Regulaminy i dokumenty

Niezależny Dom Maklerski S.A. uprzejmie informuje, że od dnia 10 stycznia 2017 r. obowiązuje Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich informujemy, że podmiotem uprawnionym dla Niezależnego Domu Maklerskiego do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu tej ustawy jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl), a także Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl)

Procedura rozpatrywania reklamacji i skarg złożonych przez Klientów NDM S.A.

Niniejsza Procedura określa sposób rozpatrywania reklamacji i skarg złożonych przez Klientów NDM S.A.

Przeczytaj całość…

Regulamin oferowania instrumentów finansowych

Regulamin oferowania instrumentów finansowych w Niezależnym Domu Maklerskim SA określa warunki i tryb zawierania oraz realizacji umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

Przeczytaj całość…

Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb zawierania oraz realizacji umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych w Niezależnym Domu Maklerskim SA

Przeczytaj całość…

Regulamin świadczenia usług doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej i strategii przedsiębiorstwa

Niniejszy Regulamin określa warunki, sposób i tryb świadczenia usług doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią przez Niezależny Dom Maklerski SA

Przeczytaj całość…

Regulamin świadczenia usług w zakresie doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw

Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb zawierania oraz realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw przez Niezależny Dom Maklerski SA.

Przeczytaj całość…

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Niezależny Dom Maklerski S.A.

Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb zawierania oraz realizacji umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie doradztwa inwestycyjnego przez Niezależny Dom Maklerski S.A.

Przeczytaj całość…

Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
przez Niezależny Dom Maklerski S.A.

Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb zawierania oraz realizacji umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych w Niezależnym Domu Maklerskim S.A.

Przeczytaj całość…

Regulamin zarządzania konfliktami interesów

Niniejszy Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Niezależnym Domu Maklerskim S.A.:
1) określa sposób postępowania Domu Maklerskiego w celu przeciwdziałania powstawaniu Konfliktów Interesów dostosowany do rozmiaru i rodzaju działalności prowadzonej przez Dom Maklerski, jak również do jego wewnętrznej struktury organizacyjnej;
2) uwzględnia również wszystkie czynniki mogące powodować powstanie Konfliktów Interesów, o których Dom Maklerski wie lub powinien wiedzieć, a które wynikają ze struktury organizacyjnej.

Przeczytaj całość…

Oświadczenie o stosowaniu Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Zarząd NDM S.A. niniejszym oświadcza, iż uchwałą Zarządu nr 1/02/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. NDM S.A. przyjął w całości do stosowania Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane na 222. posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r. Przeczytaj całość…

Struktura organizacyjna NDM S.A.

Struktura organizacyjna NDM S.A. Przeczytaj całość…

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Przeczytaj całość…

Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową