Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez Niezależny Dom Maklerski S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb zawierania oraz realizacji umowy
o świadczenie usług maklerskich w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych w Niezależnym Domu Maklerskim S.A.
2. Użytym w niniejszym Regulaminie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:
1) Alternatywny system obrotu – system, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy;
2) Aktywa – środki pieniężne lub Instrumenty finansowe objęte Umową;
3) Dom Maklerski, DM – Niezależny Dom Maklerski S.A.;
4) Doradca Inwestycyjny – doradca inwestycyjny w rozumieniu art. 125 Ustawy;
5) Dzień Wyceny – dzień na który dokonywana jest wycena portfela, określony
w § 17 Regulaminu;
6) Dyrektywa 2014/65/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE;
7) Dyspozycja – polecenie Klienta dokonania określonej czynności związanej
ze świadczeniem Usługi;
8) Giełda – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
9) Instrumenty finansowe – krajowe i zagraniczne instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy;
10) Indywidualna Strategia Inwestycyjna – strategia inwestycyjna indywidualnie ustalana z klientem lub strategia inwestycyjna, o której mowa w § 6 ust. 3
11) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub która zamierza zawrzeć Umowę z Domem Maklerskim;
12) Klient Detaliczny – klient detaliczny w rozumieniu art. 3 pkt. 39 c) Ustawy;
13) Klient Profesjonalny – klient profesjonalny w rozumieniu art. 3 pkt. 39 b) Ustawy;
14) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.);
15) Minimalna Wartość Początkowa – określona w Umowie minimalna wartość Aktywów wymagana dla zawarcia Umowy;
16) NDM – Niezależny Dom Maklerski SA;
17) Obiektywne wskaźniki finansowe – wskaźniki finansowe, do których porównywane są wyniki Portfela;
18) Papiery wartościowe – papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt. 1) Ustawy;
19) Partner – krajowa lub zagraniczna firma inwestycyjna (uprawniona do działania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art.117 Ustawy) prowadząca Rachunki Inwestycyjne objęte Umową, wykonująca zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych na rynkach krajowych
i zagranicznych na rachunek dającego zlecenie;
20) Pełnomocnictwo – rozumie się przez to oświadczenie Klienta, zawierające upoważnienie dla Domu Maklerskiego do wykonywania w imieniu i na rachunek Klienta czynności związanych z zarządzaniem Portfelem;
21) Portfel – Aktywa Klienta będące przedmiotem zarządzania na podstawie podpisanej z Domem Maklerskim Umowy według wybranej przez Klienta jednej Strategii Inwestycyjnej;
22) Rachunek Inwestycyjny – prowadzony przez Partnera rachunek papierów wartościowych i związany z nim rachunek pieniężny służący do jego obsługi lub inny rejestr lub rachunek, na którym zapisywane są Instrumenty Finansowe, będące własnością Klienta i objęte Umową;
23) Regulamin – niniejszy regulamin;
24) Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków,
o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1112, z późn. zm.);
25) Rozporządzenie 2017/565 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;
26) Strategia Inwestycyjna – strategia inwestycyjna określona w Umowie, zgodnie z którą Dom Maklerski zarządza Portfelem, zawierająca w szczególności wskazanie rodzaju Instrumentów Finansowych wchodzących w skład Portfela, rodzaju transakcji i inwestycji dokonywanych w ramach zarządzania Portfelem, oraz ograniczenia i limity w zakresie dokonywanych transakcji lub inwestycji
w ramach zarządzania portfelem;
27) Tabela opłat i prowizji, Tabela – tabela zawierająca informacje o wysokości opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski od Klienta z tytułu świadczonej usługi zarządzania portfelem;
28) Trwały nośnik informacji – każdy nośnik informacji umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; w relacjach z Klientami Dom Maklerski stosuje w szczególności następujące trwałe nośniki: nośnik papierowy lub odpowiednio zabezpieczony plik przesłany na adres poczty elektronicznej Klienta;
29) Umowa – pisemna umowa o świadczenie usług zarządzania Portfelem;
30) Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768, z późn. zm.);
31) Ustawa o Ofercie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.);
32) Zarządzający – zatrudniony w Domu Maklerskim Doradca Inwestycyjny wyznaczony do zarządzania Portfelem Klienta;
33) Zarządzanie portfelem – odpłatne podejmowanie i realizacja decyzji inwestycyjnych na rachunek Klienta, w ramach pozostawionych przez Klienta do dyspozycji Domu Maklerskiego Aktywów;
3. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie, a posiadające definicje ustawowe lub zdefiniowane w aktach wykonawczych do ustaw, mają znaczenia nadane im w danej ustawie lub aktach wykonawczych do ustaw.
4. Jeżeli, w ramach jednej umowy, usługa Zarządzania portfelem ma być świadczona łącznie z inną usługą lub produktem finansowym, Dom Maklerski informuje Klienta przed zawarciem takiej umowy, czy jest możliwe odrębne świadczenie poszczególnych elementów takiej umowy, a jeżeli jest to możliwe – przekazuje Klientowi odrębne zestawienie kosztów i opłat związanych z takim elementem.
5. W przypadku, gdy ryzyko wynikające z zawarcia umowy, o której mowa ust. 4, może różnić się od ryzyka wynikającego ze świadczenia na rzecz Klienta jej poszczególnych elementów, Dom Maklerski informuje o tym Klienta i przedstawia opis ryzyk oraz ich relacji w zależności od tego, czy występują łącznie czy osobno.

§ 2.

1. Dom Maklerski świadczy usługę w zakresie zarządzania Portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów finansowych zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2017/565 oraz regulacjami obowiązującymi na danym rynku lub w odniesieniu do danych Instrumentów finansowych.
2. Na podstawie Regulaminu Dom Maklerski świadczy usługę zarówno dla Klientów Detalicznych jak i dla Klientów Profesjonalnych.
3. Korespondencja między Domem Maklerskim a Klientem prowadzona jest w formie pisemnej. Jest ona przekazywana Klientowi pocztą, pocztą elektroniczną lub poprzez osobisty odbiór przez Klienta. Sposób przekazywania korespondencji Klientowi określa Umowa.

I. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

§ 3.

1. Usługa zarządzania Portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów finansowych świadczona jest na podstawie Regulaminu i Umowy zawartej w formie pisemnej, a w przypadku Umowy zawieranej z Klientem Detalicznym na podstawie Umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa powinna określać co najmniej:
1) podstawowe prawa i obowiązki Domu Maklerskiego i Klienta;
2) opis świadczonej usługi Zarządzania portfelami;
3) rodzaje Instrumentów finansowych, które mogą być kupowane i sprzedawane, oraz rodzaje transakcji, które mogą być realizowane w imieniu Klienta, a także wszelkie zabronione Instrumenty lub transakcje.
2. W celu zawarcia Umowy, Klient nie będący osobą fizyczną przedstawia:
a) aktualne dokumenty, z których wynika nazwa (firma), forma organizacyjna, status prawny podmiotu, jego siedziba i adres oraz zasady jego reprezentacji (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych);
b) informację o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i właściwości Urzędu Skarbowego;
c) informację o numerze REGON (o ile taki numer posiada);
d) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów,
e) aktualny dokument potwierdzający umocowanie osoby zawierającej Umowę do reprezentowania osoby prawnej;
f) ważne dokumenty tożsamości osób reprezentujących podmiot, a także ustalenie danych określonych w ust. 4 pkt a, b, c, d, f, dotyczących osoby reprezentującej.
3. Podpisy osób reprezentujących Klienta powinny zostać złożone na Umowie w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczone przez notariusza.
4. W celu zawarcia Umowy Klient będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna działająca
w imieniu Klienta przedstawia:
a) cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość,
b) imię, nazwisko, obywatelstwo oraz adres,
c) numer PESEL – w przypadku przedstawienia dowodu osobistego lub kodu kraju
– w przypadku przedstawienia paszportu osoby zawierającej umowę. W przypadku obywatela Unii Europejskiej dopuszczalne jest przedstawienie dowodu osobistego kraju Unii Europejskiej. W przypadku, gdy osoba zawierająca umowę działa w imieniu i na rzecz innej osoby, wymagane jest również ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska oraz adresu osoby na rzecz której zawierana jest umowa,
d) daty urodzenia – w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, lub numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu;
e) informację o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i właściwości Urzędu Skarbowego;
f) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów;
g) osoba działająca w imieniu Klienta będącego osobą fizyczną przedstawia dodatkowo dokument potwierdzający jej umocowanie.
5. W trakcie trwania Umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Dom Maklerski o wszelkich zmianach jego danych wymaganych przy zawarciu i wykonywaniu Umowy. Zmiany takie są skuteczne wobec Domu Maklerskiego od momentu ich doręczenia Domowi Maklerskiemu. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niepoinformowania przez Klienta o zmianie danych, o których mowa w zdaniach poprzednich oraz zastrzega sobie prawo niewykonania Dyspozycji Klienta zawierającej dane odmienne od posiadanych.
6. Przed zawarciem Umowy z Klientem Profesjonalnym, Dom Maklerski informuje go o:
a) zasadach traktowania przez Dom Maklerski Klientów Profesjonalnych;
b) możliwości traktowania go jak Klienta Detalicznego.
7. Dom Maklerski na pisemne żądanie podmiotu innego niż określony w art. 3 pkt 39 b lit. a-m Ustawy i w zakresie określonym w takim żądaniu może uznać go za Klienta Profesjonalnego, pod warunkiem, że spełnia on co najmniej dwa z wymogów określonych w § 5 ust. 1 Rozporządzenia. Dom Maklerski przed zawarciem Umowy informuje Klienta o zasadach traktowania przez Dom Maklerski Klientów Profesjonalnych. Warunkiem uwzględnienia przez Dom Maklerski powyższego żądania jest złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez Dom Maklerski Klientów Profesjonalnych i o skutkach traktowania go jako Klienta Profesjonalnego.
8. Wszelkie zmiany klasyfikacji Klienta przeprowadzane są zgodnie z Polityką klasyfikacji klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości świadczonych usług w Niezależnym Domu Maklerskim S.A.
9. Przed zawarciem Umowy z Klientem Dom Maklerski przekazuje mu w formie pisemnej lub przy użyciu innego Trwałego nośnika informacji, warunki Umowy informacje dotyczące Domu Maklerskiego oraz świadczonej usługi, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, wraz z informacjami o kosztach i powiązanych opłatach.
10. Dom Maklerski przedstawia Klientowi ogólny opis Instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te Instrumenty finansowe. Ponadto, przed zawarciem Umowy Dom Maklerski przekazuje Klientowi takie spośród niżej wymienionych informacji, jakie w danym przypadku mają zastosowanie:
1) informacje na temat metody oraz częstotliwości wycen Instrumentów finansowych znajdujących się w Portfelu Klienta;
2) szczegóły dotyczące uznaniowego przekazywania w zarządzanie wszystkich lub części Instrumentów finansowych lub funduszy znajdujących się w Portfelu Klienta;
3) wskazanie wszelkich wartości referencyjnych, do których porównywane będą wyniki Portfela Klienta;
4) rodzaje Instrumentów finansowych, które może obejmować Portfel Klienta, oraz rodzaje transakcji, które mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem takich Instrumentów, w tym wszelkie limity inwestycyjne;
5) cele zarządzania, poziom ryzyka związany z uznaniowym charakterem decyzji inwestycyjnych oraz wszelkie konkretne ograniczenia swobody podejmowania takich decyzji.
11. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski zwraca się do Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie Instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych niezbędnych do oceny, czy Instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy są odpowiednie dla Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację.
12. Dom Maklerski zwraca się do Klienta o przedstawienie informacji niezbędnych dla ustalenia, że przy należytym uwzględnieniu charakteru i zakresu świadczonej usługi określona transakcja zawierana w toku świadczenia usługi:
a) realizuje cele inwestycyjne danego Klienta;
b) nie jest związana z ryzykiem, którego poziom przekraczałby możliwości inwestycyjne Klienta;
c) ma charakter pozwalający na jej zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka z nią związanego przez Klienta, biorąc pod uwagę posiadane przez niego doświadczenie
i wiedzę.
13. Dom Maklerski nie może świadczyć na rzecz Klienta usługi zarządzania Portfelem,
w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów finansowych, jeśli nie uzyska informacji dotyczących:
a) wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestycji odpowiedniej do określonego rodzaju Instrumentu finansowego lub usługi maklerskiej;
b) sytuacji finansowej Klienta;
c) celów inwestycyjnych Klienta.
14. W przypadku Klienta Profesjonalnego Dom Maklerski może nie zwracać się
o przedstawienie informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie Instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego.
15. Dom Maklerski przed zawarciem Umowy z Klientem Detalicznym przekazuje mu pisemnie lub za pomocą innego Trwałego nośnika informacji informacje dotyczące stosowanej Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta NDM SA w zakresie ustalonym przepisami Rozporządzenia.
16. Dom Maklerski informuje Klienta o istotnych zmianach Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta NDM SA, przy użyciu trwałego nośnika informacji, w takim terminie, aby Klient mógł wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie Umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian.
17. Dom Maklerski jest obowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Klienta na Politykę działania w najlepiej pojętym interesie Klienta NDM SA oraz na jej istotne zmiany.
18. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski informuje Klienta, w formie pisemnej lub przy użyciu innego Trwałego nośnika informacji o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usługi zarządzania Portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów finansowych Instrumentów finansowych na rzecz Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta.
19. W sytuacji, o której mowa w ust. 18, Umowa może być zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 18 oraz potwierdzi wolę zawarcia Umowy.
20. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu Umowy Dom Maklerski poinformuje Klienta o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu oraz powstrzyma się od świadczenia usługi do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy.
21. Dokumenty powinny być przedstawione przez Klienta w oryginałach lub kopiach poświadczonych notarialnie.
22. Dokumenty urzędowe przedkładane przez Klienta mającego siedzibę poza granicami Polski lub wystawiane według przepisów innego prawa niż polskie, powinny być:
a) jeśli są to dokumenty pochodzące z kraju będącego stroną Konwencji Haskiej z 1961r. – poświadczone przez uzyskanie Apostille na dokumencie,
b) jeśli są to dokumenty pochodzące z kraju nie będącego stroną Konwencji Haskiej z 1961r. – poświadczone przez właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny.
23. Dom Maklerski może żądać by dokumenty przedstawiane przez Klienta, sporządzone
w języku innym niż polski, były przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
24. Wszelkie podpisy i wzory podpisów Klienta, jego przedstawicieli, pełnomocników i innych osób pod umowami, oświadczeniami i innymi dokumentami składanymi dla Domu Maklerskiego powinny być składane w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczone notarialnie lub w wypadku nierezydentów – zgodnie
z ust. 22.
25. Dom Maklerski może zgodzić się na inny sposób uwierzytelnienia dokumentów lub podpisów lub wzorów podpisów niż opisane powyżej.
26. Umowa zawarta jest z chwilą podpisania przez wszystkie strony.
§ 3a
1. Dom Maklerski przekazuje Klientowi informacje na papierze lub na innym Trwałym nośniku informacji, pod warunkiem, że:
1) przekazanie informacji na innym Trwałym nośniku informacji jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być świadczona usługa Zarządzania portfelem; oraz
2) adresat informacji, mając wybór między informacjami na papierze lub na innym Trwałym nośniku informacji, wskazał konkretnie tę drugą możliwość.
2. Przekazanie informacji Klientowi przez Dom Maklerski może nastąpić za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego. W przypadku, kiedy takie informacje nie są kierowane indywidualnie do danego Klienta, przekazanie może nastąpić, o ile spełnione są następujące warunki:
1) Klient posiada regularny dostęp do Internetu, przy czym podanie przez Klienta swojego adresu poczty elektronicznej na potrzeby świadczenia usługi Zarządzania portfelem traktuje się jako dowód na posiadanie takiego dostępu;
2) przekazanie informacji w ten sposób jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być świadczona usługa Zarządzania portfelem,
3) Klient wyraził jednoznaczną zgodę na przekazywanie informacji w tej formie,
4) Klient uzyskał od Domu Maklerskiego powiadomienie w formie elektronicznej zawierające adres strony internetowej oraz wskazanie miejsca na tej stronie, gdzie można znaleźć informacje,
5) informacje zawarte na stronie internetowej są aktualne,
6) informacje są stale dostępne na stronie internetowej tak długo, jak Klient potrzebuje się z nimi zapoznać.

§ 4.

1. Warunkami świadczenia usług zarządzania Portfelem jest:
a) zawarcie Umowy;
b) udzielenie przez Klienta na rzecz Domu Maklerskiego Pełnomocnictwa;
c) posiadanie przez Klienta określonego w Umowie, otwartego przez DM na postawie Pełnomocnictwa Klienta, Rachunku Inwestycyjnego prowadzonego przez Partnera, z zastrzeżeniem ust. 4;
d) zasilenie przez Klienta Rachunku Inwestycyjnego Aktywami o wartości co najmniej równej Minimalnej Wartości Początkowej dla wybranego przez Klienta rodzaju Portfela;
e) uiszczenie przez Klienta Opłaty Wstępnej w wysokości, terminie i zgodnie ze sposobem określonymi w Umowie.
2. Dla każdego zarządzanego Portfela sporządza się odrębną Umowę.
3. Dom Maklerski poza przypadkiem opisanym w ust. 4 dokonuje w imieniu Klienta wyboru określonego Partnera celem prowadzenia Rachunku Inwestycyjnego biorąc pod uwagę następujące czynniki:
a) funkcjonalność systemu służącego do obsługi zleceń Klientów oferowanego przez Partnera;
b) bezpieczeństwo przechowywania Aktywów;
c) jakość obsługi Klienta;
d) wysokość opłat związanych z prowadzeniem Rachunku Inwestycyjnego i dokonywaniem transakcji nabycia i zbycia Instrumentów finansowych.
4. Dom Maklerski może świadczyć usługę zarządzania na rzecz Klienta, którego wszystkie lub część Aktywów przekazywanych do zarządzania są zdeponowanych na Rachunku Inwestycyjnym w firmie inwestycyjnej innej niż Partner. W takim przypadku Dom Maklerski na podstawie Pełnomocnictwa zawrze z tą firmą inwestycyjną odrębną umowę w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych, o ile Klient wcześniej sam nie zawarł takiej umowy.

§ 5.

Klient może posiadać jeden lub więcej Rachunków Inwestycyjnych.

§ 6.

1. Rodzaje Strategii Inwestycyjnych oferowanych przez Dom Maklerski zawiera załącznik Nr 1 do Regulaminu. Dom Maklerski oferuje strategie standardowe (Strategia Dłużna,z Strategia z Instrumentami Udziałowymi ) oraz Indywidualne Strategie Inwestycyjne.
2. Zawierając Umowę Klient określa, z zastrzeżeniem ust. 3, wybrany przez siebie rodzaj Portfela prowadzonego według określonej standardowej Strategii Inwestycyjnej lub wybiera Indywidualną Strategię Inwestycyjną.
3. W przypadku, gdy przeprowadzona przez Dom Maklerski indywidualna ocena wiedzy i doświadczenia Klienta, o której mowa w § 3 ust.11, wskazuje na nieodpowiedniość standardowej Strategii Inwestycyjnej, Dom Maklerski informuje o tym fakcie Klienta oraz proponuje Klientowi świadczenie usługi, która jest odpowiednia do indywidualnej sytuacji Klienta oraz jego indywidualnych oczekiwań (Indywidualna Strategia Inwestycyjna).
4. W przypadku, gdy Klient wyraźnie odmówi wybrania zaoferowanej przez Dom Maklerski standardowej Strategii Inwestycyjnej lub zaproponowanej mu Indywidualnej Strategii Inwestycyjnej, o której mowa w ust.3, Dom Maklerski:
1) odmawia świadczenia usługi wskazując, iż świadcząc tę usługę nawet z zachowaniem należytej staranności nie jest w stanie działać w najlepiej pojętym interesie Klienta, lub;
2) podejmuje się świadczenia usługi na rzecz Klienta zgodnej z wybraną przez niego Strategię Inwestycyjną wykonując najpierw wymienione poniżej działania:
a) pisemnie zawiadamia Klienta, iż usługa, do której Klient zamierza przystąpić, jest w ocenie Domu Maklerskiego nieodpowiednia wyjaśniając jednocześnie na czym ta nieodpowiedniość polega;
b) odbiera od Klienta pisemne oświadczenie, iż odebrał ostrzeżenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a;
c) odbiera od Klienta pisemne oświadczenie, iż Umowa zostaje zawarta na jego wyraźne żądanie;
d) pisemnie informuje Klienta, że nie jest w stanie w pełni działać w najlepiej pojętym interesie Klienta z uwagi na brak odpowiedniości wybranej przez Klienta usługi, jednakże pomimo tego dołoży należytej staranności przy jej świadczeniu.
5. Klient może w uzgodnieniu z Domem Maklerskim określić w Umowie dodatkowe warunki dotyczące Strategii Inwestycyjnej.
6. Dom Maklerski odmawia zawarcia Umowy, w przypadku wymagań Klienta niezgodnych z prawem, zasadami etyki zawodowej obowiązującej Doradców Inwestycyjnych lub też niemożliwych albo szczególnie trudnych do zrealizowania.
7. Zmiana Strategii Inwestycyjnej możliwa jest w drodze zmiany Umowy.
8. Jeżeli Dom Maklerski dostarcza Klientom lub potencjalnym Klientom informacje na temat rodzajów Instrumentów finansowych, które mogą wchodzić w skład Portfela Klienta, i rodzajów transakcji, które mogą być prowadzone na takich Instrumentach, informacje takie powinny zawierać oddzielną wzmiankę o tym, czy Dom Maklerski będzie upoważniony do:
1) inwestowania w
a) Instrumenty finansowe niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,
b) Instrumenty pochodne lub instrumenty charakteryzujące się brakiem płynności lub wysokim stopniem zmienności,
2) dokonywania krótkiej sprzedaży, zakupów z wykorzystaniem pożyczonych funduszy, transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych lub innych transakcji zakładających wypłatę depozytu zabezpieczającego, ustanowienie zabezpieczenia rzeczowego lub ryzyko walutowe.
II. TRYB, WARUNKI I FORMA USTANAWIANIA PEŁNOMOCNICTW
§ 7.

1. Klient w momencie podpisania Umowy udziela Domowi Maklerskiemu Pełnomocnictwa
w formie aktu notarialnego albo w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem Klienta. Klient udziela pełnomocnictwa z prawem substytucji na rzecz innych osób w zakresie realizowania postanowień Umowy.
2. Pełnomocnictwo upoważnia Dom Maklerski do wykonywania w imieniu i na rachunek Klienta czynności związanych z zarządzaniem Portfelem, w tym w szczególności:
1) zakładania Rachunków Inwestycyjnych objętych Umową oraz dysponowania tymi Rachunkami Inwestycyjnymi w związku z prowadzoną usługą zarządzania;
2) nabywania i sprzedaży Instrumentów finansowych w ramach usługi zarządzania oraz dysponowania tymi Instrumentami finansowymi zgodnie z przyjętą przez Klienta Strategią Inwestycyjną;
3) subskrybowania papierów wartościowych i dokonywania zapisów na papiery wartościowe wraz ze składaniem w imieniu Klienta oświadczeń wymaganych przy takich zapisach, a także odbioru papierów wartościowych lub świadectw depozytowych i zwracanych kwot wpłaconych w związku ze składaniem zapisów i subskrypcji w imieniu Klienta;
4) realizacji praw poboru akcji i innych praw wynikających z posiadania papierów wartościowych oraz praw z innych Instrumentów finansowych objętych Umową;
5) wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu obligatariuszy, jeśli wyraźnie zostało to określone w Umowie;
6) zawierania transakcji walutowych, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami dewizowymi i służy zabezpieczeniu przed ryzykiem kursowym lub związane jest z obrotem zagranicznymi papierami wartościowymi lub innymi Instrumentami finansowymi, o ile dotyczy Instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na uznanych rynkach w krajach należących do OECD i o ile nie stanowi to wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy;
7) lokowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych;
8) zawierania i rozwiązywania w imieniu Klienta i na jego rachunek umów o prowadzenie rachunków bankowych, rachunków depozytowych, rachunków inwestycyjnych, rejestrów polskich i zagranicznych Instrumentów finansowych wraz ze składaniem wymagalnych oświadczeń i wzorów podpisów oraz lokowania na nich środków pieniężnych i innych aktywów;
9) zawierania i rozwiązywania w imieniu Klienta i na jego rachunek umów o prowadzenie rachunków lokat terminowych, umów lokat terminowych wraz ze składaniem wymaganych oświadczeń i wzorów podpisów, oraz lokowania na nich środków pieniężnych, a także dokonywania lokat terminowych na rachunku bankowym Klienta;
10) zawierania i rozwiązywania z właściwymi pośrednikami umów umożliwiających telefoniczne (lub za pomocą innych środków telekomunikacyjnych) składanie zleceń kupna i sprzedaży Instrumentów finansowych;
11) zawierania i rozwiązywania z właściwymi pośrednikami umów dotyczących odraczania terminów płatności za nabywane Instrumenty finansowe;
12) zaciągania kredytów i pożyczek, składania związanych z tym oświadczeń i ustanawianie w związku z tym ograniczonych praw rzeczowych na Instrumentach finansowych i prawach wchodzących w skład portfela oraz dokonywania blokad na Rachunku Inwestycyjnym Klienta, jak również spłacania tych kredytów, o ile indywidualna strategia inwestycyjna Klienta przewiduje możliwość zaciągania kredytów;
13) dokonywania przelewów środków pieniężnych, Instrumentów finansowych i innych aktywów z Portfela lub Portfeli pomiędzy Rachunkami Inwestycyjnymi Klienta;
14) odbioru zawiadomień o zawarciu transakcji i realizacji ofert;
15) zawierania umów pożyczki dotyczących Instrumentów finansowych;
16) zawierania transakcji nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych poza rynkiem regulowanym lub Alternatywnym systemem obrotu;
17) dokonywania w imieniu Klienta powiadomień, w szczególności, o których mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie;
18) nabywania i żądania odkupienia Instrumentów finansowych, jak również odbierania środków pieniężnych pochodzących z realizacji transakcji odkupu;
19) zawierania umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych Instrumentów finansowych;
20) zawierania i dokonywania zmian oraz rozwiązywanie umów o świadczenie usług maklerskich oraz innych umów pozwalających na składanie zleceń w szczególnej formie lub w szczególny sposób np.: telefonicznie, za pośrednictwem internetu oraz umów z odroczonym terminem płatności.
3. Klient może udzielić Pełnomocnictwa w zakresie szerszym od tego, o którym mowa w ust. 2, w tym w szczególności do ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na papierach wartościowych i innych Instrumentach finansowych, wchodzących w skład zarządzanego Portfela.
4. Dom Maklerski ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw (substytucja) pracownikom wykonującym czynności związane z zarządzaniem portfelem Klienta, przy czym pełnomocnictwa te mogą mieć taki sam zakres jak Pełnomocnictwo lub być ograniczone.
5. Wszelkie Rachunki Inwestycyjne, rachunki bankowe, rachunki depozytowe, rachunki lokat terminowych, rejestry zagranicznych Instrumentów finansowych otwarte na podstawie Pełnomocnictwa uważa się za objęte Umową.
6. Pełnomocnictwo pozostaje w mocy w przypadku śmierci Klienta będącego osobą fizyczną, jeśli wynika to z treści Pełnomocnictwa.
7. Odwołanie Pełnomocnictwa bez jednoczesnego udzielenia nowego powoduje rozwiązanie Umowy.
8. W przypadku Klienta będącego osobą prawną Pełnomocnictwo wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości lub z chwilą otwarcia postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub naprawczego.

§ 8.

1. Klient może ustanawiać pełnomocników do zawarcia lub wykonywania Umowy. Pełnomocnictwo może mieć formę:
a) pełnomocnictwa ogólnego – do wszelkich czynności związanych z wykonywaniem Umowy, w takim samym zakresie jak mocodawca;
b) pełnomocnictwa rodzajowego – do czynności określonego rodzaju;
c) pełnomocnictwa szczególnego – do czynności określonych w treści Pełnomocnictwa.
2. Klient może również ustanowić pełnomocnika do zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo to może obejmować jedynie umocowanie do zawarcia, zmiany i rozwiązania Umowy, nie uprawniając do jej wykonywania.
3. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osoby pełnomocnika, a w szczególności jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer ewidencyjny (PESEL), podpis pełnomocnika oraz zakres pełnomocnictwa.
4. Wszelkie pełnomocnictwa udzielone w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy muszą mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym lub formę aktu notarialnego, o ile nie zostaną udzielone w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego.
5. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.
6. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez pełnomocnika, także w przypadku odwołania lub ograniczenia zakresu umocowania, o ile Dom Maklerski nie został o tym prawidłowo powiadomiony.
7. Pełnomocnictwa do zawarcia i wykonywania Umowy wygasają w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, o ile co innego nie wynika z pełnomocnictwa lub zdarzenia prawnego będącego podstawą jego udzielenia.
8. Pełnomocnictwo jest skuteczne wobec DM od pierwszego dnia roboczego następującego po doręczeniu jego oryginału na adres DM.
9. Klient może odwołać lub zmienić zakres Pełnomocnictwa w każdym czasie w takiej samej formie jaka jest wymagana do jego ustanowienia, pod rygorem nieważności.
10. Uniemożliwienie działania pełnomocnikowi następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Dom Maklerski odwołania Pełnomocnictwa lub zaistnienia zdarzenia powodującego jego wygaśnięcie.

§ 9.

1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 8, może być przez Klienta osobie trzeciej – udzielone, zmienione lub odwołane w formie:
1) pisemnej w obecności pracownika Domu Maklerskiego poświadczającego autentyczność podpisu lub innej osoby upoważnionej przez Dom Maklerski;
2) pisemnej, z potwierdzoną notarialnie autentycznością podpisu osoby udzielającej Pełnomocnictwa;
3) notarialnej.
2. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno być poświadczone zgodnie z §3 ust. 22.

III. ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA USŁUGI ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
§ 10.

Zarządzanie polega na odpłatnym podejmowaniu i realizacji decyzji inwestycyjnych na rachunek Klienta, w ramach pozostawionych przez Klienta do dyspozycji Domu Maklerskiego środków pieniężnych i Instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela, na podstawie Pełnomocnictwa, o którym mowa w § 7.
§ 11.

1. Dom Maklerski podejmuje się zarządzania Portfelem Klienta na zasadach określonych w Regulaminie, Umowie oraz Pełnomocnictwie w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta.
2. Decyzje inwestycyjne podejmują zatrudnieni w Domu Maklerskim Doradcy Inwestycyjni wyznaczeni do zarządzania Portfelem Klienta.

§ 12.

1. Z chwilą podpisania Umowy, dokonywanie czynności wymienionych w § 10 na Rachunkach Inwestycyjnych nią objętych, jak również pobieranie wyciągów i zawiadomień o zawartych transakcjach, zastrzeżone jest wyłącznie dla Domu Maklerskiego.
2. Klient zobowiązany jest, z zastrzeżeniem ust. 3, pod rygorem wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w § 34 ust. 9, do nie wykonywania, bez porozumienia z Domem Maklerskim żadnych czynności faktycznych i prawnych mających wpływ na strukturę lub wartość zarządzanego Portfela.
3. W dniu zawarcia Umowy Aktywa wchodzące w skład Portfela nie mogą być obciążone prawami osób trzecich. Takie obciążenie może powstać w trakcie trwania Umowy, o ile Klient uzyska na takie obciążenie zgodę Domu Maklerskiego.
4. Klient ma prawo składać Dyspozycje lub zalecenia dotyczące inwestycji, o ile przewiduje to Umowa. Dyspozycje lub zalecenia muszą mieć formę pisemną i być dostarczone zgodnie z zasadami komunikacji z Domem Maklerskim określonymi w umowie.

§ 13.

1. Klient może wycofywać Aktywa z Rachunku Inwestycyjnego objętego Umową jedynie na podstawie pisemnej dyspozycji wypłaty złożonej Domowi Maklerskiemu.
2. W wyniku operacji wycofania Aktywów, o której mowa w ust.1, wartość Portfela nie może obniżyć się poniżej Minimalnej Wartości Początkowej wymaganej do zawarcia Umowy dla danego rodzaju Portfela.
3. W przypadku, gdy w wyniku operacji wycofania Aktywów, o której mowa w ust.1, wartość Portfela obniżyłaby się poniżej Minimalnej Wartości Początkowej wymaganej do zawarcia Umowy Dom Maklerski może wyznaczyć 2 tygodniowy termin na uzupełnienie wartości Portfela. Po bezskutecznym upływie tego terminu Dom Maklerski może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. Klient może dokonać wycofania całości lub części Aktywów pod warunkiem zawiadomienia Domu Maklerskiego o planowanym wycofaniu Aktywów co najmniej na 7 dni roboczych przed tym terminem, z zastrzeżeniem ust. 1.
5. Klient może przekazywać dodatkowe Aktywa na Rachunek Inwestycyjny objęty Umową wyłącznie po porozumieniu z Domem Maklerskim.

§ 14.

Zasady dokonywania wyboru podmiotu przechowującego aktywa wchodzące w skład zarządzanych przez Dom Maklerski Portfeli zostały określone w § 4 ust. 3.

§ 15.

1. Wartość składników Portfela określana jest w następujący sposób:
1) wartość akcji notowanych na Giełdzie i praw poboru, które są lub były notowane na Giełdzie lub wprowadzone do Alternatywnego systemu obrotu, liczona jest według ich kursu zamknięcia w Dniu Wyceny lub, wobec braku kursu w tym dniu, według ostatnich notowań przed Dniem Wyceny;
2) wartość praw poboru uzyskanych z posiadanych akcji do momentu ich notowania na Giełdzie lub w Alternatywnym systemie obrotu wyliczana jest jako iloraz różnicy między wartością akcji ustalonej zgodnie z pkt. 1 a ceną emisyjną i liczby praw poboru koniecznych do zakupienia akcji nowej emisji, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość akcji ustalona zgodnie z pkt.1 jest mniejsza od ceny emisyjnej to wartość prawa poboru wynosi 0;
3) wartość akcji oraz praw do akcji do chwili rozpoczęcia ich notowań na Giełdzie lub w Alternatywnym systemie obrotu jest liczona według ich ostatniej ceny sprzedaży przed Dniem Wyceny, z zastrzeżeniem pkt. 4;
4) wartość każdej akcji nabytej przy wykorzystaniu praw poboru do momentu notowania jej na Giełdzie lub w Alternatywnym systemie obrotu jest powiększana o wartość niezbędnych do jej nabycia praw poboru;
5) wartość nie wykorzystanych praw poboru jest równa zero;
6) wartość obligacji notowanych na Giełdzie lub w Alternatywnym systemie obrotu liczona jest według ostatniego kursu rozliczeniowego w Dniu Wyceny powiększonego o należne w tym dniu odsetki lub, jeżeli brak jest takiego kursu, według ostatniego kursu powiększonego o należne w tym dniu odsetki lub jeżeli takiego kursu brak według możliwej do uzyskania ceny sprzedaży;
7) depozyty bankowe wyceniane są według wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki naliczone do Dnia Wyceny;
8) wartość jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych liczona jest zgodnie z ostatnim publikowanym komunikatem, lub też o ile komunikat nie został opublikowany według danych udostępnionych przez podmiot zarządzający danym funduszem inwestycyjnym;
9) instrumenty pochodne wyceniane są według następujących zasad:
a) kontrakty terminowe futures wyceniane są według wartości depozytu zabezpieczającego związanego z danym typem kontraktu;
b) pozostałe typy instrumentów pochodnych wyceniane są na podstawie ich kursów zamknięcia w Dniu Wyceny;
10) pozostałe składniki Portfela wyceniane są:
a) według oszacowanej przez Dom Maklerski, zgodnie z zasadami ostrożnej wyceny, ceny sprzedaży możliwej do uzyskania w Dniu Wyceny. Jeśli przysługują im odsetki, to cenę sprzedaży powiększa się o kwotę odsetek należnych na ten dzień;
b) w przypadku braku możliwości oszacowania ceny zgodnie z pkt. 10a) – według ostatniej ceny określonej zgodnie z zasadami pkt. 6) lub pkt. 10a) dla Instrumentów finansowych najbardziej zbliżonych względem oprocentowania i terminu wykupu lub, w przypadku Instrumentów finansowych kupowanych z dyskontem, według formuły liniowej między ceną nabycia a wartością nominalną;
11) wszelkie jeszcze nie wypłacone świadczenia, co do których nastąpiło ustalenie prawa ich nabycia, a w szczególności dywidendy i kwoty wypłacanych odsetek powiększają wartość Portfela w dniu odłączenia tych praw od notowania Instrumentu finansowego na rynku;
12) Wszelkie nie spłacone jeszcze należności z tytułu sprzedaży/odkupienia instrumentów finansowych powiększają wartość Portfela w dniu sprzedaży/odkupienia instrumentu
13) wszelkie nie zapłacone zobowiązania, co do których nastąpiło ich ustalenie, a w szczególności zobowiązania z tytułu nabycia Instrumentów finansowych, pomniejszają wartość Portfela w dniu ustalenia zobowiązania.
2. Wartość składników Portfela notowanych na rynkach zagranicznych określana jest w następujący sposób:
1) Instrumenty finansowe notowane na rynkach regulowanych wyceniane są zgodnie z kursami zamknięcia głównego rynku, na którym są one notowane;
2) kryterium wyboru rynku głównego dla danego Instrumentu finansowego polega na dobraniu dla każdego Instrumentu finansowego tego rynku notowań, wraz ze wskazaniem systemu notowań, które najlepiej spełniają następujące warunki:
a) emitent wprowadził do obrotu największą liczbę danych Instrumentów finansowych;
b) wolumen obrotów, w okresach trzymiesięcznych uzasadnia wskazanie, że dany rynek i system notowań w sposób stały i rzetelny określa wartość notowanych Instrumentów finansowych;
3) w odniesieniu do Instrumentów finansowych notowanych na rynku amerykańskim, Dom Maklerski do wyboru rynku głównego, w pierwszej kolejności będzie przyjmował: New York Stock Exchange (NYSE) i rynek NASDAQ;
4) Instrumenty finansowe notowane za granicą – w przypadku których do godziny 15.00 czasu warszawskiego nie ma możliwości uzyskania kursu zamknięcia sesji na rynku wskazanym jako główny na dany dzień – wyceniane będą według ostatniego kursu zamknięcia, tzn. w przypadku Instrumentów finansowych, notowanych na rynkach USA – według kursu zamknięcia na dzień poprzedni przed Dniem Wyceny;
5) wycena Instrumentów finansowych, określana według notowań na zagranicznych rynkach, dokonywana jest w walucie notowań, a następnie przeliczana na złote polskie, według średniego kursu danej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ważnego na Dzień Wyceny.
3. W przypadku, jeżeli określone Instrumenty finansowe notowane są na wielu rynkach i w przypadku kwotowań tych instrumentów Dom Maklerski nie ma możliwości uzyskiwania ich cen w sposób ciągły od organizatora, do wyceny i określania wartości rynkowej pobierane są kursy uzyskane z serwisów informacyjnych uznanych instytucji o powszechnie akceptowanej renomie, które specjalizują się w działalności polegającej na dokonywaniu wyceny Instrumentów finansowych, oraz zawodowego dostarczania takich informacji.
4. W przypadku zawierania transakcji kupna lub sprzedaży Instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1 – 3, transakcje w wycenie Portfela uwzględniane są z datą zawarcia tych transakcji tzn. w przypadku transakcji kupna w wycenie Portfela uwzględnia się zakupione instrumenty w dniu, w którym została zawarta transakcja kupna, natomiast w przypadku transakcji sprzedaży w wycenie Portfela uwzględnia się sprzedane instrumenty w dniu, w którym została zawarta transakcja sprzedaży.
5. Jeżeli Umowa przewiduje zaciąganie w imieniu Klienta zobowiązań (kredytów, pożyczek), to wówczas wartość zaciągniętego zobowiązania odejmuje się od sumy wartości składników Portfela obliczonej zgodnie z ust.1 i 2, przy czym na wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek składa się kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki powiększona o odsetki naliczone na Dzień Wyceny.
6. Należne, a nie pobrane przez Dom Maklerski opłaty za zarządzanie pomniejszają sumę wartości składników Portfela obliczonej zgodnie z ust.1 i 2.
7. Dom Maklerski może ustalić z Klientem inne sposoby wyceny składników Portfela.

§ 16.

Wszystkie należne Klientowi przychody, a w szczególności dywidendy oraz odsetki od obligacji lub depozytów bankowych są reinwestowane i powiększają wartość aktywów w Portfelu.

§ 17.

Wyceny Portfela dokonuje się jednokrotnie w każdym dniu roboczym, a ponadto w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:
1) w momencie zaksięgowania Aktywów na Rachunku Inwestycyjnym Klienta;
2) na koniec każdego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 27;
3) w przypadku wycofania z Rachunku Inwestycyjnego części Aktywów przez Klienta;
4) w przypadku zaksięgowania na Rachunku Inwestycyjnym dodatkowych Aktywów; przekazanych do zarządzania przez Klienta.

§ 18.

Jako wzorzec służący ocenie efektywności zarządzania oraz oddający cel i politykę inwestycyjną realizowana w procesie zarządzania portfelami inwestycyjnymi według strategii indywidualnych będą stosowane różne niezależne od Domu Maklerskiego wskaźniki.
O wyborze wzorca decydować będzie Klient. Przykładowe wzorce to: inflacja, rentowność lokat bankowych, rentowność instrumentów pieniężnych, indeksy giełdowe, indeksy papierów dłużnych, fundusze inwestycyjne, średnie funduszy inwestycyjnych i inne. Wzorce stosowane do oceny efektywności zarządzania portfelami inwestycyjnymi mogą być kompilowane z kilku pojedynczych wzorców. Wskaźniki, o których mowa powyżej oraz sposób oceny efektywności usługi zarządzania portfelami będzie uwzględniał cele inwestycyjne klienta oraz rodzaje instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela i będzie określony w Umowie z Klientem.

§ 19.

Sposób i tryb przekazywania przez Klienta Dyspozycji i zaleceń dotyczących Aktywów wchodzących w skład zarządzanego przez Dom Maklerski Portfela został określony w § 2 ust. 3.

V. WYNAGRODZENIE
§ 20.

Za świadczone usługi w ramach Umowy Dom Maklerski otrzymuje wynagrodzenie, na które składają się następujące rodzaje opłat i prowizji:
1) Opłata Wstępna,
2) Opłata Stała,
3) Prowizja od Wzrostu Wartości Portfela, powyżej Stopy Referencyjnej,
4) Opłata końcowa.
§ 21.

1. Opłata Wstępna jest pobierana z Rachunku Inwestycyjnego Klienta po każdorazowym zasileniu przez Klienta Rachunku Inwestycyjnego, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Opłatę wstępną stanowi iloczyn stawki Opłaty Wstępnej i kwoty zasilenia Rachunku Inwestycyjnego dokonanego przez Klienta.
3. Dom Maklerski nie pobiera Opłaty Wstępnej w przypadku dokonania przez Klienta ponownego udostępnienia wypłaconej z jego Portfela kwoty, w ciągu 90 dni od wypłaty, do wysokości wypłaty.

§ 22.
1. Podstawę do obliczenia Opłaty Stałej stanowi średnia arytmetyczna wartość Portfela w danym okresie rozliczeniowym, o którym mowa w § 27 skorygowana o zawarty w wartości poszczególnych składników Portfela naliczony i niezapłacony podatek, który stałby się wymagalny w przypadku zbycia poszczególnych składników Portfela. Dla dni nie będących Dniami Wyceny przyjmuje się wartość Portfela z ostatniego poprzedzającego Dnia Wyceny.
2. Opłatę Stałą stanowi iloczyn stawki Opłaty Stałej i wartości uzyskanej podstawy
do obliczenia Opłaty Stałej.
3. Opłatę Stałą oblicza się i pobiera proporcjonalnie do długości okresu rozliczeniowego.
4. Opłata Stała pobierana jest po zamknięciu okresu rozliczeniowego, o którym mowa
w § 27, w wysokości naliczonej według stawek ustalonych z Klientem w Umowie

§ 23.

1. Wzrost wartości Portfela powyżej Stopy Referencyjnej oblicza się odejmując od wartości końcowej Portfela określonej w ust. 4, pomniejszonej o wszystkie naliczone w danym Okresie Rozliczeniowym opłaty za zarządzanie, wartość początkową Portfela określoną w ust. 3, powiększoną o iloczyn wartości początkowej Portfela oraz Stopy Referencyjnej skorygowanej o podatek, który byłby naliczony, gdyby wartość początkowa Portfela zmieniła się o wielkość Stopy Referencyjnej. Jeśli w danym Okresie Rozliczeniowym następowały zmiany wartości Aktywów spowodowane realizacją dyspozycji Klienta, o których mowa w § 13 ust. 1 i ust. 5, przyrost wartości Portfela oblicza się dla każdego przepływu oddzielnie.
2. Prowizję od Wzrostu Wartości Portfela powyżej Stopy Referencyjnej stanowi iloczyn stawki Prowizji określony w Umowie i Wzrostu Wartości Portfela powyżej Stopy Referencyjnej w danym okresie rozliczeniowym skalkulowanego zgodnie z ust. 1 powyżej.
3. Za wartość początkową Portfela przyjmuje się:
1) w pierwszym Okresie Rozliczeniowym wartość wniesionych na podstawie Umowy Aktywów, określoną zgodnie z § 15, skorygowaną o zawarty w ich wartości, naliczony i niezapłacony podatek, który stałby się wymagalny w przypadku zbycia poszczególnych składników Aktywów;
2) w każdym następnym Okresie Rozliczeniowym – wartość końcową poprzedniego Okresu Rozliczeniowego, określoną zgodnie z § 15, pomniejszoną o naliczone i pobrane opłaty oraz o zawarty w ich wartości naliczony i niezapłacony podatek, który stałby się wymagalny w przypadku zbycia poszczególnych składników Aktywów.
4. Wartość końcową Portfela stanowi wartość Aktywów zdeponowanych na Rachunkach objętych Umową w ostatnim dniu Okresu Rozliczeniowego, wycenionych zgodnie z § 15, skorygowaną o zawarty w ich wartości naliczony i niezapłacony podatek, który stałby się wymagalny w przypadku zbycia poszczególnych składników Aktywów.
5. Prowizja od Wzrostu Wartości Portfela powyżej Stopy Referencyjnej pobierana jest po zamknięciu okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 27, w wysokości naliczonej według stawek ustalonych z Klientem w Umowie.
§ 24.

1. Opłata końcowa jest pobierana z Rachunku Inwestycyjnego Klienta przy każdorazowej wypłacie przez Klienta środków z Rachunku Inwestycyjnego.
2. Opłatę końcową stanowi iloczyn stawki opłaty końcowej i kwoty wypłaty środków z Rachunku Inwestycyjnego dokonanej przez Klienta.

§ 25.

1. Maksymalne stawki Opłaty Wstępnej, Opłaty Stałej, Opłaty Końcowej, i Prowizji od Wzrostu Wartości Portfela powyżej Stopy Referencyjnej w ramach Strategii dłużnej oraz Strategii z Instrumentami Udziałowymi oraz minimalną wysokość początkową portfela w ramach Indywidualnej Strategii Inwestycyjnej, określa Tabela Opłat i Prowizji, stanowiąca załącznik do Umowy.
2. Stawki opłat i prowizji określonych w Tabeli Opłat i Prowizji zależą od wielkości aktywów przekazanych w zarządzanie oraz od wybranej Strategii Inwestycyjnej. W przypadku Indywidulanej Strategii Inwestycyjnej ich wysokość jest określona w Umowie i jest negocjowana z Klientem, przy uwzględnieniu wybranego celu inwestycyjnego, stopnia wykorzystania limitów zaangażowania w poszczególne klasy aktywów oraz wybranego benchmarku
3. Tabela jest przyjmowana uchwałą zarządu Domu Maklerskiego.
4. Dom Maklerski może jednostronnie obniżać stawki opłat lub prowizji określonych w Tabeli, albo zawieszać ich pobieranie. Obniżenie lub zawieszenie pobierania opłat i prowizji określonych w Tabeli Opłat i Prowizji może być wprowadzone na określony okres (akcja promocyjna) i dotyczy umów zawieranych w tym okresie. Obniżenie lub zawieszenie opłat i prowizji jest dokonywane za zgodą zarządu Domu Maklerskiego.

§ 26.

1. Dom Maklerski nalicza za zarządzanie Portfelem opłaty i prowizje wyszczególnione w Tabeli każdorazowo po zamknięciu okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 27.
2. Do opłat i prowizji z tytułu zarządzania Portfelem dolicza się podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek na mocy odrębnych przepisów.
3. Do obliczenia stóp referencyjnych i opłat za zarządzanie przyjmuje się dla roku kalendarzowego i dla okresu rozliczeniowego rzeczywistą liczbę dni.
4. Stopy referencyjne, o których mowa w ust. 3 oblicza się metodą wykładniczą (efektywne stopy zwrotu).

§ 27.

1. Dla ustalania Opłaty Stałej przyjmuje się jednomiesięczny okres rozliczeniowy pokrywający się z miesiącami kalendarzowymi z zastrzeżeniem ust. 3,4 i 5.
2. Dla ustalania Prowizji od Wzrostu wartości Portfela powyżej Stopy Referencyjnej przyjmuje się trzymiesięczny okres rozliczeniowy pokrywający się z kwartałami kalendarzowymi z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5.
3. Okres rozliczeniowy upływa każdorazowo na koniec ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca lub kwartału.
4. W razie wygaśnięcia zmiany lub rozwiązania umowy okres rozliczeniowy może ulec skróceniu.
5. Za początek pierwszego okresu rozliczeniowego uznaje się dzień zasilenia przez Klienta Rachunku Inwestycyjnego Aktywami.

§ 28.

W celu wyliczenia wysokości Opłaty Stałej i Prowizji od Wzrostu Wartości Portfela powyżej Stopy Referencyjnej dokonuje się wyceny Portfela na zasadach określonych w §15.

§ 29.

1. Opłaty i prowizje są pobierane przez Dom Maklerski bezpośrednio z Rachunków Inwestycyjnych Klienta objętych Umową.
2. W przypadku, gdy pobranie opłat nie będzie możliwe z powodu niewystarczającego stanu rachunku pieniężnego Klienta, Dom Maklerski zastrzega sobie prawo dokonywania zbycia części Aktywów Portfela w celu umożliwienia pobrania należnych opłat za zarządzanie Portfelem. Wskazane w zdaniu poprzednim zbycie nastąpi zgodnie ze wskazaną w art. 83a ust.3 Ustawy dyrektywą działania firmy inwestycyjnej z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta.
3. Podpisując Umowę Klient udziela jednocześnie Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do pobierania opłat i prowizji w trybie określonym w ust. 1 i 2.
4. Z uwagi na sposób pobierania opłat i prowizji, określony w ust. 1 i 2, Dom Maklerski nie określa w Regulaminie innych sposobów postępowania Domu Maklerskiego, w przypadku niewywiązania się Klienta z obowiązku dostarczania środków pieniężnych w terminach określonych w Umowie ani nie stosuje innych zabezpieczeń na wypadek niewywiązania się Klienta z przyjętych zobowiązań oraz nie przewiduje stosowania innych sposobów zabezpieczenia roszczeń Domu Maklerskiego względem Klienta.
5. Szczegółowe zasady regulowania wynagrodzenia są określone w Umowie.
6. W związku z Zarządzaniem portfelem Dom Maklerski nie może przyjmować świadczeń pieniężnych lub świadczeń niepieniężnych od osoby trzeciej.
7. Postanowienia ust. 6 nie stosuje się do drobnych świadczeń niepieniężnych przyjmowanych przez Dom Maklerski od osoby trzeciej w związku z Zarządzaniem portfelem, jeżeli:
1) świadczenia te mogą poprawić jakość Zarządzania portfelem na rzecz Klientów;
2) łączna wielkość i charakter tych świadczeń nie wpływałyby negatywnie na przestrzeganie przez Dom Maklerski obowiązku działania zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów;
3) informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku, gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana, o sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana Klientowi lub potencjalnemu Klientowi w sposób rzetelny, dokładny i zrozumiały przed rozpoczęciem Zarządzania portfelem, przy czym świadczenia te mogą być opisane w sposób ogólny. Informacja ta powinna być aktualna w toku korzystania przez Klienta z Zarządzania portfelem.
8. Dom Maklerski nie przyjmuje i nie przekazuje opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych jeżeli w wyniku ich przyjęcia lub przekazania świadczenie usługi Zarządzania portfelem byłoby stronnicze lub w inny sposób zostałoby zakłócone.
9. Dom Maklerski na bieżąco spełnia wymogi określone w ust. 8 dopóki przyjmuje i przekazuje opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne.
VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI DOMU MAKLERSKIEGO ZA SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI UMOWY

§ 30.

1. Dom Maklerski zobowiązuje się do wykonywania usługi zarządzania Portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów finansowych w zakresie określonym w Umowie i Regulaminie z dołożeniem należytej staranności wymaganej dla tego typu usługi oraz z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta.
2. Dom Maklerski odpowiada za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że szkody powstały na skutek okoliczności niezależnych od Domu Maklerskiego, a w szczególności okoliczności mających charakter siły wyższej oraz spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób za których działania Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.
3. Dom Maklerski odpowiada za szkodę wynikłą z niezachowania tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych w związku z ze świadczona usługą.
4. Dom Maklerski nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta powstałe wskutek niewykonania przez niego obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu.
5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych.
VII. ZASADY POWIERZENIA PRZEZ DOM MAKLERSKI PODMIOTOWI TRZECIEMU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZANIEM PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

§ 31.

Dom Maklerski nie powierza podmiotowi trzeciemu czynności związanych z zarządzaniem Portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów finansowych.

VIII. SPOSÓB I TRYB ORAZ TERMINY PRZEKAZYWANIA KLIENTOWI INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZONEJ NA JEGO RZECZ USŁUGI.

§ 32.

1. Raporty z zarządzania Portfelem Dom Maklerski sporządza na koniec każdego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 27, i wysyła Klientowi w terminie do 21 dni od jego zakończenia, w sposób określony w Umowie, na Trwałym nośniku informacji.
2. Raporty, o których mowa w ust. 1 przekazywane są co najmniej raz na 3 miesiące, za wyjątkiem sytuacji, gdy:
1) Dom Maklerski daje swoim Klientom dostęp do systemu internetowego spełniającego wymogi przewidziane dla Trwałego nośnika informacji, w którym można uzyskać dostęp do aktualnych wycen Portfela Klienta i w którym Klient może łatwo dotrzeć do informacji dostępnych w tym systemie, a Dom Maklerski, na podstawie funkcjonalności tego systemu dysponuje dowodami, że Klient uzyskał dostęp do wyceny swojego Portfela co najmniej raz w ciągu danego kwartału;
2) gdy Klient życzy sobie być informowany z osobna o każdej zawartej transakcji – Dom Maklerski, z chwilą zawarcia transakcji przez Zarządzającego Portfelem przekazuje Klientowi na trwałym nośniku najważniejsze informacje dotyczące takiej transakcji. Postanowienie nie ma zastosowania w przypadku transakcji na Instrumentach finansowych, objętych zakresem art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) Dyrektywy 2014/65/UE lub dowolnego spośród pkt 4) –11) w sekcji C załącznika I do tej Dyrektywy;
3) gdy Strategia Inwestycyjna uzgodniona w Umowie z Klientem związana jest z wysokim ryzykiem inwestycyjnym – raporty przekazywane są co najmniej raz na miesiąc.
3. Jeżeli Klient, na podstawie ust. 2 pkt. 2), zażądał dostarczania mu przez Dom Maklerski informacji o każdej zawartej transakcji w ramach Zarządzania Portfelem, Dom Maklerski przesyła Klientowi powiadomienie potwierdzające transakcję bezpośrednio po jej zawarciu, nie później niż pierwszego dnia roboczego po jej zawarciu lub – jeżeli Dom Maklerski otrzymuje potwierdzenie od osoby trzeciej – nie później niż pierwszego dnia roboczego po odbiorze potwierdzenia od tej osoby trzeciej, przekazując informacje obejmujące dane wskazane w ust. 4 pkt. 13) poniżej, a ponadto:
1) oznaczenie Domu Maklerskiego lub podmiotu przekazującego potwierdzenie;
2) nazwę, firmę, imię i nazwisko lub inne oznaczenie Klienta;
4. Raporty, o których mowa w ust. 1, zawierają rzetelny i wyważony przegląd podjętych czynności oraz wyników Portfela w czasie trwania okresu rozliczeniowego oraz obejmują, stosownie do potrzeb, następujące informacje:
1) firmę Domu Maklerskiego;
2) oznaczenie Rachunków inwestycyjnych objętych Umową;
3) nazwy poszczególnych Instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela oraz ich wycena, w tym dane na temat każdego z przechowywanych Instrumentów finansowych, jeżeli Instrumenty finansowe są przechowywane przez Dom Maklerski;
4) wartość rynkową lub, jeśli nie jest możliwe ustalenie ceny wartości rynkowej, wartość godziwą poszczególnych Instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela;
5) saldo środków pieniężnych na początek i koniec okresu rozliczeniowego;
6) wyniki inwestycyjne Portfela osiągnięte w danym okresie rozliczeniowym i ich porównanie z Obiektywnymi Wskaźnikami Finansowymi, które są wskazane w opisie Strategii Inwestycyjnej;
7) łączną wysokość wszystkich opłat i prowizji pobranych w danym okresie rozliczeniowym;
8) łączną wysokość opłat i prowizji z tytułu zarządzania Portfelem Klienta pobranych w danym okresie rozliczeniowym, w tym, w razie takiej potrzeby, również oświadczenie o możliwości dostarczenia bardziej szczegółowego zestawienia kosztów na wniosek Klienta;
9) łączną wysokość opłat i prowizji związanych z wykonywaniem zleceń w ramach zarządzania Portfelem Klienta pobranych w danym okresie rozliczeniowym, w tym, w razie takiej potrzeby, również oświadczenie o możliwości dostarczenia bardziej szczegółowego zestawienia kosztów na wniosek Klienta;
10) na żądanie Klienta szczegółowy wykaz wszystkich opłat i prowizji pobranych w danym okresie rozliczeniowym;
11) wysokości dywidend, odsetek oraz innych pożytków z Aktywów wchodzących w skład Portfela, które powiększyły wartość Portfela w danym okresie rozliczeniowym wraz z informacjami na temat zdarzeń korporacyjnych dających określone prawa w stosunku do Instrumentów finansowych przechowywanych w Portfelu;
12) w odniesieniu do każdej transakcji zawartej w okresie rozliczeniowym – informacje, o których mowa odpowiednio w pkt 13) lit. a) – h), chyba że Klient życzy sobie być informowany o każdej zawartej transakcji z osobna, kiedy zastosowanie ma ust. 3 niniejszego paragrafu;
13) o ile Klient nie zażądał informacji, o których mowa w pkt 12), następujące informacje:
a) data i czas zawarcia transakcji;
b) rodzaj zlecenia;
c) identyfikator kupna/sprzedaży albo w przypadku innych zleceń – charakter zlecenia;
d) oznaczenie miejsca wykonania zlecenia;
e) oznaczenie Instrumentu finansowego;
f) liczba Instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia;
g) cena, po jakiej zostało wykonane zlecenie;
h) łączna wartość transakcji;
i) całkowita wartość pobranych opłat i prowizji, jak również innych kosztów wykonania zlecenia, oraz – na żądanie Klienta – zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów wykonania zlecenia
j) wskazanie obowiązków Klienta związanych z rozliczeniem transakcji, w tym terminów, w których Klient powinien dokonać płatności lub dostawy Instrumentu Finansowego, oraz innych danych niezbędnych do wykonania tych obowiązków, o ile takie dane nie zostały wcześniej podane do wiadomości Klienta;
k) w przypadku wykonania zlecenia poprzez zawarcie transakcji, której drugą stroną był podmiot z grupy kapitałowej, do której należy Dom Maklerski, Dom Maklerski lub inny Klient Domu Maklerskiego – informację o takim sposobie wykonania Zlecenia, chyba że Zlecenie zostało zrealizowane za pośrednictwem systemu obrotu, który umożliwia anonimowe zawieranie Transakcji.
5. Dom Maklerski informuje Klienta w przypadku, gdy całkowita wartość Portfela, oceniana z początkiem każdego okresu rozliczeniowego, zmniejszy się o 10%, a następnie o wielokrotności 10%, nie później niż przed końcem dnia roboczego, w którym próg ten został przekroczony, lub – jeśli przekroczenie progu nastąpiło w dniu wolnym od pracy – przed zamknięciem następnego dnia roboczego..
6. Informacje dotyczące zobowiązań podatkowych, wynikających z transakcji przeprowadzanych na Rachunku Inwestycyjnym Klienta w ramach zarządzania Portfelem, Dom Maklerski przekazuje Klientowi w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
7. Informacje dotyczące obowiązków informacyjnych wynikających z transakcji przeprowadzonych na Rachunku Inwestycyjnym Klienta w ramach zarządzania Portfelem, Dom Maklerski przekazuje Klientowi w terminie umożliwiającym dopełnienie tych obowiązków.
8. Dom Maklerski na żądanie Klienta informuje go, o każdym wykonanym zleceniu w zakresie Aktywów wchodzących w skład Portfela.
9. Dom Maklerski przekazuje Klientowi informacje, o których mowa w niniejszym rozdziale w sposób wskazany w § 3 ust. 9.
10. Klient ustanawia w formie pisemnej hasło niezbędne do uzyskiwania przez telefon informacji na temat swojego Portfela.
11. Zmiana ustanowionego hasła:
1) wymaga złożenia przez Klienta w Domu Maklerskim pisemnej dyspozycji – osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną,
2) nie stanowi zmiany warunków zawartej Umowy i nie wymaga podpisania aneksu:
3) W przypadku gdy dyspozycja zmiany hasła wpłynie do Domu Maklerskiego listownie lub pocztą elektroniczną, każdorazowo przed dokonaniem zmiany hasła Firma Inwestycyjna skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu uzyskania potwierdzenia autentyczności otrzymanej dyspozycji.
12. Nowe hasło będzie obowiązywać począwszy od dnia roboczego, w którym zostało zmienione.
13. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia hasła przez osoby trzecie. Klient jest zobowiązany do nieudostępniania hasła osobom trzecim. Osoba, która posługuje się hasłem Klienta uznawana jest za osobę uprawnioną do uzyskania informacji na temat Portfela.
14. W sytuacji powzięcia przez Klienta informacji o możliwości posłużenia się przez osobę nieuprawnioną jego hasłem, powinien on powiadomić o tym fakcie Dom Maklerski, która w następstwie powyższego niezwłocznie podejmie działania zmierzające do uniemożliwienia udzielania informacji osobom nieuprawnionym.
15. W odniesieniu do Klienta detalicznego, w raporcie, o którym mowa w ust. 1 Dom Maklerski zamieszcza również informację, w jaki sposób zostanie zapewnione, że Zarządzanie portfelem lub Instrumenty finansowe będące przedmiotem Zarządzania portfelem są nadal odpowiednie dla danego Klienta detalicznego.

IX. SPOSOBY I TERMINY ZAŁATWIANIA SKARG SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTA

§ 33.

1. Skarga może być złożona w każdej jednostce Domu Maklerskiego obsługującej Klientów.
2. Skarga może być złożona:
a) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Domu Maklerskiego obsługującej Klientów, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481);
b) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce, o której mowa w ust. 1.
c) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
3. Skarga złożona w formie, o której mowa w ust. 2 pkt c) powinna być skierowana na adres poczty elektronicznej: info@ndm.com.pl.
4. Po złożeniu przez Klienta skargi, zgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 2, Dom Maklerski rozpatruje skargę i udziela Klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego Trwałego nośnika informacji.
5. Odpowiedź, o której mowa w ust. 4, Dom Maklerski może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.
6. Odpowiedzi, o której mowa w ust. 4, Dom Maklerski udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 6, Dom Maklerski w informacji przekazywanej Klientowi, który złożył skargę:
a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
c) określa przewidywany termin rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi.
8. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 6, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 7, skargę uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
9. Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania skarg przez Dom Maklerski zamieszczone są w Procedurze rozpatrywania reklamacji i skarg złożonych przez Klientów NDM S.A. w Domu Maklerskim zamieszczonej na stronie internetowej Domu Maklerskiego.
10. Klient ma prawo wnoszenia skarg na działalność Domu Maklerskiego do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Rzecznika Finansowego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34.

1. Dom Maklerski ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
2. Zawiadomienia o zmianach Regulaminu, obejmujące również zmienioną treść Regulaminu, będą przesyłane na adres wskazany w Umowie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, nie później niż na jeden miesiąc przed dniem wejścia w życie zmian. Klient może wypowiedzieć Umowę przed upływem terminu wejścia zmian w życie, w przeciwnym wypadku uznaje się, że Klient zgadza się na zmiany Regulaminu, które to zmiany wiążą Klienta z upływem powyższego miesięcznego terminu.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta w okresie, o którym mowa w ust. 2, do czasu upływu terminu wypowiedzenia w odniesieniu do Klienta, stosuje się niezmienione postanowienia Regulaminu.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 2 tygodni od dnia jej zawarcia. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Do zasad odstąpienia od Umowy mają zastosowanie przepisy art. 395-396 oraz 491 – 494 Kodeksu Cywilnego.
5. Do zmiany Tabeli stosuje się zapisy ust. 1-4 z zastrzeżeniem postanowień § 25 ust. 4.
6. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w Umowie. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Bieg wypowiedzenia Umowy liczy się od dnia otrzymania przez stronę pisma zawierającego oświadczenie wypowiadające warunki Umowy.
8. W drodze porozumienia stron, Umowa może być rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia w każdym czasie.
9. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia warunków Regulaminu bądź Umowy przez drugą stronę. W szczególności Dom Maklerski może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku podjęcia przez Klienta czynności faktycznych lub prawnych mających wpływ na strukturę lub wartość zarządzanego Portfela, w tym Klient przekaże dodatkowe aktywa na Rachunek Inwestycyjny objęty umową bez wcześniejszego porozumienia z Domem Maklerskim lub gdy w wyniku operacji wycofania Aktywów, wartość Portfela obniży się poniżej Minimalnej Wartości Początkowej wymaganej do zawarcia Umowy, a Klient nie uzupełni wartości Portfela w terminie określonym przez Dom Maklerski, a także w przypadku wypowiedzenia Pełnomocnictwa bez jednoczesnego udzielenia nowego Pełnomocnictwa. Klient może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w szczególności w przypadku nie wypełnienia obowiązku informacyjnego o spadku wyceny aktywów, o którym mowa w § 32 ust. 5.
10. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Dom Maklerski, wypowiedzenie zostanie przesłane Klientowi niezwłocznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz Rozporządzenia.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2018 r.

Załącznik nr 1 do Regulamin zarządzania portfelami w NDM