NDM S.A. w Domu Maklerskim zamieszczonej na stronie internetowej Domu Maklerskiego.
10. Klient ma prawo wnoszenia skarg na działalność Domu Maklerskiego do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Rzecznika Finansowego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.

1. Dom Maklerski ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
2. Zawiadomienia o zmianach Regulaminu, obejmujące również zmienioną treść Regulaminu, będą przesyłane na adres wskazany w Umowie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, nie później niż na jeden miesiąc przed dniem wejścia w życie zmian. Klient może wypowiedzieć Umowę przed upływem terminu wejścia zmian w życie, w przeciwnym wypadku uznaje się, że Klient zgadza się na zmiany Regulaminu, które to zmiany wiążą Klienta z upływem powyższego miesięcznego terminu.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta w okresie, o którym mowa w ust. 2, do czasu upływu terminu wypowiedzenia w odniesieniu do Klienta, stosuje się niezmienione postanowienia Regulaminu.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 2 tygodni od dnia jej zawarcia. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie.
5. Do zasad odstąpienia od Umowy mają zastosowanie przepisy art. 395-396 oraz 491 – 494 Kodeksu Cywilnego.
6. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w Umowie. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Bieg wypowiedzenia Umowy liczy się od dnia otrzymania przez stronę pisma zawierającego oświadczenie wypowiadające warunki Umowy.
8. W drodze porozumienia stron, Umowa może być rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia w każdym czasie.
9. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia warunków Regulaminu bądź Umowy przez drugą stronę.
10. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Dom Maklerski, wypowiedzenie zostanie przesłane Klientowi niezwłocznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
11. Dom Maklerski prowadzi rejestr usług doradztwa inwestycyjnego, obejmujący przede wszystkim następujące informacje:
1) oznaczenia Klienta, na rzecz którego świadczona jest usługa doradztwa inwestycyjnego;
2) godzina i data wykonania usługi doradztwa inwestycyjnego;
3) oznaczenie Instrumentu Finansowego, będącego przedmiotem Rekomendacji inwestycyjnej;
4) wskazanie, czy Klientowi zostało przedstawione sprawozdanie z oceny Rekomendacji, o której mowa w § 16 ust. 2 Regulaminu.

§ 19.

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy, Rozporządzenia oraz Rozporządzenia w sprawie trybu i warunków.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2018 r.